งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แนวทางดำเนินงาน จัดการความรู้ในงาน ส่งเสริมการเกษตร ให้ประสบผลสำเร็จ บุญรัตน์ สุขมาก กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม การเกษตร RW2/53 เขต 1 มิย. 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แนวทางดำเนินงาน จัดการความรู้ในงาน ส่งเสริมการเกษตร ให้ประสบผลสำเร็จ บุญรัตน์ สุขมาก กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม การเกษตร RW2/53 เขต 1 มิย. 53."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แนวทางดำเนินงาน จัดการความรู้ในงาน ส่งเสริมการเกษตร ให้ประสบผลสำเร็จ บุญรัตน์ สุขมาก กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม การเกษตร RW2/53 เขต 1 มิย. 53

2 2 จัดการความรู้... เพื่ออะไร ?

3 3 เพราะอะไร ? ถึงต้อง จัดการความรู้ ?

4 4 จัดการความรู้... มันดี ตรงไหน ?

5 5 แนวคิดการจัดการ ความรู้ 1. ความรู้คืออะไร ★ สิ่งที่ทำให้คนเข้าใจ ★ สิ่งที่ทำให้คนเข้าใจ ★ นำมาปฏิบัติ / ประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ ★ นำมาปฏิบัติ / ประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ ความรู้ประกอบด้วย ความรู้ประกอบด้วย ☞ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ☞ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge)

6 6 แนวคิดการจัดการ ความรู้ 2. ทำไมต้อง จัดการความรู้ - ถ่ายทอดความรู้ - เรียนและเสาะแสวงหาองค์ ความรู้ - จัดเวทีเรียนรู้เพื่อให้เกิดการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้

7 7 แนวคิดการจัดการ ความรู้ 3. การจัดการ ความรู้ คือ... กระบวนการที่ผู้ปฏิบัติงานใน องค์กรได้ร่วมกันวิเคราะห์และ รวบรวมองค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง และองค์ ความรู้ที่ฝังลึกในเจ้าหน้าที่ นำมา จัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้สมาชิกใน องค์กรสามารถเข้าถึง และนำไปใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

8 8 แนวคิดการจัดการ ความรู้ 4. เป้าหมายการ จัดการความรู้ ► พัฒนาคน ► พัฒนางาน ► พัฒนาองค์กร / หน่วยงาน ► พัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ

9 9 แนวคิดการจัดการ ความรู้ 5. ประโยชน์ของการ จัดการความรู้ เพิ่มทุนปัญญาแก่ องค์กร สร้างนวัตกรรมและการ เรียนรู้ เพิ่มขีดสมรรถนะในการ ทำงาน เกิดความรู้สึกเป็น เจ้าขององค์กร เกิดการพัฒนาและดำรง ขององค์กร

10 10 แนวคิดการจัดการ ความรู้ 6. ใครเป็นผู้ขับเคลื่อน การจัดการความรู้ บุคลากรที่มีความรู้ ความ เข้าใจใน เครื่องมือจัดการความรู้ (KM) และงานที่ทำ บุคลากรที่สามารถ นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของบุคลากรที่แตกต่างกันให้ สามารถนำออกมาแสดงออกให้ อย่างชัดเจนด้วยวิธีต่าง ๆ

11 11 แนวคิดการ จัดการความรู้ 7. กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน บ่งชี้ สร้างและแสวงหา เรียนรู้พัฒนา แบ่งปันแลกเปลี่ยน จัดเป็นระบบ เข้าถึงและนำไปใช้ ประมวลกลั่นกรอง

12 12 วันนี้..... กับการจัดการ ความรู้ ของกรมส่งเสริม การเกษตร

13 13 มีเนื้อหา เทคโนโลยี วิชาการ เกษตร มีเวทีเรียนรู้ ตามระบบ ส่งเสริมฯ มีผลงานที่เป็น รูปธรรม มากมาย มีบุคลากร และหน่วยงาน ย่อย ทั่ว ประเทศ

14 14 เหตุการณ์ที่ ผ่านมา... KM เป็นนโยบาย และแนวทางการ ดำเนินงานของ องค์กรที่ ต่อเนื่อง KM เป็นนโยบาย และแนวทางการ ดำเนินงานของ องค์กรที่ ต่อเนื่อง KM เป็น มาตรการและ วิธีการ ดำเนินงาน ส่งเสริม การเกษตร KM เป็น มาตรการและ วิธีการ ดำเนินงาน ส่งเสริม การเกษตร KM ช่วยให้ เกิดวัฒนธรรม การ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ KM ช่วยให้ เกิดวัฒนธรรม การ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ KM ช่วย บันทึกและ จัดเก็บความรู้ ที่ได้ผล KM ช่วย บันทึกและ จัดเก็บความรู้ ที่ได้ผล

15 15 ปัญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้น ขาดทักษะ การใช้ เครื่องมือ “KM” ขาดทักษะ การใช้ เครื่องมือ “KM” สื่อสาร ข้อมูลได้ไม่ ทั่วถึง สื่อสาร ข้อมูลได้ไม่ ทั่วถึง ทัศนคติ ของผู้ใช้ KM ทัศนคติ ของผู้ใช้ KM @ เป็น ภาระเพิ่ม @ เป็น ภาระเพิ่ม @ เป็น เรื่องใหม่ @ เป็น เรื่องใหม่ @ ทำแยก จาก @ ทำแยก จาก งาน ประจำ งาน ประจำ

