งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบริหารจัดการเขต เกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) แนวทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการ ทำงานในพื้นที่ โดย นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบริหารจัดการเขต เกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) แนวทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการ ทำงานในพื้นที่ โดย นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบริหารจัดการเขต เกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) แนวทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการ ทำงานในพื้นที่ โดย นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการ โดย นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการ

2 ผู้นำการ เปลี่ยนแปลง ผู้บริหารจัดการในพื้นที่เกษตร

3 พื้น ที่ คน สิน ค้า ผู้บริหารจัดการในพื้นที่เกษตร ผู้นำการ เปลี่ยนแปลง

4 Mapping M Remote sensing R Community Participation C Specific Field Service F พื้น ที่ คน สิน ค้า ผู้บริหารจัดการใน พื้นที่เกษตร ผู้นำการ เปลี่ยนแปลง

5 ข้อมูลการบริหารสินค้า Supply Demand เพิ่ม ประสิทธิภ าพการ ผลิต เปลี่ย น กิจกร รม S1,S2 S3,N ข้อมูลการบริหารพื้นที่ พื้นที่ เป้าหมาย Specific Field Service พื้นที่ เป้าหมาย Specific Field Service เกษตร ชุมชน ภาคี Community Participatory เกษตร ชุมชน ภาคี Community Participatory การ ติดต่อสื่อส าร Remote sensing การ ติดต่อสื่อส าร Remote sensing

6 มหาสาร คาม มหาสาร คาม กรณีตัวอย่าง การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning ) กรณีตัวอย่าง การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning ) กำแพง เพชร กำแพง เพชร ขอนแ ก่น ขอนแ ก่น


ดาวน์โหลด ppt โครงการบริหารจัดการเขต เกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) แนวทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการ ทำงานในพื้นที่ โดย นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google