งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ 6 มกราคม 2555 โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมี อย่างมีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ 6 มกราคม 2555 โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมี อย่างมีประสิทธิภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ 6 มกราคม 2555 โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมี อย่างมีประสิทธิภาพ

2 ประวัติการใช้ปุ๋ยเคมี เกษตรกรรู้จักใช้ปุ๋ยเคมีมานานกว่า 70 ปี เรียกว่า ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ตัวแรกที่รู้จักกัน- ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ใช้กับพืชผักสวนครัวเป็นส่วนใหญ่ ในยุคนั้น เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์-ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักเป็นหลักในการปรับปรุงบำรุงดิน (เกษตรอินทรีย์) มีความยากลำบากในการหามาใช้ ให้เพียงพอกับพื้นที่ที่เพาะปลูกอยู่ จึงต้องหันมาใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์

3 ในระยะ 40 ปีที่ผ่านมา ผืนป่า หมดที่จะให้หักล้างถางพงเพื่อ เปิดที่เพาะปลูกใหม่ได้อีกแล้ว การเพาะปลูกพืชจึงถูกจำกัด อยู่กับการปลูกพืชซ้ำที่เดิม ดิน เริ่มเสื่อมโทรม ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน หมดไป ทำให้ผลผลิตพืชลดลง

4 การรักษาความอุดมสมบูรณ์ ของดินให้ยั่งยืน ต้องใส่ธาตุอาหารให้แก่ดิน เท่ากับที่เอาออกไปจากดิน ในรูปของผลผลิต

5 การวิเคราะห์ดิน มีความสำคัญและจำเป็น ในระบบเกษตรเคมี และเกษตรอินทรีย์ ทราบปริมาณธาตุอาหารในดิน ก่อนและหลังปลูกพืช ดินเสื่อมโทรมหรือยัง

6 ดินเสื่อมโทรมคืออะไร การใช้ดินโดยไม่ปรับปรุงดินอย่างถูกวิธี ธาตุอาหารที่ติดไปกับผลผลิตจะสูญเสีย ไปจากดินอย่างถาวร ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มเติมลงไปในดินเพื่อ ชดเชยธาตุอาหารในดินที่สูญเสียไปทุก ครั้งที่ปลูกพืช

7 ดินดี 4 องค์ประกอบคือ ธาตุอาหาร ไม่เป็นกรด ด่าง ไม่เค็ม โปร่ง ร่วนซุย มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์

8 ดินดีมี 4 องค์ประกอบครบ ดินที่มีธาตุอาหารมากอาจเป็นดินเลว ถ้ามี องค์ประกอบอื่นๆไม่เหมาะสม ดินที่อุดมสมบูรณ์ต่ำแก้ไขได้โดยการใช้ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขดินเลว ให้เป็นดินดีได้

9 “ถ้าดินดี ย่อมใช้ปุ๋ยน้อย ต้นทุนการผลิตต่ำ” “ถ้าไม่รู้จักดิน ไม่รู้จักปุ๋ย จะปรับปรุงดิน หรือใช้ปุ๋ย ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร?”

10 หลักการใช้ปุ๋ยเคมี อย่างมีประสิทธิภาพ ▪ ชนิด ▪ ปริมาณ ▪ เวลา ▪ วิธี 

11 “ปุ๋ยสั่งตัด” คือ... การใช้ปุ๋ยให้ถูกชนิดและปริมาณ

12 ปุ๋ยสั่งตัด หลักคิดของการเกษตรแม่นยำนำเทคโนโลยีสารสนเทศ คำนวณคำแนะนำปุ๋ย NPK ข้าว ข้าวโพด อ้อย ๒ มิ.ย. ๕๑

13 การเกษตรแม่นยำ น้ำ พันธุ์พืช การเตรียมดิน การอนุรักษ์ดิน การจัดการพืช ปลูกพืชหมุนเวียน ปุ๋ยแม่นยำ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

