งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... นายประเสริฐ ดอยลอม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... นายประเสริฐ ดอยลอม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... นายประเสริฐ ดอยลอม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2 1. โครงการพระราชดำริ 2. โครงการตามนโยบายรัฐบาล

3 2.1 โครงการเร่งด่วน - ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และนานาประเทศ เพื่อขับเคลื่อน AEC - การยกระดับราคาสินค้า

4 2.2 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร - การสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกร - การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการแข่งขัน - ความมั่นคงด้านอาหาร - การพัฒนาทรัพยากรในไร่นา ดิน น้ำ - การพัฒนาสายพันธุ์ - การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต - การผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต - การลดต้นทุนการผลิต - การทำมาตรฐานสินค้า

5 3. นโยบายเฉพาะ 3.1 Smart Farmer โดยมี Smart Office อยู่เคียงข้าง - มีความรู้ - ข้อมูล - ตระหนักในคุณภาพและความปลอดภัยในสินค้า - ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

6 Smart Office - รักเกษตรกรเหมือนญาติ - รู้วิชาการและนโยบาย - ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือเกษตรกร - สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร + องค์กรเกษตรกร - มุ่งสู่ Green Economy, Zero Waste Agricultvre

7 โดย - ตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรกร - มีแผนพัฒนาเกษตรกรระดับจังหวัด, Zoneing สินค้า ทะเบียนเกษตรกร, แหล่งรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร ข้อมูลต้นทุน ราคา การตลาด สภาพดิน น้ำ ฤดูกาล ฯลฯ ทำให้เสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2555 - ปรับรูปแบบส่งเสริมการเกษตร ให้มีอาสาสมัครเกษตร เป็นกลไก - ทำงานบูรณาการ

8 โดย - ทำงานเชิงรุก เข้าหาเกษตรกร - ใช้ข้อมูลการตลาดนำการผลิต - ให้ กษ. รวบรวมแผนปฏิบัติงานส่งให้กระทรวง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ทุกหน่วยสร้างยุวเกษตรก - เชิดชูผู้นำเกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้าน - ผลักดัน พ. ร. บ. คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การประกันภัยพืชผล การคุ้มครองสวัสดิภาพของเกษตรกร

9 3.2 ทำให้เกษตรกรไทยเป็นผู้นำอาเซียน - ประสานความร่วมมือระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ - ผลิตและป้อนอาหารแก่อาเซียน และใช้อาเซียนเป็น Spring Board ส่งสินค้าไปทั่ว

10 การดำเนินการโดย - มาตรฐานการผลิต แปรรูป เพิ่มมูลค่าสินค้า - ตั้ง Office ดูแล Asean - การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร โดยเอกชน + มกอช. - เร่งรัด Q Farm, Q Product, Q Factory Q – Restaurants

11 กรณีเร่งด่วน - เกี่ยวกับ AEC - ภัยแล้ง - จำนำข้าวเปลือก

12 - ให้ สวก. วิเคราะห์และ รวบรวมทิศทางการวิจัยด้าน การเกษตร กำหนดทิศทาง เพื่อรองรับ AEC รองรับ ปัญหาการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ ปัญหาขาดแคลน แรงงาน นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม มูลค่าสินค้าเกษตร

13 - ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ ให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการโดยด่วน โดยให้มี แผนปฏิบัติงานภายในเดือน ธันวาคม 2555 - กรมการข้าวเสนอแผนพัฒนา ข้าวทั้งระบบ - ทุกหน่วยทำ Career path ของทุก ตำแหน่งให้ชัดและประกาศให้ ทราบทั่วกันทำแผนอัตรากำลัง เตรียมรับการขาดแคลน อัตรากำลัง

14


ดาวน์โหลด ppt โดย... นายประเสริฐ ดอยลอม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google