งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการขึ้นทะเบียนการปลูก พืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการขึ้นทะเบียนการปลูก พืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการขึ้นทะเบียนการปลูก พืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด

2 ความเป็นมาโครงการ รัฐบาลมีนโยบายการประกันราคาพืชผล เช่น
ข้าว ครม. มีมติประกันราคาข้าวหอมมะลิ 8 จังหวัด ราคา สูงกว่าราคาจำนำ 1,000 บาท เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 มันสำปะหลัง ครม. ที่มติประกันราคามันสำปะหลังสด ราคา 1.70 บาท เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขณะนี้รัฐบาลหาต้นทุนการผลิตข้าวโพดของเกษตรกรเพื่อใช้ประกันราคา

3 เป้าหมายการจดทะเบียน การปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก
ได้กำหนดนโยบาย ให้ปี 2552 เป็น “ปีแห่งการจัดทำข้อมูลเกษตร” - ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก. 01) - ภาวการณ์ผลิตพืช (รอ. รต. รม.) - ขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (ทพศ. 1 – 3 )

4 จำนวนครัวเรือนเกษตรกร ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ชนิดพืช ล้านครัวเรือน ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง รวมทั้งสิ้น

5 ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด
1.ขั้นตอนการรับคำร้อง 1 วัน รับคำร้อง ตรวจสอบหลักฐาน ออกใบคำร้อง ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียน (ทพศ. 1-3) 1 กรกฎาคม 2552 – 30 กันยายน 2552 สถานที่ สนง.กษอ./ศบกต. 1. ตรวจสอบหลักฐานที่นำมาประกอบ เช่น บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน/ เอกสารการใช้ที่ดิน/ ฯลