งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการศูนย์บริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการศูนย์บริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการศูนย์บริการ
ร้อยสารดรธานี กลุ่มที่ 8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล

2 ผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่ม
อ. นิภารัต รัตโนภาส ผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่ม นายปิยะพงศ์ เบาโพธิ์

3 ผู้นำเสนอโครงการ ว่าที่ ร.ต. อุทัย บุตตโลบล ต. หนองแวง อ. บ้านผือ
ว่าที่ ร.ต. อุทัย บุตตโลบล ต. หนองแวง อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการ ฯ
-คณะกรรมการศูนย์เป็นตัวแทนหลายหน่วยงาน -ขาดความร่วมมือและความรับผิดชอบ -ขาดขวัญและกำลังใจ -ขาดทักษะ/การถ่ายทอด -ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ -ข้อมูลพื้นฐานไม่เป็นปัจจุบัน -สถานที่ตั้งศูนย์ -อยู่ห่างไกลชุมชน -ของบประมาณอย่างต่อเนื่อง -มีน้อย (งบประมาณสนับสนุนจาดอบต. มีน้อย) คณะกรรมการ -จนท.ไม่อยู่ประจำศูนย์ -เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ -ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ศูนย์ ฯ ศูนย์บริการ ฯ งบประมาณ จนท. หน่วยงานอื่น เกษตรกร -อ.บ.ต.ให้ความสำคัญด้านสาธารณูปโภค > เกษตร -หน่วยงานอื่นไม่ให้ความสำคัญของศูนย์ -จนท.อบต / สสกษ ไม่ชอบหน้ากัน -ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ -เกษตรกรยึดติดกับค่าตอบแทน > ความรู้ -เกษตรกรไม่ยอมรับตัวคณะกรรมการศูนย์

5 ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เข้าใจและตระหนักในหน้าที่ของตนเองมากขึ้น ซึ่งทำให้เกษตรกรให้การยอมรับศูนย์ฯ และใช้ประโยชน์จากศูนย์ฯอย่างมีประสิทธิภาพอันนำ ไปสู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

6 ผลลัพธ์ เกษตรกร ชุมชน และหน่วยงานให้ความเชื่อถือ ยอมรับ พึงพอใจในการให้บริการ ตลอดจนเห็นความสำคัญต่อศูนย์บริการฯ เพิ่มขึ้น

7 ผลผลิต คณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความรู้ด้านการเกษตร สามารถถ่ายทอดความรู้ สู่เกษตรกรจนเป็นที่ยอมรับของเกษตร ในพื้นที่

8 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
กำหนดขั้นตอนของการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของเกษตรกร วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ

9 กำหนดขั้นตอนของการดำเนินงาน
จัดทำแผน นำเสนอแผน แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการ ประเมินผลโครงการ

10 การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
คณะกรรมการศูนย์บริการฯ ยินดีเข้ารับการฝึกอบรม จัดทำเวทีชุมชน

11 วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ
ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร  ภาวะผู้นำ  การบริหารและจัดการองค์กร  วิทยากรกระบวนการ  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  เทคโนโลยีการเกษตร

12 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
กลยุทธ์หน่วยงาน การเมือง สังคมการเกษตร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี

13 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
กลยุทธ์หน่วยงาน : ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร การเมือง : อบต. และชุมชนให้การสนับสนุน สังคมการเกษตร : คนในชุมชนส่วนใหญ่ทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก เศรษฐกิจ : มีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร เทคโนโลยี : มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ ในการฝึกอบรม

14 ปัจจัยนำเข้า คน เทคโนโลยี วัตถุดิบ เงิน

15 ปัจจัยนำเข้า คน คณะกรรมการศูนย์บริการฯ เทคโนโลยี การฝึกอบรม, วิทยากร
คน คณะกรรมการศูนย์บริการฯ เทคโนโลยี การฝึกอบรม, วิทยากร วัตถุดิบ คณะกรรมการศูนย์บริการฯ เงิน อบต.สนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาท

16 เดินทางกลับบ้าน ด้วยความปลอดภัย

17 รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ
นางสาววาสนา ศรีพันธบุตร สร้างคอม อุดรธานี นายราชพฤกษ์ วงษ์เสถียร คอนสาย กิ่งอำเภอกู่แก้ว นางสาว ศิริวรรณ ศรีมงคลบูลย์ เขือน้ำ บ้านผือ ว่าที่ ร.ต.อุทัย บุตตโลบล หนองแวง นางสาวโสรัตยา วโรรส โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด นายจักรี บุญธรรมา ขี้เหล็ก นางสาวประไพรศรี จตุเทน พลับพลา เชียงขวัญ นางสาวประภาเพ็ญ สรรพิสุทธิ์ คำไฮ พนมไพร นางจันทร์เพ็ญ คูณดี หนองขาม อาจสามารถ นางสาวปาริฉัตร พุทธกาล หน่อม นางเทียมจันทร์ มงคลธรรม ท่าม่วง เสลภูมิ นายภัครพงษ์ ไชยมีสุข ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย นางสาววารุณี ศรีแสง ทุ่งทอง นายคมเพชร เขตขุขันธ์ กกโพธิ์ หนองพอก นางนารีรัตน์ สุริยะลังการ์ หนองขุ่นใหญ่ นางสาวบวร อินทร์พิลา หัวโทน สุวรรณภูมิ นางวราภรณ์ เอียดเหล็ก ทุ่งเขาหลวง

18 รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ
นางสาวเสาวนุช ศรีวรขันธ์ วังใหม่ บรบือ มหาสารคราม นางสาววันทนา อุ๋ยกานนท์ หนองทุ่ม วาปีปทุม นายวชิระ ฤทธิ์สยาม หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย นายดิลก ลำใย ราษฎร์เจริญ นายนิคม ภาษีชา ชื่นชม นายณัฐกร วรวงศ์ กู่สันตรัตน์ นาดูน นายนิตินัย ใจซื่อ ดงเมือง,ยางสีสุราช ยางสีสุราช นางสาววาสนา ศรีพันธบุตร สร้างคอม อุดรธานี นายราชพฤกษ์ วงษ์เสถียร คอนสาย กิ่งอำเภอกู่แก้ว นางสาว ศิริวรรณ ศรีมงคลบูลย์ เขือน้ำ บ้านผือ ว่าที่ ร.ต.อุทัย บุตตโลบล หนองแวง


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการศูนย์บริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google