งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO แนวทางการ ดำเนินงาน ปี 2555 สำนักส่งเสริม และจัดการสินค้า เกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO แนวทางการ ดำเนินงาน ปี 2555 สำนักส่งเสริม และจัดการสินค้า เกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO แนวทางการ ดำเนินงาน ปี 2555 สำนักส่งเสริม และจัดการสินค้า เกษตร

2 www.themegallery.com Company Logo 1. วิเคราะห์ สถานการณ์ ปัญหา สาเหตุ แนวทาง แก้ไข / พัฒนา

3 www.themegallery.com Company Logo 2. จัดหมวดหมู่ / จัดลำดับความสำคัญ งานเชิงรุก งานที่ได้รับ มอบหมายเพิ่มเติม งานประจำ

4 www.themegallery.com Company Logo 3. จัดบุคลากร รับผิดชอบ 4. แผนปฏิบัติ งาน

5 www.themegallery.com Company Logo เชิง รุก 55 สมุนไ พร ผั ก ไม้ ผล นำร่อง Contract farming บริโภคตามราศี / ธาตุ ( ร่วมกับอุทยานผัก ) ( เพื่อสุขภาพ ) ชุมชนเมืองร่วมกับ สสส. ฟื้นฟูสวน ผลไม้ พืช หลัง นา คู่ มื อ บูรณา การ เกษตร ชลประทา น สพร. ฯลฯ

6 www.themegallery.com Company Logo สส ก. ตล าด ทะเบียน / ทำเนียบผู้ค้า Logistic ที่ เป็นรูปธรรม ผึ้ง Export er ตลาด ใหญ่ ตลาดไทย, อตก. สี่มุมเมือง Database ตลาดชุมชนที่ จัดเจน Case study Postha rvest เพิ่มมูลค่า ยุทธศา สตร์ ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกศูนย์ “Bee Zoo”

7 www.themegallery.com Company Logo กย ศ. ปรับป รุง ยุทธศาสตร์ สสจ. KPI สสจ. การ เบิกจ่าย งบฯ ควบคุม + เร่งรัด ประชาสัม พันธ์

8 www.themegallery.com Company Logo เพิ่ม Yield/ ไร่ เทคโ นโลยี ที่ไหน / ใครบ้าง เพิ่ม ประสิทธิภา พ ลดต้นทุน / ไร่ (/ กก.) ภูมิปัญญา ท้องถิ่น Hi- tech Body of Knowledge ของ สสจ. เช่ น

9 www.themegallery.com Company Logo - เฟื่องฟ้า งาน มอบหมาย เพิ่มเติม - ราช พฤกษ์ รายละเอี ยดงบฯ อำนวยก าร - Floriad e - HORTI ASIA - เกษตร ในวัง ทวีวัฒนา บ้านสวน ปทุม - ศูนย์บริกา รร่วม - คณะทำงาน สสจ. ( 9 ชุด ) - ฯลฯ - การช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

10 www.themegallery.com Company Logo - พัฒนา บุคลากร เครื่อ งมือ สถาน ที่ ภูมิภา ค ใน สสจ. บูรณาการคน / เงิน / งาน - ปรับปรุง / อำนวย ความสะดวก บุคลา กร Eng / com วิชาการ / เฉพาะด้าน ถ่ายทอดวิทยา ยุทธ

11 www.themegallery.com Company Logo ทั้งนี้ให้ กลุ่ม / ฝ่าย ส่ง งานให้ ผอ. สสจ. ในวันที่ 16 มกราคม 2555 นี้

12 www.themegallery.com Company Logo


ดาวน์โหลด ppt LOGO แนวทางการ ดำเนินงาน ปี 2555 สำนักส่งเสริม และจัดการสินค้า เกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google