งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
MRCF System อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายพีรพล สุธงษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

2 ความเป็นมา อำเภอเขาค้อมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ภูเขาสูงชัน เป็นป่ารกทึก อากาศเย็นสบาย ตลอดปี ทำให้มีศักยภาพ การท่องเที่ยว และการปลูกพืชผักเมืองหนาว ปัจจุบัน จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเข้ามาท่องเที่ยวช่วงปลายเดือน ตุลาคม ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อมาสัมผัส อากาศที่หนาวเย็น ชมทะเลหมอก และแหล่งท่องเที่ยวมากมาย จึงทำให้ เกษตรกรในพื้นที่มีการเพาะปลูกพืช ที่มีเหมาะสมกับสภาพอากาศและพื้นที่ และจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว ได้แก่ ข้าวไร่ (ข้าวลืมผัว) มะระหวาน(ชาโยเต้) อะโวกาโด้ มะคาเดเมีย กาแฟอาราบิก้า สตรอเบอร์รี่ และไร่นาสวนผสม รวมถึงการส่งเสริมการเกษตรด้านอื่น ๆ ดังนั้นสำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ จึงเล็งเห็น ควรส่งเสริมและด้านการผลิตและตลาดของเกษตรกรและประชาสัมพันธ์ในการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้แก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการทำการเกษตรและมีรายได้จากการศึกษาดูงานอีกทางหนึ่งด้วย

3 เกษตรกรเป้าหมาย เกษตรกรเป้าหมาย เป็นเกษตรกร SMART FARMER ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้หรือถ่ายทอดความรู้ในการทำการเกษตรได้

4 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรหรือศูนย์ถ่ายทอดด้านการเกษตร ผักไฮโดรโพนิกส์ สตรอเบอร์รี่ กาแฟอาราบิก้า ไร่พริกไทย ผักปลอดสารพิษ กุหลาบตัดดอก สินค้าชุมชน สวนผสม มะระหวาน

5 ด้านการเกษตร ไร่กาแฟจ่านรินทร์ ทิพย์เสาวรส ไร่กุหลาบประนอม
บ้านไร่เรืองแสง ผักครูเฒ่า สัปปายะ พาร์ค บ้านไร่ไออุ่น คืนชีวิตให้แผ่นดิน เดอะปริ้นเซส

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทดแทนตำบลทุ่งสมอ

16

17 ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าของฝาก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ธนิตคำเที่ยง ร้านมะขามทอง

18

19

20 แผนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

21 แผนที่จุดแปลงปลูกสตรอเบอร์รี่ ปี 2556/57

22 แผนที่ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

23 แหล่งปลูกชาโยเต้(มะระหวาน)

24 แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

25 ขอบคุณ โทร


ดาวน์โหลด ppt อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google