งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MRCF System MRCF System อำเภอเขา ค้อ จังหวัด เพชรบูร ณ์ โดย นายพีรพล สุ ธงษา นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร ปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MRCF System MRCF System อำเภอเขา ค้อ จังหวัด เพชรบูร ณ์ โดย นายพีรพล สุ ธงษา นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร ปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MRCF System MRCF System อำเภอเขา ค้อ จังหวัด เพชรบูร ณ์ โดย นายพีรพล สุ ธงษา นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร ปฏิบัติการ

2 ความเป็นมา  อำเภอเขาค้อมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ภูเขา สูงชัน เป็นป่ารกทึก อากาศเย็นสบาย ตลอดปี ทำให้มีศักยภาพ การท่องเที่ยว และการปลูกพืชผักเมืองหนาว ปัจจุบัน จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเข้ามา ท่องเที่ยวช่วงปลายเดือน ตุลาคม ถึง ปลายเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อมา สัมผัส อากาศที่หนาวเย็น ชมทะเล หมอก และแหล่งท่องเที่ยวมากมาย จึง ทำให้ เกษตรกรในพื้นที่มีการเพาะปลูก พืช ที่มีเหมาะสมกับสภาพอากาศและ พื้นที่ และจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว ได้แก่ ข้าวไร่ ( ข้าวลืมผัว ) มะระหวาน ( ชาโยเต้ ) อะโวกาโด้ มะคาเดเมีย กาแฟอาราบิก้า สตรอเบอร์รี่ และไร่นาสวนผสม รวมถึง การส่งเสริมการเกษตรด้านอื่น ๆ ดังนั้น สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ จึงเล็งเห็น ควรส่งเสริมและด้านการผลิตและตลาด ของเกษตรกรและประชาสัมพันธ์ในการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้แก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกษตรกรมี รายได้จากการทำการเกษตรและมีรายได้ จากการศึกษาดูงานอีกทางหนึ่งด้วย

3 เกษตรกรเป้าหมาย  เกษตรกรเป้าหมาย เป็นเกษตรกร SMART FARMER ที่สามารถเป็น แหล่งเรียนรู้หรือถ่ายทอดความรู้ใน การทำการเกษตรได้

4 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร  ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรหรือศูนย์ ถ่ายทอดด้านการเกษตร  ผักไฮโดรโพนิกส์  สตรอเบอร์รี่  กาแฟอาราบิก้า  ไร่พริกไทย  ผักปลอดสารพิษ  กุหลาบตัดดอก  สินค้าชุมชน  สวนผสม  มะระหวาน

5 ด้าน การเกษตร  ไร่กาแฟจ่านรินทร์  ทิพย์เสาวรส  ไร่กุหลาบประนอม  บ้านไร่เรืองแสง  ผักครูเฒ่า  สัปปายะ พาร์ค  บ้านไร่ไออุ่น  คืนชีวิตให้แผ่นดิน  เดอะปริ้นเซส

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 ศูนย์เรียนรู้  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงและพลังงาน ทดแทนตำบลทุ่งสมอ

16

17 ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าของฝาก  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ธนิต คำเที่ยง  ร้านมะขามทอง

18

19

20 แผนที่แหล่ง ท่องเที่ยวเชิง เกษตร

21 แผนที่จุดแปลงปลูกสตรอ เบอร์รี่ ปี 2556/57

22 แผนที่ที่ทำการ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

23 แหล่งปลูกชาโยเต้ ( มะระหวาน )

24 แหล่งท่องเที่ยวที่ สำคัญ

25 ขอบคุณ โทร 084 812 4155


ดาวน์โหลด ppt MRCF System MRCF System อำเภอเขา ค้อ จังหวัด เพชรบูร ณ์ โดย นายพีรพล สุ ธงษา นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร ปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google