งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

2 หลักการและเหตุผล สถานการณ์การผลิตทางด้านการผลิตทางการเกษตร ของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืชมี การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงเป็นจำนวนมากและเกิน ความจำเป็น ซึ่งจะเห็นได้จากการสุ่มตรวจการปนเปื้อน สารพิษจะพบมากในพืชผัก ทำให้คนไทยเสี่ยงจากการ บริโภคผักที่มีสารก่อมะเร็งซึ่งเป็นโรคที่มีปริมาณมากเป็น อันดับที่หนึ่งของประเทศไทย อำเภอวังม่วง มีการผลิตพืชผักจำนวนน้อยและไม่ เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคต้องซื้อจากแหล่งอื่น มาบริโภค สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วงเห็นความสำคัญของ ความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงมีแนวความคิดที่จะส่งเสริมใช้ สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปลุก และผู้บริโภค

3 เป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการใช้สารชีวภัณฑ์ แทนสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช

4 วิธีดำเนินการ การใช้สารชีวภัณฑ์ในการลดการใช้สารเคมี มีดังนี้ วิธีที่ ๑ ๑. ใช้ใบสะเดาและเมล็ด ทุบใส่น้ำ ๑ ปี๊บ ต้มแล้วเอาน้ำที่ ได้ ๓ กิโลกรัม หมักไว้ ๓ วัน สามารถนำไปฉีดพ่นในอัตรา ๕ ซี ซี / น้ำ ๒๐ ลิตร ๒. ใบสาบเสือ นำมาสับแล้วต้มน้ำ ๑ ปี๊บ กรองเอาแต่น้ำ นำมาผสมเมธิลแอลกอฮอล์ นำน้ำที่ได้มาผสมกับแอลกอฮอล์ ๑ ลิตร การนำไปใช้อัตราส่วน ๕๐ ซีซี / น้ำ ๒๐ ลิตร ๓. หางไหล ๑ ปี๊บ หมักข้ามคืนคั้นน้ำ ผสมเมธิล แอลกอฮอล์ อัตรา ๕๐ ซีซี / น้ำ ๒๐ ลิตร นำส่วนผสม ( ๑ ) ๕๐ ซีซี ส่วนผสม ( ๒ ) ๕๐ ซีซี และ ส่วนผสม ( ๓ ) ๕๐ ซีซี / น้ำ ๒๐ ลิตร ผสมฉีดพ่นทุกๆ ๓ วัน

5 วิธีที่ ๒ การใช้เชื้อราบิวเบอร์เรีย ขั้นตอน ๑. นำเชื้อราบิวเบอร์เรีย จำนวน ๓ ลิตร / น้ำ ๒๐ ลิตร ผสมให้เข้ากันเทใส่ถังขนาด ๒๐ ลิตร ๒. พ่นโดยใช้ถังพ่นยาที่ล้างสะอาด ยกชูขึ้นเหนือ ศรีษะและพ่นโดยส่ายหัวพ่นยาให้ทั่วบนตัวแมลงศัตรูพืช โดย พ่นในช่วงตอนเย็น ๓. การพ่นเชื้อราบิวเบอร์เรีย สามารถทยอยพ่นได้โดย เมื่อพ่นไม่เสร็จนำไม้ปักไว้แล้ววันต่อมาสามารถพ่นต่อได้

6 เทคนิค ๑. ล้างเครื่องพ่นยาให้สะอาดโดยใช้น้ำยาล้างจาน กรณีที่ถังเคยใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงมาก่อน ๒. พ่นสารบิวเบอร์เรียในตอนเย็นที่อากาศไม่ร้อน ๓. พ่นให้ถูกตัวแมลงศัตรูพืชมากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google