งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการวินิจฉัยโรค และ แมลงศัตรูพืช หลักการวินิจฉัยโรค และ แมลงศัตรูพืช โดย นางสาวนุชจารี วนาศิริ ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการวินิจฉัยโรค และ แมลงศัตรูพืช หลักการวินิจฉัยโรค และ แมลงศัตรูพืช โดย นางสาวนุชจารี วนาศิริ ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการวินิจฉัยโรค และ แมลงศัตรูพืช หลักการวินิจฉัยโรค และ แมลงศัตรูพืช โดย นางสาวนุชจารี วนาศิริ ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่

2 ความรู้ เครื่องมือ วิธีการ ทำอย่างไร ? เราจะวินิจฉัยโรค อย่างถูกต้อง

3 Disease triangle เชื้อ สาเหตุ พืชอาศัย สิ่งแวดล้ อม เวล า

4

5 Disease cycle การปลูกเชื้อ การเจริญ ลุกลาม อยู่ข้ามฤดู การแทงผ่าน เข้าสู่พืช การติดเชื้อ เติบโต / ขยายพันธุ์ แพร่ระบาด

6 โรคพืชที่มีสาเหตุมาจากสิ่งมีชีวิต จุลินทรีย์ต่างๆ (microorganism) ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช (Nematode) โปรโตซัว (Protozoa) พืชชั้นสูง (Phanerogram) สาหร่ายปรสิต (parasitic algae)

7 เป็นจุลินทรีย์ มีนิวเคลียส มีเซลลูโลส หรือไคตินเป็น ส่วนประกอบของผนังเซลล์ ลักษณะ เป็นเส้นใยยาว แตกกิ่งสาขา ขยายพันธุ์แบบใช้เพศ (Zygospore, Ascospore, Basidiospore) และไม่ใช้เพศ (conidia, sporangiospore) เป็นปรสิต (parasite) หรือ แซปโปรไฟต์ (saprophyte)

8 เชื้อสาเหตุโรคพืช รา (Fungi) Colletotrichum gloeosporioides Oidium sp. Curvularia sp.

9 acervulus pycnidium

10 อาการของโรคที่เกิดจากเชื้อ รา

11 rust Anthracnose ราแป้ง

12 เป็นจุลินทรีย์เซลล์เดียว ไม่มีเยื่อหุ้ม นิวเคลียส (prokaryote) รูปร่างท่อน กลม เกลียว เป็นปรสิต (parasite) หรือ แซปโปรไฟต์ (saprophyte) เชื้อ แบคทีเรีย

13 แบคทีเรีย (Bacteria) ลักษณะโคโลนี บนอาหารเลี้ยงเชื้อ

14 อาการ Bacterial pastule Xanthomonas campestris pv. Glycine

15 bacterial ooze exuding

16 เชื้อไวรัส อ นุภาคของไวรัสประกอบด้วยกรด นิวคลิอิค ที่ห่อหุ้มด้วยโปรตีน มีรูปร่างหลายแบบ ทรงกระบอกสั้น ท่อนยาว ทรงกลมหลายเหลี่ยม ถ่ายทอดโดยมีแมลง ไร กาฝาก และ จุลินทรีย์เป็นพาหะ

17 ไวรัส (virus) Tobacco mosaic virus (TMV)

18 Cucumber Mosaic Virus (CMV) พาหะ

19 ใบจุดวงแหวนมะละกอ ใบด่างถั่วฝักยาว

20 โรคใบสีส้มของข้าว เพลี้ยจักจั่นสีเขียว พาหะ

21 ไวรอยด์ (viroid) Citrus exocortis viroid (CEVd) Hop stunt viriod

22 ไฟโตพลาสมา (phytoplasma) แมลงพาหะ : เพลี้ยจักจั่นสีน้ำตาล แตกพุ่มแจ้ ลักษณะเป็นฝอย Phyllody พุ่มไม้กวาด Witches broom

23 ไส้เดือนฝอย (Nematode) ขนาด 15-30 ไมครอน ยาว 300- 1,000 ไมครอน มี spear หรือ stylet เป็น ectoparasite หรือ endoparasite

24 ไส้เดือนฝอย (nemathod)

25 a: ไส้เดือนฝอยระยะที่ 2 ( เข้าทำลาย ) b: ไส้เดือนฝอยเพศเมีย จากเนื้อเยื่อบริเวณราก c: แสดงอาการปุ่มปมที่รากของมะเขือเทศ The root-knot nematode, Meloidogyne incognita

26 Corn seedlings stunted by nematode feeding อาการรากปม

27

28 โปรโตซัว (Protozoa) โรคเหี่ยวในปาล์มน้ำมัน พืชชั้นสูง (Phanerogram) กาฝาก ฝอยทอง หญ้าแม่มด สาหร่ายปรสิต (Parasitic algae) ปกคลุมผิวพืช ทำให้การสังเคราะห์แสงลดลง

29 โรคพืชที่มีสาเหตุจาก สิ่งไม่มีชีวิต อุณหภูมิ : สูง หรือ ต่ำเกินไป ความชื้น : สูงหรือต่ำกินไป แสงสว่างไม่เพียงพอ ออกซิเจนไม่เพียงพอ มลภาวะ การขาดแคลนแร่ธาตุ ( หลัก N P K รอง Mg Ca B S Fe Zn) ดินเป็นกรด ด่าง จัด พิษจากสารเคมี การปฏิบัติทางเขตกรรมไม่เหมาะสม Zn Ca

