งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เข้าสู่แหล่งทุน นางยุพา อินทราเวช ผู้อำนวยการส่วนกิจการและการประชุมคณะกรรมการ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เข้าสู่แหล่งทุน นางยุพา อินทราเวช ผู้อำนวยการส่วนกิจการและการประชุมคณะกรรมการ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เข้าสู่แหล่งทุน นางยุพา อินทราเวช ผู้อำนวยการส่วนกิจการและการประชุมคณะกรรมการ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

2 คู่มือการดำเนินงาน โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งทุน คู่มือ ผู้รับผิดชอบงาน วิสาหกิจชุมชน หมายเหตุ จ. ละอ. ละ 1. การดำเนินงานโครงการ พัฒนาวิสาหกิจชุมชน เข้าสู่แหล่งทุน (สีน้ำเงิน) 4 เล่ม2 เล่ม 2. การบริหารกิจการ วิสาหกิจชุมชน (สีแดง) 1 เล่ม ที่เหลือสำหรับแจกวิสาหกิจ ชุมชนที่ได้รับการอนุมัติ ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนา วิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ แหล่งทุน

3 การรับสมัคร การรับสมัครวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ กรณีที่ 1 วิสาหกิจชุมชนที่จัดทำเวทีเรียนรู้ 5 เวที ปี 2552 กรณีที่ 2 วิสาหกิจชุมชนที่ผ่านเวทีเรียนรู้การจัดทำแผน พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป การสมัครเป็นสมาชิก สพช. ของธนาคารออมสิน ระยะเวลาการรับสมัคร : ขยายระยะเวลาการรับสมัครเป็น สิ้นเดือนธันวาคม 2552

4 การรายงานผลการรับสมัคร วิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เข้าสู่แหล่งทุน

5 ที่ธนาคารออมสินสาขา วิสาหกิจชุมชน ชื่อวิสาหกิจชุมชนเลขทะเบียนที่อยู่ 1................................... 1...................................... 2...................................... 2................................... 1...................................... 2...................................... 3....................................... รายงานวิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งทุน อำเภอ............................... (ตัดยอดข้อมูล วันที่.... เดือน.............. พ.ศ.........) แบบ 1

6 รายงานวิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งทุน จังหวัด............................... (ตัดยอดข้อมูล วันที่.... เดือน.............. พ.ศ.........) แบบ 2 อำเภอธนาคารออมสินสาขา วิสาหกิจชุมชน ชื่อวิสาหกิจชุมชนเลขทะเบียนที่อยู่................... 1................................... 1..................................... 2................................... 1..................................... 2........................................................ 1................................... 1..................................... 2..................................... 2................................... 1........................................................ 1................................... 1..................................... 2................................... 1..................................... 2.....................................

7 สรุปวิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งทุน จังหวัด............................... (ตัดยอดข้อมูล วันที่.... เดือน.............. พ.ศ.........) แบบ 3 ที่อำเภอธนาคารออมสินสาขาจำนวนวิสาหกิจชุมชน หมายเหตุ 1………....................................XXX..................................XXX 2.................................................XXX..................................XXX..................................XXX 3.................................................XXX รวมXX XXX

8 สรุปวิสาหกิจชุมชนที่สมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งทุน (ตัดยอดข้อมูล วันที่.... เดือน.............. พ.ศ.........) แบบ 4 ที่จังหวัดชื่อธนาคารออมสินสาขา จำนวนวิสาหกิจชุมชน หมายเหตุ (กลุ่ม) 1 ………………… ….................................................XXX................................................XXX................................................XXX 2.............................................................................XXX................................................XXX................................................XXX 3.............................................................................XXX................................................XXX................................................XXX รวมXX XXX

9 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แหล่งทุน (ผลการอนุมัติครั้งที่.... วันที่.... เดือน.............. พ.ศ.........) แบบ 5 สรุปผลการสนับสนุนงบประมาณการจัดเวทีเรียนรู้แผนธุรกิจแก่วิสาหกิจชุมชน ที่จังหวัดชื่อธนาคารออมสินสาขา จำนวนวิสาหกิจชุมชนงบประมาณ (กลุ่ม)(บาท) 1…………………….................................................XXX................................................XXX................................................XXX 2.............................................................................XXX................................................XXX................................................XXX 3.............................................................................XXX................................................XXX................................................XXX รวมXX XXX

10 ระบบการรายงานการรับสมัคร/อนุมัติงบประมาณ การจัดเวทีเรียนรู้แผนธุรกิจ อำเภอรวบรวม วสช.ที่สมัคร (แบบ 1) จังหวัดรวบรวม วสช.ที่สมัคร (แบบ 2) จังหวัดสรุป จน.วสช.ที่สมัคร (แบบ 3) กรมฯ สรุป ส่ง ธ.ออมสิน (แบบ 4) ธ.ออมสินอนุมัติงบฯ แจ้งกรมฯ /ออมสิน สาขา (แบบ 5) กรมฯ แจ้ง แบบ 5 ให้จังหวัด จังหวัดแจ้ง อำเภอ

11 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก สพช. ประเภทวิสาหกิจชุมชนที่การเป็นสมาชิก สพช.ปกติ หลักเกณฑ์ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนสมาชิกอย่างน้อย 7 คนอย่างน้อย 25 คน การออมไม่กำหนดระยะเวลาการออม แต่ต้องมีแผนธุรกิจไปเสนอ ธนาคาร ต้องมีการออมต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือนถึงจะเสนอแผนธุรกิจ เพื่อกู้ได้ วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 5 แสนบาท5 เท่าของเงินออม หลักประกันใช้บุคคลค้ำประกัน (คณะกรรมการหรือสมาชิกที่ ได้รับมอบหมายจากมติที่ ประชุมกลุ่ม) ให้บุคคลที่เป็นคณะกรรมการ กลุ่มค้ำประกันเงินกู้ร่วมกันและ/ หรือ ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6 ต่อปี

12 จังหวัดที่ส่งแบบรายงานการสมัคร ตัดยอดวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 จังหวัดจน.วสช. 1.สิงห์บุรี1 2.ศรีสะเกษ2 3.อุทัยธานี1 4.ลพบุรี10 5.กทม.5 6.อยุธยา8 7.อำนาจเจริญ15 8.พังงา2 9.จันทบุรี1 จังหวัดจน.วสช. 10.ระยอง6 11.สงขลา1 12.ลำปาง2 13.ยโสธร12 14.ตาก2 15.สุพรรณบุรี33 16.เลย55 17. อุบลราชธานี11 18.ชัยภูมิ4

13 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สิริดา อุปนันท์ โทร./โทรสาร 0-2579-0121-7 ต่อ 442,482 E-mail address : sceb20@doae.go.th


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เข้าสู่แหล่งทุน นางยุพา อินทราเวช ผู้อำนวยการส่วนกิจการและการประชุมคณะกรรมการ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google