งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SMART OFFICE อำเภอสันป่าตอง. นางสาวไพรวัลย์ บุษราคัม เกษตรอำเภอสันป่าตอง ( นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SMART OFFICE อำเภอสันป่าตอง. นางสาวไพรวัลย์ บุษราคัม เกษตรอำเภอสันป่าตอง ( นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SMART OFFICE อำเภอสันป่าตอง

2 นางสาวไพรวัลย์ บุษราคัม เกษตรอำเภอสันป่าตอง ( นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ )

3 นางพัทธนันท์ หมั่นเขตกิจ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ งาน มีความชำนาญด้านงาน ธุรการ

4 นางสาวระวิพรรณ ตันนาง เจ้าพนักงานธุรการ มีชำนาญด้านงาน คอมพิวเตอร์

5 นายแก้ว ขยันการ พนักงานทั่วไป ระดับ 2 มีความชำนาญด้านการบำรุงรักษา เครื่องใช้ในสำนักงาน

6 นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ มีความชำนาญด้านพืชผัก ( ถั่ว เหลือง ) รับผิดชอบ MRCF ตำบลนำ ร่อง

7 นายจรัญ เข็มวิชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ มีความชำนาญด้านการจัดการ ศัตรูพืช

8 นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ มีความชำนาญด้านไม้ผล

9 นางจินดา จำปา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ มีความชำนาญด้านการปลูกผัก

10 นางศรีลา อินสุยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ มีความชำนาญด้านการถนอม อาหาร

11 นางสาวเกศรินทร์ ถาคำติ๊บ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ มีความชำนาญเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง

12 นางสาวจตุรพร ปวนปันคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ มีความชำนาญด้าน คอมพิวเตอร์

13 นายสุนทร ก้อนใจ เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน มีความชำนาญด้านการบริหาร ศูนย์ข้าวชุมชน

14 นางพิมพ์พิชชา แมนมาศวิหค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ มีความชำนาญงานการขยาย เชื้อไตรโคเดอร์ม่า


ดาวน์โหลด ppt SMART OFFICE อำเภอสันป่าตอง. นางสาวไพรวัลย์ บุษราคัม เกษตรอำเภอสันป่าตอง ( นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google