งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยากรประจำกลุ่ม อ. นิภารัต รัตโนภาส ผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่ม นายปิยะพงศ์ เบาโพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยากรประจำกลุ่ม อ. นิภารัต รัตโนภาส ผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่ม นายปิยะพงศ์ เบาโพธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิทยากรประจำกลุ่ม อ. นิภารัต รัตโนภาส ผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่ม นายปิยะพงศ์ เบาโพธิ์

3 อ. บ้านผือ ผู้นำเสนอโครงการ ว่าที่ ร.ต. อุทัย บุตตโลบล ต. หนองแวง จ. อุดรธานี

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการ ฯ ศูนย์บริการ ฯ ศูนย์ ฯ เกษตรกร คณะกรรมการ จนท. หน่วยงานอื่น งบประมาณ -คณะกรรมการศูนย์เป็นตัวแทนหลาย หน่วยงาน -ขาดความร่วมมือและความรับผิดชอบ -ขาดขวัญและกำลังใจ -ขาดทักษะ/การถ่ายทอด -ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ -ข้อมูลพื้นฐานไม่เป็นปัจจุบัน -สถานที่ตั้งศูนย์ -อยู่ห่างไกลชุมชน -จนท.ไม่อยู่ประจำศูนย์ -เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ -ขาดการบูรณาการกับ หน่วยงานอื่น -อ.บ.ต.ให้ความสำคัญด้าน สาธารณูปโภค > เกษตร -หน่วยงานอื่นไม่ให้ความสำคัญของ ศูนย์ -จนท.อบต / สสกษ ไม่ชอบหน้ากัน -ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ -เกษตรกรยึดติดกับค่าตอบแทน > ความรู้ -เกษตรกรไม่ยอมรับตัวคณะกรรมการศูนย์ -ขอ งบประมาณ อย่างต่อเนื่อง -มีน้อย (งบประมาณ สนับสนุนจาด อบต. มีน้อย)

5 ผลสัมฤทธิ์ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เข้าใจ และตระหนักในหน้าที่ของตนเอง มากขึ้น ซึ่งทำให้เกษตรกรให้การ ยอมรับศูนย์ฯ และใช้ประโยชน์จาก ศูนย์ฯอย่างมีประสิทธิภาพอันนำ ไปสู่การพัฒนาการเกษตรอย่าง ยั่งยืน

6 เกษตรกร ชุมชน และหน่วยงานให้ ความเชื่อถือ ยอมรับ พึงพอใจในการ ให้บริการ ตลอดจนเห็นความสำคัญ ต่อศูนย์บริการฯ เพิ่มขึ้น ผลลัพธ์

7 ผลผลิต คณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ ที่ผ่าน การฝึกอบรมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ และมีความรู้ด้าน การเกษตร สามารถถ่ายทอดความรู้ สู่เกษตรกรจนเป็นที่ยอมรับของเกษตร ในพื้นที่

8 กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ กำหนดขั้นตอนของการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของเกษตรกร วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ

9 กำหนดขั้นตอนของการดำเนินงาน จัดทำแผน นำเสนอแผน แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการ ประเมินผลโครงการ

10 การมีส่วนร่วมของเกษตรกร คณะกรรมการศูนย์บริการฯ ยินดีเข้ารับการ ฝึกอบรม จัดทำเวทีชุมชน

11 วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร  ภาวะผู้นำ  การบริหารและจัดการองค์กร  วิทยากรกระบวนการ  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  เทคโนโลยีการเกษตร

12 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน กลยุทธ์หน่วยงาน การเมือง สังคมการเกษตร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี

13 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน กลยุทธ์หน่วยงาน : ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร การเมือง : อบต. และชุมชนให้การสนับสนุน สังคมการเกษตร : คนในชุมชนส่วนใหญ่ทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก เศรษฐกิจ : มีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร เทคโนโลยี : มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ ในการฝึกอบรม

14 ปัจจัยนำเข้า คน เทคโนโลยี วัตถุดิบ เงิน

15 คน คณะกรรมการศูนย์บริการฯ เทคโนโลยี การฝึกอบรม, วิทยากร วัตถุดิบ คณะกรรมการศูนย์บริการฯ เงิน อบต. สนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาท ปัจจัยนำเข้า

16

17 รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ นางสาววาสนา ศรีพันธบุตรสร้างคอม อุดรธานี นายราชพฤกษ์ วงษ์เสถียรคอนสายกิ่งอำเภอกู่แก้วอุดรธานี นางสาว ศิริวรรณ ศรีมงคลบูลย์เขือน้ำบ้านผืออุดรธานี ว่าที่ ร. ต. อุทัย บุตตโลบลหนองแวงบ้านผืออุดรธานี นางสาวโสรัตยา วโรรสโพนสูงปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด นายจักรี บุญธรรมาขี้เหล็กปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด นางสาวประไพรศรี จตุเทนพลับพลาเชียงขวัญร้อยเอ็ด นางสาวประภาเพ็ญ สรรพิสุทธิ์คำไฮพนมไพรร้อยเอ็ด นางจันทร์เพ็ญ คูณดีหนองขามอาจสามารถร้อยเอ็ด นางสาวปาริฉัตร พุทธกาลหน่อมอาจสามารถร้อยเอ็ด นางเทียมจันทร์ มงคลธรรมท่าม่วงเสลภูมิร้อยเอ็ด นายภัครพงษ์ ไชยมีสุขดงครั่งน้อยเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด นางสาววารุณี ศรีแสงทุ่งทองเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด นายคมเพชร เขตขุขันธ์กกโพธิ์หนองพอกร้อยเอ็ด นางนารีรัตน์ สุริยะลังการ์หนองขุ่นใหญ่หนองพอกร้อยเอ็ด นางสาวบวร อินทร์พิลาหัวโทนสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด นางวราภรณ์ เอียดเหล็กทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด

18 รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ นางสาววาสนา ศรีพันธบุตรสร้างคอม อุดรธานี นายราชพฤกษ์ วงษ์เสถียรคอนสายกิ่งอำเภอกู่แก้วอุดรธานี นางสาว ศิริวรรณ ศรีมงคลบูลย์เขือน้ำบ้านผืออุดรธานี ว่าที่ ร. ต. อุทัย บุตตโลบลหนองแวงบ้านผืออุดรธานี นางสาวเสาวนุช ศรีวรขันธ์วังใหม่บรบือมหาสารคราม นางสาววันทนา อุ๋ยกานนท์หนองทุ่มวาปีปทุมมหาสารคราม นายวชิระ ฤทธิ์สยามหนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคราม นายดิลก ลำใยราษฎร์เจริญพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคราม นายนิคม ภาษีชาชื่นชม มหาสารคราม นายณัฐกร วรวงศ์กู่สันตรัตน์นาดูนมหาสารคราม นายนิตินัย ใจซื่อดงเมือง, ยางสีสุราชยางสีสุราชมหาสารคราม


ดาวน์โหลด ppt วิทยากรประจำกลุ่ม อ. นิภารัต รัตโนภาส ผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่ม นายปิยะพงศ์ เบาโพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google