16 16 1. กำหนดให้ KM เป็น นโยบาย ต่อเนื่อง ความต้องการ สนับสนุน ใน การใช้เครื่องมือ KM 2. กำหนด มาตรการ วิธีการในการใช้ เครื่องมือ KM เพื่อ ทำงานส่งเสริมฯ 3. สนับสนุนให้ มีเวที แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 4. พัฒนาและ ปรับปรุง สื่อ อิเล็กทรอนิก ส์ เพื่อใช้ สนับสนุนงาน

17 17 1. หน่วยงาน ย่อยใช้องค์ ความรู้ (Knowled ge) ใน การทำงาน ส่งเสริมการ เกษตร 2. องค์กร มี องค์ความรู้ ในเนื้องาน เป็นของ ตนเอง 3. เกิดการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่าง จนท. ใน หน่วยงานย่อย ผ่านเวทีต่าง ๆ ผลการปฏิบัติงาน KM ที่ได้ดำเนินการ ให้กับองค์กร

18 18 หน่วยงาน หน่วยงานย่อย สร้าง K จาก ภารกิจงานหลัก หน่วยงานย่อย สร้าง K จาก ภารกิจงานหลัก ใช้ KM เพื่อ พัฒนาคน งาน และองค์กร ใช้ KM เพื่อ พัฒนาคน งาน และองค์กร มีช่องทางและสื่อ เพื่อใช้สื่อสาร แลกเปลี่ยน และ เผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยี มีช่องทางและสื่อ เพื่อใช้สื่อสาร แลกเปลี่ยน และ เผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยี องค์กรมีการ บันทึก จัดเก็บองค์ ความรู้โดยผ่าน เครื่องมือ KM องค์กรมีการ บันทึก จัดเก็บองค์ ความรู้โดยผ่าน เครื่องมือ KM เกษตรกร เป็นแหล่งของ เทคโนโลยี การเกษตรที่ ได้ผล เป็นแหล่งของ เทคโนโลยี การเกษตรที่ ได้ผล มีองค์ความรู้ที่ไม่ หยุดนิ่ง อยู่ในภูมิ ปัญญาของ บุคคล กลุ่ม และ ชุมชน มีองค์ความรู้ที่ไม่ หยุดนิ่ง อยู่ในภูมิ ปัญญาของ บุคคล กลุ่ม และ ชุมชน เกษตรกรเรียนรู้ เทคโนโลยีฯ ได้ จากผลงานที่เป็น รูปธรรม เกษตรกรเรียนรู้ เทคโนโลยีฯ ได้ จากผลงานที่เป็น รูปธรรม สื่อการถ่ายทอด ความรู้ของ เจ้าหน้าที่ อยู่ที่ ตัวอย่าง เกษตรกรที่ทำ อาชีพการเกษตร ได้ผล สื่อการถ่ายทอด ความรู้ของ เจ้าหน้าที่ อยู่ที่ ตัวอย่าง เกษตรกรที่ทำ อาชีพการเกษตร ได้ผล ข้อสรุป... ที่ค้นพบของการ ใช้เครื่องมือ KM เพื่อดำเนินงานส่งเสริมฯ

19 19 ด้านการ สนับสนุน นโยบาย ต่อเนื่อง นโยบาย ต่อเนื่อง มาตรการและ วิธีการทำงาน มาตรการและ วิธีการทำงาน วัฒนธรรมการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ วัฒนธรรมการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ใช้ KM เพื่อ พัฒนา บุคลากร ใช้ KM เพื่อ พัฒนา บุคลากร ทางออก... สู่การใช้เครื่องมือ KM ให้ได้ผล ด้านการ ปฏิบัติงาน มีกิจกรรมให้ บุคลากรได้ พัฒนาตนเอง มีกิจกรรมให้ บุคลากรได้ พัฒนาตนเอง มีเวที / ช่องทาง ให้บุคลากรได้ เรียนรู้ มีเวที / ช่องทาง ให้บุคลากรได้ เรียนรู้ มีการจัด องค์ประกอบ งานที่ได้ผล มีการจัด องค์ประกอบ งานที่ได้ผล จัดเก็บ K ที่ ได้ผลและ นำไปใช้จริง จัดเก็บ K ที่ ได้ผลและ นำไปใช้จริง

20 20 วิธีการใช้... เครื่องมือ KM ให้ได้ผล 1 วิเคราะห์งาน 2 กำหนด K และ วิธีการเรียนรู้ 3 ใช้ K ปฏิบัติงาน 4 สรุป และ จัดเก็บ K

21 21 ผลของ KM ในเวที RW1 ปี 2553 1. สร้างความเข้าใจ ร่วมกัน 2. ติดตาม ประสานงาน 3. สนับสนุนเสริม ความรู้ 4. แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 5. กำหนด แนวทางงาน

22 22 สนุกกับ KM ชื่นชมกับ “ ผลงาน ” สำราญ... กับ งานเขียน นี่แหละ... การ จัดการความรู้ฯ

23 23 The End


ดาวน์โหลด ppt 1 แนวทางดำเนินงาน จัดการความรู้ในงาน ส่งเสริมการเกษตร ให้ประสบผลสำเร็จ บุญรัตน์ สุขมาก กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม การเกษตร RW2/53 เขต 1 มิย. 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google