14 “ปุ๋ยสั่งตัด” คือ... การใช้ปุ๋ยตามชุดดิน(>200) และค่าวิเคราะห์ดินปัจจุบันให้ตรงกับชนิดพืช และภูมิอากาศ (อาทิ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ฯลฯ)

15 “ปุ๋ยสั่งตัด” คือ... การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมี ประสิทธิภาพ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากที่สุด (ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ฯลฯ)

16 คำแนะนำปุ๋ย”สั่งตัด” การนำ IT มาประยุกต์ใช้ ลดเวลาในการวิจัย ประหยัดงบประมาณและบุคลากร พัฒนาให้เหมาะสมกับไร่นาขนาดเล็ก ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และขยายผลต่อไปยัง ดินชนิดอื่น สถานที่อื่น และพืชพันธุ์อื่นๆ

17 “ปุ๋ยสั่งตัด” ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาคำแนะนำปุ๋ย NPK นำมาเรียกใช้ อยู่ในวงจำกัด เกษตรกรยังใช้ IT ไม่คล่อง นักวิชาการเป็นที่ปรึกษา

18 จุดเด่นของปุ๋ย “สั่งตัด” เป็นคำแนะนำปุ๋ยเฉพาะพื้นที่ เฉพาะชนิดดินของเกษตรกร คำแนะนำปุ๋ยที่ละเอียดและ มีประสิทธิภาพ ผู้ให้คำแนะนำคือเกษตรกร

19 นวัตกรรม 1.คำแนะนำ “ปุ๋ยสั่งตัด” ข้าว ข้าวโพด และอ้อย (ภาคอีสาน) ข้าวโพด และอ้อย (ภาคอีสาน) 2. ชุดตรวจสอบ N P K ในดิน แบบรวดเร็ว แบบรวดเร็ว 3. กระบวนการในการถ่ายทอด เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด”

20 พัฒนาการ การใช้ปุ๋ยเคมีในประเทศไทย - คำแนะนำ “ปุ๋ยเสื้อโหล” - คำแนะนำ “ปุ๋ยเสื้อโหล” (คำแนะนำปุ๋ยที่ไม่ต้องใช้ค่าวิเคราะห์ดิน) (คำแนะนำปุ๋ยที่ไม่ต้องใช้ค่าวิเคราะห์ดิน) - คำแนะนำ “ปุ๋ยเสื้อโหลมีขนาด” - คำแนะนำ “ปุ๋ยเสื้อโหลมีขนาด” (คำแนะนำปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินปัจจุบัน) (คำแนะนำปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินปัจจุบัน) - คำแนะนำ “ปุ๋ยสั่งตัด” (วิจัย ปี 40-51) - คำแนะนำ “ปุ๋ยสั่งตัด” (วิจัย ปี 40-51) สำหรับข้าว ข้าวโพด และอ้อย (ภาคอีสาน) สำหรับข้าว ข้าวโพด และอ้อย (ภาคอีสาน) (คำแนะนำปุ๋ยตามชุดดิน และค่าวิเคราะห์ดิน (คำแนะนำปุ๋ยตามชุดดิน และค่าวิเคราะห์ดิน ปัจจุบัน ให้ตรงกับชนิดพืช และสภาพภูมิอากาศ ) ปัจจุบัน ให้ตรงกับชนิดพืช และสภาพภูมิอากาศ )

21 โครงการปุ๋ยลดต้นทุน ปุ๋ยสั่งตัด สำหรับข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การใส่ปุ๋ยอย่างแม่นยำในชนิดดินต่างๆ ที่มีกำลังการผลิตพืชไม่เท่ากัน และใส่ตามปริมาณปุ๋ยเดิมในดิน ที่ตรวจสอบก่อนการปลูกพืชให้เหมาะสม กับชนิดพืชและภูมิอากาศ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สำหรับมันสำปะหลัง การใส่ปุ๋ยตามปริมาณปุ๋ยเดิมในดินชั้นบน เป็นการใส่ปุ๋ยเท่ากันหมดในดินทุกชนิด

