งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และ งานโครงการช่วยเหลือเยียวยา โดย ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และ งานโครงการช่วยเหลือเยียวยา โดย ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และ งานโครงการช่วยเหลือเยียวยา โดย ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

2 งานปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
เกษตรกรขึ้น ทบก. ๐๑ ๓๐๘,๒๕๙ ครัวเรือน ทะเบียนบ้าน (มท.) ๖๔๑,๑๖๔ ครัวเรือน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (๑) (ปี๕๔/๕๕) ๒๐๑,๖๙๒ ครัวเรือน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (๒) (ปี๕๓/๕๔) ๔๑,๘๕๑ ครัวเรือน เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง (ปี๕๔/๕๕) ๗๑,๖๒๗ ครัวเรือน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ปี๕๔/๕๕) ๒๔,๕๖๑ ครัวเรือน ข้อมูล : วันที่ 30 มกราคม 2555 ***ขอให้อำเภอดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในครัวเรือนสมาชิกในครัวเรือน และการประกอบกิจกรรมการเกษตรตามแบบคำร้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน***

3 โครงการช่วยเหลือเยียวยา
กรณีที่ ๑ เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและไม่มีผลผลิตเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ในอัตรา ๑,๔๓๗ บาทต่อตัน โดนต้องเป็นเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงสิ้นฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ กรณีที่ ๒ เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวและขายผลผลิตในช่วงวันที่ ๑ - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ก่อนเริ่มโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ในอัตรา ๑,๔๓๗ บาทต่อตัน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบทั้ง ๒ กรณี

4 อำเภอต้องดำเนินการ กรณีที่ ๑ ให้ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ที่ประสบอุทกภัยและไม่มีผลผลิตเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อเกษตรกรฯ จากรายงานที่ ๒๑ ในระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕

5 อำเภอต้องดำเนินการ กรณีที่ ๒ ให้ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ และแจ้งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในช่วงวันที่ ๑-๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ และจัดพิมพ์รายชื่อเกษตรกร จากรายงานที่ ๒๐ ในระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕

6 ให้ดำเนินการบันทึกเลขที่บัญชีในระบบให้กับเกษตรกรในระบบให้แล้วเสร็จ
ปิดประกาศรายชื่อเกษตรกรและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ ดังนี้ กรณีที่ ๑ หากเกษตรกรประสงค์จะไม่รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยา แต่จะขอเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ เนื่องจากได้ปลูกข้าวใหม่หลังจากน้ำลดก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ขอให้แจ้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอ กรณีที่ ๒ หากเกษตรกรประสงค์จะไม่รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยา แต่มีความประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ขอให้แจ้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอ รวบรวมบัญชีรายชื่อเกษตรกรทั้ง ๒ กรณี ส่งจังหวัดภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเยียวยา ที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. จากรายงานที่ ๑๙ ในระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ให้ดำเนินการบันทึกเลขที่บัญชีในระบบให้กับเกษตรกรในระบบให้แล้วเสร็จ เกษตรกรสามารถเลือกใช้สิทธิในการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเยียวยา หรือโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

7 จากการตรวจสอบในระบบของจังหวัด (ในเบื้องต้น)
กรณีที่ ๑ รายชื่อเกษตรกร ที่ประสบอุทกภัยและไม่มีผลผลิตเข้าร่วม จากรายงานที่ ๒๑ ในระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ แก้งสนามนาง คง ชุมพวง ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนสูง บัวลาย บัวใหญ่ บ้านเหลื่อม พิมาย

8 จากการตรวจสอบในระบบของจังหวัด (ในเบื้องต้น)
กรณีที่ ๒ รายชื่อเกษตรกร เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อน จากรายงานที่ ๒๐ ในระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ขามทะเลสอ ครบุรี เฉลิมพระเกียรติ โชคชัย ด่านขุนทด โนนไทย ปักธงชัย ปากช่อง พระทองคำ พิมาย เมือง ลำทะเมนชัย สีคิ้ว สูงเนิน เสิงสาง หนองบุญมาก

9 จากการตรวจสอบในระบบของจังหวัด (ในเบื้องต้น)
กรณีที่เกษตรกร ไม่มีเลขที่บัญชี ธ.ก.ส. จากรายงานที่ ๑๙ ในระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ครบุรี ราย เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย ชุมพวง ราย ปักธงชัย 1 ราย พิมาย ราย เมือง ราย เมืองยาง 1 ราย จังหวัดได้ประสานผู้รับผิดชอบงาน ทพศ.อำเภอแล้ว ให้เร่งดำเนินการ

10 ทั้ง ๓ รายงาน จังหวัดได้นำรายชื่อเกษตรกรไว้ ในเว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

11 ขอขอบคุณ จบการทำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt งานการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และ งานโครงการช่วยเหลือเยียวยา โดย ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google