งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน - การขึ้นทะเบียน 1. เกษตรกรรายเดิม / แปลงเดิม ใช้ฐานข้อมูลเดิม ปี 2554/55 ผ่าน ประชาคม ตามแบบยืนยันการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ ปลูกพืชเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน - การขึ้นทะเบียน 1. เกษตรกรรายเดิม / แปลงเดิม ใช้ฐานข้อมูลเดิม ปี 2554/55 ผ่าน ประชาคม ตามแบบยืนยันการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ ปลูกพืชเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน - การขึ้นทะเบียน 1. เกษตรกรรายเดิม / แปลงเดิม ใช้ฐานข้อมูลเดิม ปี 2554/55 ผ่าน ประชาคม ตามแบบยืนยันการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2555/56 2. เกษตรกรรายใหม่ ขึ้นทะเบียนด้วยแบบขึ้น ทะเบียน ทพศ. - การตรวจสอบ 1. การประชาคม 2. การสุ่มตรวจแปลง - การออกใบรับรอง

3  URL: http://www.ecoplant.doae.go.thhttp://www.ecoplant.doae.go.th  เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password ตามที่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร  เลือกปีการขึ้นทะเบียนเป็นปี 2555/56  เลือกชนิดพืช

4 สามารถทำได้มี 2 กรณี คือ 1. กรณีเกษตรกรรายเดิม / แปลงเดิม 2. กรณีเกษตรกรรายใหม่

5  ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เมนูบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียน ( รายเก่า ) เลือกเมนูย่อย แบบประกาศ / ยืนยัน การขึ้น ทะเบียน เรียกพิมพ์ แบบปิดประกาศเพื่อยืนยันการขึ้น ทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2555/56 ตัวอย่าง ตัวอย่าง ( ซึ่งเป็นข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรเคย แจ้งขึ้นทะเบียนและผ่านประชาคมในปีที่ผ่านมา คือ ปี 2554/55) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูล การขึ้นทะเบียนของตนเอง และเกษตรกรรายอื่น

6  ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่เมนู บันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียน ( ราย เก่า ) เลือกเมนูย่อย แบบประกาศ / ยืนยัน การขึ้น ทะเบียน เรียกพิมพ์ แบบยืนยันการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2555/56 ตัวอย่าง ตัวอย่าง เพื่อให้เกษตรกรแจ้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนของ ตนเอง โดยต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมคือ - กลุ่มพันธุ์ข้าวที่ขึ้นทะเบียน - วันที่เพาะปลูก - วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว

7  ขั้นตอนที่ 3 เข้าสู่เมนูบันทึกข้อมูลการขึ้น ทะเบียน ( รายเก่า ) เลือกเมนูย่อย แบบบันทึกการขึ้นทะเบียน เพื่อบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนของ เกษตรกรเข้าสู่ระบบ

8

9

10  เข้าสู่เมนู บันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียน ( รายใหม่ ) เพื่อบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนของ เกษตรกรเข้าสู่ระบบ

11

12

13

14 1. จัดประชาคม จากเมนู จัดทำ ประชาคม 2. บันทึกผลการประชาคม จากเมนู รายงานประชาคม

15 1. ออกใบรับรองรับรองเป็นรายแปลง จากเมนู ออกใบรับรอง

16 แยกเป็น 2 กรณี กรณีที่ 1 เปลี่ยแปลงชื่อผู้ขึ้นทะเบียน - เสียชีวิต - เจ็บป่วย - ต้องโทษติดคุก - ไปต่างประเทศ แก้ไขข้อมูลผ่านเมนู แบบคำร้อง เลือกหัวข้อย่อย คำร้องขอเปลี่ยนแปลง ชื่อผู้ขึ้นทะเบียน

17 กรณีที่ 2 แก้ไขข้อมูลในใบรับรอง - ข้อมูลที่มิใช่สาระสำคัญ เช่น การสะกดชื่อ - สกุล คำนำหน้า เป็นต้น - ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ เขตการใช้น้ำ ชลประทาน จำนวนเนื้อที่ปลูก เอกสารสิทธิ์ กลุ่มพันธุ์ข้าวที่ขอขึ้นทะเบียน วันที่เพาะปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว แก้ไขข้อมูลผ่านเมนู แบบคำร้อง เลือกหัวข้อย่อย คำร้องขอแก้ไขข้อมูลที่มี ผลและไม่มีผลกับวงเงิน


ดาวน์โหลด ppt ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน - การขึ้นทะเบียน 1. เกษตรกรรายเดิม / แปลงเดิม ใช้ฐานข้อมูลเดิม ปี 2554/55 ผ่าน ประชาคม ตามแบบยืนยันการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ ปลูกพืชเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google