22 3 ขั้นตอน การใช้ปุ๋ย เอ็น-พี-เค แบบ “สั่งตัด” 1. ตรวจสอบข้อมูลชุดดิน 2. ตรวจสอบปริมาณ เอ็น-พี-เค ในดิน แบบรวดเร็ว 3. ใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำ

23 แผนที่ชุดดินตำบล ขั้นที่1 ตรวจสอบชุดดิน

24 แผนที่ดินจังหวัด X= 678217 Y=1514327 www.soil.doae.go.th GPS ขั้นที่ 1 ตรวจสอบชุดดิน

25 ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ เอ็น-พี-เค ในดิน ย้าย “ห้องแล็ป” ลง “กล่อง” KU Soil Test Kit

26

27

28 ขั้นที่ 3 ใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำ

29 คำแนะนำการใช้ปุ๋ยสำหรับข้าวไม่ไว แสง จังหวัดฉะเชิงเทรา ชุดดินฉะเชิงเทรา (Cc) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 983 กก./ ไร่ ต่ำ มาก ต่ำปาน กลาง สูง เอ็น 842 พี 432 เค 520 8-4-3 N-P-K 18-46-0 10 546-0-00-0-60 5 46-0-0 9 ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 4 2 3 8 8 4

30

31 คำแนะนำการใช้ปุ๋ยสำหรับข้าวโพด จังหวัดลพบุรี ชุดดินปากช่อง (Pc) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 1,421 กก./ไร่ ต่ำ มาก ต่ำปาน กลาง สูง เอ็น 885 พี 430 เค 131325 11-7-9 N-P-K 18-46-0 16-20-0 35 16 546-0-00-0-60 15 46-0-0 13 12 ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 4 2 9 8 1 7

32 คำแนะนำการใช้ปุ๋ยสำหรับข้าวโพด จังหวัดนครราชสีมา ชุดดินปากช่อง (Pc) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 1,576 กก./ไร่ ต่ำ มาก ต่ำปาน กลาง สูง เอ็น 8116 พี 430 เค 1426 16-7-10 N-P-K 18-46-0 16-20-0 35 16 1246-0-00-0-60 19 15 46-0-0 18 12 ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 4 2 10 8 16 7

33

34 การใช้ปุ๋ย เอ็น-พี-เค แบบ “สั่งตัด” ประโยชน์ - เกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง ทำให้การใช้ปุ๋ย มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิต - ลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ทำให้ ผลผลิตมีคุณภาพ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

35 การใช้ปุ๋ย เอ็น-พี-เค แบบ “สั่งตัด ” ประโยชน์ ชาวนาในเขตชลประทาน (15 ล้านไร่) ใช้ปุ๋ยแบบ “สั่งตัด” จะลดต้นทุนการ ปลูกข้าวได้> 15,000 ล้านบาทต่อปี

36 การใช้ปุ๋ย เอ็น-พี-เคแบบ “สั่งตัด ” ประโยชน์ ใช้ปุ๋ยแบบ “สั่งตัด” ทำให้ผลผลิตข้าวโพด สูงขึ้น 35% เกษตรกรปลูกข้าวโพด พื้นที่ 6 ล้านไร่ จะมีรายได้ มากกว่า 10,365 ล้านบาท/ปี

37 ค่าปุ๋ย (บาท/ไร่) และผลผลิต (กก./ไร่) ข้าวนาชลประทาน ต. ห้วยขมิ้น อ. หนองแค จ. สระบุรี ปี 2553 เกษตรกร“ปุ๋ยสั่งตัด”วิธีเกษตรกร ค่าปุ๋ยผลผลิตค่าปุ๋ยผลผลิต 13 ราย463925969750

