งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร http://www.agriman.doae.go.th

2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Products) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2553 ( ณ ราคาประจำปี ) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2551 - 2554 รายการ ณ ราคารประจำปี (Current Market Prices)ณ ราคาปีฐาน 2531 (1988 Prices) 25512552255325542551255225532554 ภาคการเกษตร 1,049,743 1,036,586 1,251,807 1,406,504 385,225 390,362 381,401 395,884 การเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และป่าไม้ 955,710 931,907 1,142,671 1,295,906 320,058 322,342 312,461 328,766 การประมง 94,033 104,679 109,136 110,598 65,167 68,020 68,940 67,118 นอกการเกษตร 8,030,723 8,004,965 8,853,014 9,132,942 3,979,608 3,872,777 4,214,711 4,202,557 มุลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศ (GDP) 9,080,466 9,041,551 10,104,821 10,539,446 4,364,833 4,263,139 4,596,112 4,598,441

3 รายกรปี 2553ปี 2554 1. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มิลลิเมตร/ปี) 1,677 1,974 ภาคเหนือ 1,338 1,777 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,419 1,694 ภาคกลาง 1,644 1,759 ภาคใต้ 2,308 2,666 2. จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย (วัน/ปี) 133 146 ภาคเหนือ 117 140 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 118 127 ภาคกลาง 126 138 ภาคใต้ 171 177 3. ปริมาตรน้ำฝนเฉลี่ย (ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี) 860,539 1,012,831 ภาคเหนือ 227,001 301,424 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 239,554 286,073 ภาคกลาง 170,808 182,757 ภาคใต้ 163,182 188,498 น้ำฝน ปี 2553-2554

4 1.1 เนื้อที่ทั้งประเทศ (ล้านไร่)320.7 1) ที่ป่า107.24 2) ที่ดินเพื่อการเกษตร151.92 3) ที่ดินไม่ได้จำแนก61.54 1.2 เนื้อที่ถือครองทางกรเกษตร (ล้านไร่)151.92 1) ในเขตชลประทาน29.34 2) นอกเขตชลประทาน122.58 1.3 เนื้อที่โครงการชลประทาน (ล้านไร่)29.34 1) ขนาดใหญ่ - กลาง24.17 2) ขนาดเล็ก อื่นๆ5.17 1. ลักษณะการใช้ที่ดิน

5 รายการทั้งประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ เฉียงเหนือ 2.1 เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร (ล้านไร่)151.9233.3964.9930.8122.73 1) ที่นา71.6516.1843.2610.212 2) พืชไร่35.0911.1715.118.770.05 3) ไม้ผลไม้ยืนต้น34.623.813.967.7319.12 4) สวนผักและไม้ดอก1.520.410.190.790.13 5) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์10.20.370.320.11 6) ที่อยู่อาศัย3.721.070.741.340.57 7) รกร้าง1.580.190.750.380.26 8) อื่นๆ2.740.360.611.270.49 2.2 เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร25.8624.8923.5335.9924.83 เฉลี่ยต่อครัวเรือน (ไร่) 2. ลักษณะการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

6


ดาวน์โหลด ppt สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google