งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Products) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2553 ( ณ ราคาประจำปี ) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี รายการ ณ ราคารประจำปี (Current Market Prices)ณ ราคาปีฐาน 2531 (1988 Prices) ภาคการเกษตร 1,049,743 1,036,586 1,251,807 1,406, , , , ,884 การเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และป่าไม้ 955, ,907 1,142,671 1,295, , , , ,766 การประมง 94, , , ,598 65,167 68,020 68,940 67,118 นอกการเกษตร 8,030,723 8,004,965 8,853,014 9,132,942 3,979,608 3,872,777 4,214,711 4,202,557 มุลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศ (GDP) 9,080,466 9,041,551 10,104,821 10,539,446 4,364,833 4,263,139 4,596,112 4,598,441

3 รายกรปี 2553ปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มิลลิเมตร/ปี) 1,677 1,974 ภาคเหนือ 1,338 1,777 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,419 1,694 ภาคกลาง 1,644 1,759 ภาคใต้ 2,308 2, จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย (วัน/ปี) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ปริมาตรน้ำฝนเฉลี่ย (ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี) 860,539 1,012,831 ภาคเหนือ 227, ,424 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 239, ,073 ภาคกลาง 170, ,757 ภาคใต้ 163, ,498 น้ำฝน ปี

4 1.1 เนื้อที่ทั้งประเทศ (ล้านไร่) ) ที่ป่า ) ที่ดินเพื่อการเกษตร ) ที่ดินไม่ได้จำแนก เนื้อที่ถือครองทางกรเกษตร (ล้านไร่) ) ในเขตชลประทาน ) นอกเขตชลประทาน เนื้อที่โครงการชลประทาน (ล้านไร่) ) ขนาดใหญ่ - กลาง ) ขนาดเล็ก อื่นๆ ลักษณะการใช้ที่ดิน

5 รายการทั้งประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ เฉียงเหนือ 2.1 เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร (ล้านไร่) ) ที่นา ) พืชไร่ ) ไม้ผลไม้ยืนต้น ) สวนผักและไม้ดอก ) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ) ที่อยู่อาศัย ) รกร้าง ) อื่นๆ เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร เฉลี่ยต่อครัวเรือน (ไร่) 2. ลักษณะการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

6


ดาวน์โหลด ppt สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google