งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียน เกษตรกร *** ขอให้อำเภอดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ที่ รับผิดชอบ โดยจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในครัวเรือนสมาชิกในครัวเรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียน เกษตรกร *** ขอให้อำเภอดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ที่ รับผิดชอบ โดยจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในครัวเรือนสมาชิกในครัวเรือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียน เกษตรกร *** ขอให้อำเภอดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ที่ รับผิดชอบ โดยจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในครัวเรือนสมาชิกในครัวเรือน และการ ประกอบกิจกรรมการเกษตรตามแบบคำร้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน *** *** ขอให้อำเภอดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ที่ รับผิดชอบ โดยจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในครัวเรือนสมาชิกในครัวเรือน และการ ประกอบกิจกรรมการเกษตรตามแบบคำร้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน *** เกษตรกรขึ้น ทบก. ๐๑๓๐๘, ๒๕๙ ครัวเรือน ทะเบียนบ้าน ( มท.) ๖๔๑, ๑๖๔ ครัวเรือน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ( ๑ ) ( ปี๕๔ / ๕๕ ) ๒๐๑, ๖๙๒ครัวเรือน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ( ๒ ) ( ปี๕๓ / ๕๔ ) ๔๑, ๘๕๑ครัวเรือน เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ( ปี๕๔ / ๕๕ ) ๗๑, ๖๒๗ครัวเรือน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ( ปี๕๔ / ๕๕ ) ๒๔, ๕๖๑ครัวเรือน ข้อมูล : วันที่ 30 มกราคม 2555 เกษตรกรขึ้น ทบก. ๐๑๓๐๘, ๒๕๙ ครัวเรือน ทะเบียนบ้าน ( มท.) ๖๔๑, ๑๖๔ ครัวเรือน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ( ๑ ) ( ปี๕๔ / ๕๕ ) ๒๐๑, ๖๙๒ครัวเรือน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ( ๒ ) ( ปี๕๓ / ๕๔ ) ๔๑, ๘๕๑ครัวเรือน เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ( ปี๕๔ / ๕๕ ) ๗๑, ๖๒๗ครัวเรือน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ( ปี๕๔ / ๕๕ ) ๒๔, ๕๖๑ครัวเรือน ข้อมูล : วันที่ 30 มกราคม 2555

3 โครงการช่วยเหลือเยียวยา กรณีที่ ๑ เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและไม่มีผลผลิตเข้าร่วม โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔ / ๒๕๕๕ ในอัตรา ๑, ๔๓๗ บาทต่อตัน โดนต้องเป็นเกษตรกรที่แจ้งเก็บ เกี่ยวผลผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงสิ้นฤดูกาล เพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔ / ๒๕๕๕ กรณีที่ ๒ เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวและขายผลผลิตในช่วงวันที่ ๑ - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ก่อนเริ่มโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔ / ๒๕๕๕ ในอัตรา ๑, ๔๓๗ บาทต่อตัน

4 อำเภอต้องดำเนินการ กรณีที่ ๑ ให้ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔ / ๒๕๕๕ ที่ประสบอุทกภัยและไม่มีผลผลิตเข้าร่วมโครงการ รับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔ / ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และจัดพิมพ์บัญชี รายชื่อเกษตรกรฯ จากรายงานที่ ๒๑ ในระบบการขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๔ / ๒๕๕๕

5 กรณีที่ ๒ ให้ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔ / ๒๕๕๕ และแจ้งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในช่วงวันที่ ๑ - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ และจัดพิมพ์รายชื่อเกษตรกร อำเภอต้องดำเนินการ จากรายงานที่ ๒๐ ในระบบการขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๔ / ๒๕๕๕

6 ปิดประกาศรายชื่อเกษตรกรและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ทราบ ดังนี้ กรณีที่ ๑ หากเกษตรกรประสงค์จะไม่รับสิทธิการช่วยเหลือ เยียวยา แต่จะขอเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔ / ๒๕๕๕ เนื่องจากได้ปลูกข้าวใหม่ หลังจากน้ำลดก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ขอให้แจ้ง ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ กรณีที่ ๒ หากเกษตรกรประสงค์จะไม่รับสิทธิการช่วยเหลือ เยียวยา แต่มีความประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการรับจำนำ ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔ / ๒๕๕๕ ขอให้แจ้งที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ เกษตรกรสามารถเลือกใช้สิทธิในการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ เยียวยา หรือโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔ / ๒๕๕๕ ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเยียวยา ที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ. ก. ส. จากรายงานที่ ๑๙ ในระบบการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๔ / ๒๕๕๕ ให้ดำเนินการบันทึกเลขที่บัญชีในระบบให้กับเกษตรกรใน ระบบให้แล้วเสร็จ รวบรวมบัญชีรายชื่อเกษตรกรทั้ง ๒ กรณี ส่งจังหวัดภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

7 จากการตรวจสอบในระบบของจังหวัด ( ในเบื้องต้น ) กรณีที่ ๑ รายชื่อเกษตรกร ที่ประสบอุทกภัยและไม่มี ผลผลิตเข้าร่วม จากรายงานที่ ๒๑ ในระบบการขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๔ / ๒๕๕๕ แก้งสนามนาง คง ชุมพวง ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม พิมาย

8 จากการตรวจสอบในระบบของจังหวัด ( ในเบื้องต้น ) กรณีที่ ๒ รายชื่อเกษตรกร เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อน จากรายงานที่ ๒๐ ในระบบการขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๔ / ๒๕๕๕ ขามทะเลสอ ครบุรี เฉลิมพระเกียรติ โชคชัย ด่านขุนทด โนนไทย ปักธงชัย ปากช่อง พระทองคำ พิ มาย เมือง ลำทะเมนชัย สีคิ้ว สูงเนิน เสิงสาง หนองบุญมาก

9 จากการตรวจสอบในระบบของจังหวัด ( ในเบื้องต้น ) กรณีที่เกษตรกร ไม่มีเลขที่บัญชี ธ. ก. ส. จากรายงานที่ ๑๙ ในระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๔ / ๒๕๕๕ ครบุรี 4 ราย เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย ชุมพวง 18 รายปักธงชัย 1 ราย พิมาย 2 ราย เมือง 4 ราย เมืองยาง 1 ราย จังหวัดได้ประสานผู้รับผิดชอบงาน ทพศ. อำเภอแล้ว ให้ เร่งดำเนินการ

10 ทั้ง ๓ รายงาน จังหวัดได้นำรายชื่อเกษตรกรไว้ ในเว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัด นครราชสีมา

11


ดาวน์โหลด ppt งานปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียน เกษตรกร *** ขอให้อำเภอดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ที่ รับผิดชอบ โดยจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในครัวเรือนสมาชิกในครัวเรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google