30 ขั้นตอนการวินิจฉัยโรค สังเกตอาการผิดปกติของพืช เก็บตัวอย่างพืชเป็นโรค / ดิน อย่างถูกต้อง พร้อมข้อมูลการปลูกพืช การตรวจวินิจฉัยสาเหตุโรค

31 เทคนิคการตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรค Streak plate ใช้กับเชื้อแบคทีเรีย

32 Dilution method

33 การแยกเชื้อจากดินโดยตรง (Direct soil plating)

34 การแยกเชื้อโดยใช้เหยื่อล่อ (Baiting technique)

35 การแยกเชื้อจากดินบริเวณรากพืช (Pathogen isolation from the rhizosphere)

36 การแยกเชื้อราจากเมล็ดพืช (Isolation from infected seed) Blotter method Agar method

37 Koch’s Postulates ( 4 ขั้นตอน ) เชื้อสาเหตุมีความสัมพันธ์กับพืช สามารถแยกเชื้อสาเหตุโรคจากพืชนั้น ให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์ เชื้อบริสุทธิ์ที่แยกได้ นำไปปลูกเชื้อใน พืชปกติ พืชที่ได้รับการปลูกเชื้อสามารถแสดง อาการ

38

39 Order Coleoptera ด้วงปีก แข็ง มี 4 ปีก ปีกนอกแข็ง ปีกในใส ศัตรูพืช / ตัวห้ำ ศัตรูพืช / ตัวห้ำ

40

41 Order Lepidoptera มี 4 ปีก ปีกมีขน / ลาย เป็นศัตรูพืช ( ตัวแก่ กินน้ำหวาน ) ผีเสื้ อ

42 Order Hymenoptera ผึ้ง ต่อ แตน มด มี 4 ปีก บางใส เอวคอด เป็นตัวห้ำ ตัวเบียน ( ผึ้งกินน้ำหวาน )

43 Order Diptera แมลงวั น ยุง มี 2 ปีก ปีกบาง ตาโต เป็นศัตรูพืช เป็นตัวห้ำ ตัวเบียน

44 Bactocera dorsalisB. correctaB. carambolae B. papayae

45 Order Homoptera เพลี้ ย มี 4 ปีกเท่ากัน หัวและหลังรูปสามเหลี่ยม ปากเจาะดูด เป็นศัตรูพืช

46 Order Hemiptera มี 4 ปีก โคนปีกแข็ง ปลายปีก อ่อน ปากแหลม ปากเจาะดูด เป็นศัตรูพืช เป็นตัวห้ำ ปากเจาะดูด เป็นศัตรูพืช เป็นตัวห้ำ

47 Order Orthoptera มี 4 ปีก ตาโต ขาใหญ่ ปากกัด มี 4 ปีก ตาโต ขาใหญ่ ปากกัด เป็นศัตรูพืช ( หนวดสั้น ) เป็นตัวห้ำ ( หนวดยาว ) ตั๊กแตน แมลงสาบ แมลงกระชอน จิ้งหรีด

48 Order Collembola แมลงเล็ก ๆ ในตม ไม่มีปีก ใต้ ท้องมีขาดีด 1 คู่ อยู่ในดิน กินซากพืช จุลินทรีย์ใน ดิน

49 Order Ephemeroptera ปีกมีร่างแห ละเอียดมาก บินเหนือน้ำ กินซากพืช แพลงตอน ชีปะข าว

50 Order Odonata แมลงปอ มี 4 ปีก ปีกคู่หน้าเล็กกว่าปีกคู่ หลัง ปีกมีร่างแห มี 4 ปีก ปีกคู่หน้าเล็กกว่าปีกคู่ หลัง ปีกมีร่างแห พบมากบริเวณแหล่งน้ำ ปาก กัด เป็นตัวห้ำ พบมากบริเวณแหล่งน้ำ ปาก กัด เป็นตัวห้ำ

51 Order Dermaptera หางเป็นง่าม ไข่ในดิน ชอบอยู่ในดินที่มีซากพืช ปากกัด เป็นตัวห้ำ ( กินซากพืช ) แมลงหาง หนีบ

52 Order Thysanoptera ปีกยาวแคบ มีขนขอบปีก ตัวเล็กมาก ปากกรีดดูด เป็นศัตรูพืช เป็นตัวห้ำ เพลี้ยไฟ

53 Order Isoptera ฟันแข็งแรง เป็นแมลงสังคม ปากกัด เป็นศัตรูพืช ปากกัด เป็นศัตรูพืช ปลวก

54 Order Neuroptera มี 4 ปีก เป็นร่างแห ทนแล้ง มี 4 ปีก เป็นร่างแห ทนแล้ง ปากดูด ( ตัวเต็มวัย ) ปากกัด ( ตัวอ่อน ) เป็นตัวห้ำ แมลงช้างปีกใส

55 - แมลงไม่ระบาดทุกชนิด - ไม่ระบาดทุกฤดู - ไม่ระบาดทุกแปลง / ทุกที่ การระบาดของแมลง

56


ดาวน์โหลด ppt หลักการวินิจฉัยโรค และ แมลงศัตรูพืช หลักการวินิจฉัยโรค และ แมลงศัตรูพืช โดย นางสาวนุชจารี วนาศิริ ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google