งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบ / แผนการจัดการความรู้สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ปี 2553 - การพัฒนา บริหารจัดการ ข้อมูล สถานการณ์ การผลิต การตลาดสินค้า เกษตร - การขึ้น ทะเบียนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบ / แผนการจัดการความรู้สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ปี 2553 - การพัฒนา บริหารจัดการ ข้อมูล สถานการณ์ การผลิต การตลาดสินค้า เกษตร - การขึ้น ทะเบียนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบ / แผนการจัดการความรู้สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ปี 2553 - การพัฒนา บริหารจัดการ ข้อมูล สถานการณ์ การผลิต การตลาดสินค้า เกษตร - การขึ้น ทะเบียนการ ปลูก พืชเศรษฐกิจ หลัก 3 ชนิด ตามนโยบาย การประกัน รายได้ เกษตรกรของ รัฐ ( ข้าว ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และมัน สำปะหลัง ) KV KS KA - สถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ผลลัพท์ : ข้อมูลการผลิต การตลาดและแหล่งที่มา ของข้อมูล - การขึ้นทะเบียน ทพศ. 3 พืช ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ผลลัพท์ : จนท. สามารถขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก ให้กับเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดการ -KM Conner - บอร์ดนิทรรศการ -Web site -shopping KM งานที่ทำ 1 : ทบทวน วิเคราะห์ผลงาน และกำหนดเป้าหมายการจัดการ ความรู้ 2 : ประเมินองค์กรตนเองเกี่ยวกับการใช้การจัดการความรู้ใน การทำงาน 3 : กำหนดแนวทาง วิธีการ และกิจกรรมในการจัดการความรู้ 4 : จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 5 : จัดทำรายละเอียดตามแผนสนับสนุนการจัดการความรู้ตาม (KM Action Plan) ประชุมคณะทำงาน 6 : ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้

2 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ KM ปี 2553 1. ผู้บริหารสูงสุด (CEO) Chief Executive Officer เห็นคุณค่า / ดำเนินการ ผลักดัน KM บทบาทหน้าที่งานที่รับผิดชอบผู้รับผิดชอบ รธส. 2. คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer CKO) เอาหัวปลาไปขายผู้บริหาร สูงสุดให้ผู้บริหาร สูงสุดเป็นเจ้าของหัวปลา ผอ. สสจ. 3. คุณอำนวย (Knowledge Facilitator KF) คอยอำนวยความสะดวกและ กระตุ้น การจัดการความรู้ ผอ. เศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ นางสุนิสา ประไพ ตระกูล 4. คุณกิจ (Knowledge Practitionera KP) ทำกิจกรรมดำเนินการจัดการ ความรู้ นายนุภาษ สัตยานนท์ น. ส. เพ็ญระพี ทอง อินทร์ นางอรสา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 5. คุณประสาน เป็นผู้ประสานเชื่อมโยงเครือข่าย เช่น หนังสือเชิญ - ประสาน วิทยากร ติดต่อคณะทำงาน ประชาสัมพันธ์ นางเบ็ญจรงค์ จิร เศวตกุล น. ส. ชุมญาณัช คำ วงษ์ นายสุนทร ธารามาส 6. จัดสถานที่ / อาหารว่าง เตรียมสถานที่ ทำป้ายประกาศ นายทรงพล ทาเจริญ นายอำนาจ จันทร์ครุฑ น. ส. อุบลพันธ์ สุไชยชิต

3 บทบาทหน้าที่งานที่รับผิดชอบผู้รับผิดชอบ 7. ถ่ายภาพติดบอร์ด การดูแล KM Conner ถ่ายภาพกิจกรรมติดบอร์ด / ดูแลความเรียบร้อย / ติดตามข้อมูล นายเศรษฐพงษ์ เลขะ วัฒนะ นางเบ็ญจรงค์ จิรเศวต กุล นางสุนิสา ประไพตระกูล นางอรสา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา น. ส. เพ็ญระพี ทอง อินทร์ นางอรสา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นายกิตติ สระแก้ว 8. การดูแลข้อมูล Web site ของสำนัก ติดตามรวบรวมข้อมูล / กำหนดหัวข้อการเผยแพร่ / ส่ง ข้อมูลขึ้น Web site นายทรงพล ทาเจริญ นายกิตติ สระแก้ว นายผดุงศักดิ์ อินอภัย พงษ์ 9. คุณลิขิต การสรุปและ รายงานในแต่ละกิจกรรม จดบันทึก / ทำรายงานสรุป การทำกิจกรรม / และภาพรวม ข้อมูลขึ้น Web site 10. เหรัญญิก 11. ประธาน KM ดูแลการเงิน KM กำกับดูแล การปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามแผน นายทรงพล ทา เจริญ นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์


ดาวน์โหลด ppt กรอบ / แผนการจัดการความรู้สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ปี 2553 - การพัฒนา บริหารจัดการ ข้อมูล สถานการณ์ การผลิต การตลาดสินค้า เกษตร - การขึ้น ทะเบียนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google