งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางดำเนินงานจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร ให้ประสบผลสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางดำเนินงานจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร ให้ประสบผลสำเร็จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางดำเนินงานจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร ให้ประสบผลสำเร็จ
บุญรัตน์ สุขมาก กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร RW2/53 เขต 1 มิย. 53

2 จัดการความรู้...เพื่ออะไร?

3 เพราะอะไร? ถึงต้องจัดการความรู้?

4 จัดการความรู้...มันดีตรงไหน?

5 แนวคิดการจัดการความรู้
1. ความรู้คืออะไร ★ สิ่งที่ทำให้คนเข้าใจ ★ นำมาปฏิบัติ/ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ความรู้ประกอบด้วย ☞ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ☞ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge)

6 แนวคิดการจัดการความรู้
2. ทำไมต้องจัดการความรู้ อดีต - ถ่ายทอดความรู้ - เรียนและเสาะแสวงหาองค์ความรู้ - จัดเวทีเรียนรู้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ - รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ ปัจจุบัน

7 แนวคิดการจัดการความรู้
3. การจัดการความรู้ คือ ... กระบวนการที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้ร่วมกันวิเคราะห์และรวบรวมองค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง และองค์ความรู้ที่ฝังลึกในเจ้าหน้าที่ นำมาจัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้สมาชิกในองค์กรสามารถเข้าถึง และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8 แนวคิดการจัดการความรู้
4. เป้าหมายการจัดการความรู้ ► พัฒนาคน ► พัฒนางาน ► พัฒนาองค์กร/หน่วยงาน ► พัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ

9 แนวคิดการจัดการความรู้
5. ประโยชน์ของการจัดการความรู้ เพิ่มทุนปัญญาแก่องค์กร สร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ เพิ่มขีดสมรรถนะในการทำงาน เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร เกิดการพัฒนาและดำรงขององค์กร

10 แนวคิดการจัดการความรู้
6. ใครเป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ บุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจใน เครื่องมือจัดการความรู้ (KM) และงานที่ทำ บุคลากรที่สามารถ นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากรที่แตกต่างกันให้สามารถนำออกมาแสดงออกให้ อย่างชัดเจนด้วยวิธีต่าง ๆ

11 แนวคิดการจัดการความรู้
7. กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน แบ่งปันแลกเปลี่ยน บ่งชี้ เรียนรู้พัฒนา สร้างและแสวงหา ประมวลกลั่นกรอง เข้าถึงและนำไปใช้ จัดเป็นระบบ

12 วันนี้..... กับการจัดการความรู้ ของกรมส่งเสริมการเกษตร

13 มีเนื้อหาเทคโนโลยีวิชาการเกษตร มีเวทีเรียนรู้ ตามระบบส่งเสริมฯ
มีเวทีเรียนรู้ ตามระบบส่งเสริมฯ องค์กรเรามีอะไรบ้าง? มีบุคลากรและหน่วยงานย่อย ทั่วประเทศ มีผลงานที่เป็นรูปธรรมมากมาย

14 เหตุการณ์ที่ผ่านมา... KM ช่วยให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

15 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ทัศนคติของผู้ใช้ KM @ เป็นภาระเพิ่ม @ เป็นเรื่องใหม่ @ ทำแยกจาก งานประจำ ขาดทักษะการใช้เครื่องมือ “KM” สื่อสารข้อมูลได้ไม่ทั่วถึง

16 ความต้องการสนับสนุน ในการใช้เครื่องมือ KM
3. สนับสนุนให้มีเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. กำหนดมาตรการ วิธีการในการใช้ เครื่องมือ KM เพื่อ ทำงานส่งเสริมฯ 4. พัฒนาและปรับปรุง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้สนับสนุนงาน

17 ผลการปฏิบัติงาน KM ที่ได้ดำเนินการให้กับองค์กร
2. องค์กร มีองค์ความรู้ในเนื้องาน เป็นของตนเอง 1. หน่วยงานย่อยใช้องค์ความรู้ (Knowledge) ในการทำงานส่งเสริมการ เกษตร 3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง จนท.ในหน่วยงานย่อย ผ่านเวทีต่าง ๆ

18 ข้อสรุป...ที่ค้นพบของการใช้เครื่องมือ KM เพื่อดำเนินงานส่งเสริมฯ
เกษตรกร เป็นแหล่งของเทคโนโลยี การเกษตรที่ได้ผล มีองค์ความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง อยู่ในภูมิปัญญาของบุคคล กลุ่ม และชุมชน เกษตรกรเรียนรู้เทคโนโลยีฯ ได้จากผลงานที่เป็นรูปธรรม สื่อการถ่ายทอดความรู้ของเจ้าหน้าที่ อยู่ที่ตัวอย่างเกษตรกรที่ทำอาชีพการเกษตรได้ผล หน่วยงาน หน่วยงานย่อยสร้าง K จากภารกิจงานหลัก ใช้ KM เพื่อพัฒนาคน งาน และองค์กร มีช่องทางและสื่อ เพื่อใช้สื่อสาร แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยี องค์กรมีการบันทึก จัดเก็บองค์ความรู้โดยผ่านเครื่องมือ KM

19 ทางออก... สู่การใช้เครื่องมือ KM ให้ได้ผล
ด้านการปฏิบัติงาน มีกิจกรรมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง มีเวที/ช่องทางให้บุคลากรได้เรียนรู้ มีการจัดองค์ประกอบงานที่ได้ผล จัดเก็บ K ที่ได้ผลและนำไปใช้จริง ด้านการสนับสนุน นโยบายต่อเนื่อง มาตรการและวิธีการทำงาน วัฒนธรรมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ KM เพื่อพัฒนาบุคลากร

20 วิธีการใช้...เครื่องมือ KM ให้ได้ผล

21 ผลของ KM ในเวที RW1 ปี 2553

22 นี่แหละ...การจัดการความรู้ฯ
สนุกกับ KM ชื่นชมกับ “ผลงาน” สำราญ...กับงานเขียน

23 The End


ดาวน์โหลด ppt แนวทางดำเนินงานจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร ให้ประสบผลสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google