งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลพื้นฐานสินค้าเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลพื้นฐานสินค้าเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลพื้นฐานสินค้าเกษตร
ปี 2554/2555 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Products)
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2553 (ณ ราคาประจำปี) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี รายการ ณ ราคารประจำปี (Current Market Prices) ณ ราคาปีฐาน 2531 (1988 Prices) 2551 2552 2553 2554 ภาคการเกษตร 1,049,743 1,036,586 1,251,807 1,406,504 385,225 390,362 381,401 395,884 การเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และป่าไม้ 955,710 931,907 1,142,671 1,295,906 320,058 322,342 312,461 328,766 การประมง 94,033 104,679 109,136 110,598 65,167 68,020 68,940 67,118 นอกการเกษตร 8,030,723 8,004,965 8,853,014 9,132,942 3,979,608 3,872,777 4,214,711 4,202,557 มุลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 9,080,466 9,041,551 10,104,821 10,539,446 4,364,833 4,263,139 4,596,112 4,598,441

3 น้ำฝน ปี รายกร ปี 2553 ปี 2554 1. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มิลลิเมตร/ปี) 1,677 1,974 ภาคเหนือ 1,338 1,777 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,419 1,694 ภาคกลาง 1,644 1,759 ภาคใต้ 2,308 2,666 2. จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย (วัน/ปี) 133 146 117 140 118 127 126 138 171 177 3. ปริมาตรน้ำฝนเฉลี่ย (ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี) 860,539 1,012,831 227,001 301,424 239,554 286,073 170,808 182,757 163,182 188,498

4 1. ลักษณะการใช้ที่ดิน 1.1 เนื้อที่ทั้งประเทศ (ล้านไร่) 320.7 1) ที่ป่า
107.24 2) ที่ดินเพื่อการเกษตร 151.92 3) ที่ดินไม่ได้จำแนก 61.54 1.2 เนื้อที่ถือครองทางกรเกษตร (ล้านไร่) 1) ในเขตชลประทาน 29.34 2) นอกเขตชลประทาน 122.58 1.3 เนื้อที่โครงการชลประทาน (ล้านไร่) 1) ขนาดใหญ่ - กลาง 24.17 2) ขนาดเล็ก อื่นๆ 5.17

5 2. ลักษณะการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
รายการ ทั้งประเทศ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต้ เฉียงเหนือ 2.1 เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร (ล้านไร่) 151.92 33.39 64.99 30.81 22.73 1) ที่นา 71.65 16.18 43.26 10.21 2 2) พืชไร่ 35.09 11.17 15.11 8.77 0.05 3) ไม้ผลไม้ยืนต้น 34.62 3.81 3.96 7.73 19.12 4) สวนผักและไม้ดอก 1.52 0.41 0.19 0.79 0.13 5) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 1 0.2 0.37 0.32 0.11 6) ที่อยู่อาศัย 3.72 1.07 0.74 1.34 0.57 7) รกร้าง 1.58 0.75 0.38 0.26 8) อื่นๆ 2.74 0.36 0.61 1.27 0.49 2.2 เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 25.86 24.89 23.53 35.99 24.83 เฉลี่ยต่อครัวเรือน (ไร่) ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

6


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลพื้นฐานสินค้าเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google