งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้แมลงศัตรู ธรรมชาติควบคุม เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง อัมพร วิโนทัย สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 2 เมษายน 2554 โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้แมลงศัตรู ธรรมชาติควบคุม เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง อัมพร วิโนทัย สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 2 เมษายน 2554 โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้แมลงศัตรู ธรรมชาติควบคุม เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง อัมพร วิโนทัย สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 2 เมษายน 2554 โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ

2

3 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังชนิดสี ชมพู

4

5 การแพร่กระจายตัว

6 การแพร่กระจายตัว

7 ความเสียหาย

8

9

10 ศัตรูธรรมชาติที่พบในประเทศ แมลงช้างปีกใส : ตัวอ่อน

11 ศัตรูธรรมชาติที่พบในประเทศ ผีเสื้อ Spalgis epius : หนอน

12 ศัตรูธรรมชาติที่พบในประเทศ ผีเสื้อ Spalgis epius : ดักแด้

13 ศัตรูธรรมชาติที่พบ ในประเทศ ผีเสื้อ Spalgis epius : ตัวเต็ม วัย

14 ด้วงเต่าตัวห้ำ Brumoides sp. ระยะไข่ 5.63 วัน ตัวอ่อนมี 5 วัย ระยะตัว อ่อน 15.67 วัน ระยะดักแด้ 6.00 วัน ระยะตัวเต็มวัย 39.28 วัน ระยะไข่ - ตัวเต็มวัย 43 วัน ตัวเต็มวัยกินเพลี้ยแป้ง 18.64 ตัว / วัน ตลอดชีวิตตัวเต็มวัย 1 ตัวกินเพลี้ยแป้ง 783 ตัว

15 ด้วงเต่าลายหยัก ด้วง เต่าสีส้ม เพศผู้ 7.93 ตัว / วัน เพศ เมีย 6.77 ตัว / วัน เพศผู้ 9.91 ตัว / วัน เพศ เมีย 8.23 ตัว / วัน ปริมาณเพลี้ย แป้งที่กิน

16

17 ศัตรูธรรมชาติที่พบในประเทศ

18 ศัตรูธรรมชาติที่พบในประเทศ

19

20 ความเสียหายในแอฟริกา

21 ความเสียหาย 1. ยอดหงิก 2. ผลผลิตลดลงมากถึง 80% 3. ขาดแคลนท่อนพันธุ์ 4. ผลผลิตเฉลี่ย 1.28 ตัน / ไร่

22 วงจรชีวิตเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง สีชมพู ไม่มีเพศผู้ ทุกตัวเป็นเพศเมีย วางไข่ได้ เมื่อเป็นตัวเต็มวัย

23 คุณลักษณะทางชีววิทยาของเพลี้ยแป้งสีชมพู พันธุ์ อัตราการขยายพันธุ์ ใน 1 ชั่วอายุ (R o ) ชั่วอายุ (T C ) Bitter, improved, resistant 357.4439.80 Bitter, local, susceptible 467.9140.21 Sweet, local, susceptible 414.6837.67

24 ขั้นตอนการนำเข้าขั้นตอนการนำเข้า 1. ขอ Import Permit 2. นำเข้าศัตรูธรรมชาติ 3. ทดสอบความปลอดภัยในการ นำมาใช้ ในห้องปฏิบัติการ กักกัน 4. สรุปผลการศึกษา เสนอกรม วิชาการเกษตร

25 ขั้นตอนการนำเข้า ( ต่อ ) ขอ Release Permit เพาะเลี้ยงเป็นปริมาณ มาก นำออกปล่อยใน ภาคสนาม ประเมินผลโครงการ รายงานกรมวิชาการ เกษตร

26 แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง สีชมพู เพศเมีย

27 เพศผู้

28 เป็นตัวห้ำ

29 เป็นตัวเบียน ระยะเวลาตั้งแต่วางไข่ – มัมมี่ = 9 – 10 วัน วางไข่ – ตัวเต็มวัย = 17 – 21 วัน

30 ปลูก มัน สำปะหลัง : ใช้ต้นมันอายุ อย่างน้อย 45 วัน ปลูก มัน สำปะหลัง : ใช้ต้นมันอายุ อย่างน้อย 45 วัน

31 เลี้ยงเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู : เพลี้ยอายุอย่างน้อย 21 วัน เลี้ยงเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู : เพลี้ยอายุอย่างน้อย 21 วัน

32 การเลี้ยง แตนเบียน

33

34 การเพาะเลี้ยงบนผลฟักทอง : ใช้ได้ ดีเมื่อมีเพลี้ยในไร่มาก ๆ

35 เก็บยอดมันสำปะหลัง ที่มีเพลี้ยแป้งจาก ในไร่ นำมาวางบนตะแกรง ซ้อนทับด้วยฟักทอง ทิ้งไว้ 5-7 วัน เพลี้ยจะย้ายจากยอดมันมาอยู่บน ฟักทอง

36

37

38

39

40

41

42 การปล่อยในแปลงทดสอบ

43 การสุมยอด เก็บยอดมันสำปะหลังที่มีเพลี้ยแป้ง จากแปลงที่ปล่อยแตนเบียนแล้ว 1 เดือน

44 การสุมยอด : นำมากอง รวมกันในมุ้ง

45 การสุมยอด : จะดูดเก็บแตน เบียนได้ในวันรุ่งขึ้น

46 การสุม ยอด

47 จำนวนแตนเบียนที่ได้จากการสุม ยอด 50 ยอด วัน / เดือน / ปี เพศเมีย ( ตัว ) เพศผู้ ( ตัว ) รวม ( ตัว ) 6 เม. ย. 536401,8402,480 8 เม. ย. 531,7901,9903,789 10 เม. ย. 531,0552,3553,510 12 เม. ย. 53650 1,300 14 เม. ย. 537001,1001,800 รวม 4,9447,93512,879 จำนวนแตนเบียนเฉลี่ยต่อ ยอด 257.6

48 การประเมินผล : ดูจากการปรากฎตัว

49 การประเมินผล

50 การประเมินผล : ดูจากยอดที่แตกออกมาใหม่

51

52

53 การส่งมอบโดยหน่วยเคลื่อนที่ เร็ว

54

55 การส่งมอบทางเครื่องบินเล็ก

56


ดาวน์โหลด ppt การใช้แมลงศัตรู ธรรมชาติควบคุม เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง อัมพร วิโนทัย สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 2 เมษายน 2554 โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google