38 ค่าปุ๋ย (บาท/ไร่) และผลผลิตข้าวโพด (กก./ไร่) ต.ห้วยเฮี้ย อ. นครไทย จ. พิษณุโลก ปี 2553 ต.ห้วยเฮี้ย อ. นครไทย จ. พิษณุโลก ปี 2553 เกษตรกร “ปุ๋ยสั่งตัด”วิธีเกษตรกร ค่าปุ๋ยผลผลิตค่าปุ๋ยผลผลิต คำป้าน9601,8521,1201,559 จิรเดช9601,2001,270950 บุญค้ำ8191,4851,1121,335 เทียน9601,7701,1761,535 เฉลี่ย9251,5771,1701,345

39 “ปุ๋ยสั่งตัด” จะได้ผลถูกต้อง ถ้าทุกภาคส่วนร่วมมือกัน (1) ให้บริการข้อมูลชุดดินแก่เกษตรกร (ผ่านหมอ ดินอาสา / เกษตรตำบล / อบต. / Website) (2) ยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้แก่ เกษตรกร (โดยเกษตรตำบล / วิทยาลัยเกษตรฯ / สื่อ T.V, วิทยุ, สิ่งพิมพ์) (3) ฝึกเกษตรกรผู้นำ / หมอดินอาสาให้ วิเคราะห์ดินและใช้คำแนะนำปุ๋ยสั่งตัด (โดย เกษตรตำบล วิทยาลัยเกษตรฯ) (4)ธกส. มีนโยบายให้ สกต. จัดหาแม่ปุ๋ยและ ส่งเสริมให้ลูกค้าผสมปุ๋ยใช้เอง

40 ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.ssnm.agr.ku.ac.th http://www.ssnm.agr.ku.ac.thhttp://www.banrainarao.com ผลผลิต 1,321 กก./ไร่ผลผลิต 922กก./ไร่

41 2 ขั้นตอน การใช้ปุ๋ย ตามค่าวิเคราะห์ดิน 1. ตรวจสอบปริมาณ เอ็น-พี-เค ในดิน 2. ใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำ

42

43 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย ปุ๋ยสั่งตัดสำหรับข้าวและข้าวโพด 1. ตรวจสอบข้อมูลชุดดิน 2. ตรวจสอบปริมาณ เอ็น-พี-เค ในดินแบบรวดเร็ว 3. ใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับมันสำปะหลัง 1. ตรวจสอบปริมาณ เอ็น-พี-เค ในดินแบบรวดเร็ว 2. ใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำ

44 1. ข้อมูลชุดดิน 2. การเก็บตัวอย่างดิน 3. การวิเคราะห์ดิน 4. คำแนะนำปุ๋ยที่ถูกต้อง 5. แม่ปุ๋ย 6. การปรับปรุงบำรุงดิน 7. การไม่เผาฟาง ข้อควรระวังและแนวทางแก้ไข ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

45

46

47

48

49

50

51

52 การเตรียมการถ่ายทอด เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย 1. การสอนเกษตรกรเก็บตัวอย่างดิน 2. เตรียมชุดตรวจสอบปริมาณ เอ็น-พี-เค ในดิน และวิเคราะห์ดินให้เกษตรกร 3. ให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยสำหรับพืชทั้ง 3 4. เอกสารประกอบการถ่ายทอด

53 1. ยกเว้นภาษีนำเข้า>8,000 รายการ 2. สินค้าเกษตร-ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง 3. ปรับปรุงคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต 4. สิ่งแวดล้อม (ดิน น้ำ อากาศ) ไม่เสีย เกษตรกรมืออาชีพ ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 2558

54 “ปุ๋ยสั่งตัด” สำหรับข้าวโพด ข้าวและอ้อย โครงการวิจัยเด่นประจำปี 2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.)


ดาวน์โหลด ppt ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ 6 มกราคม 2555 โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมี อย่างมีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google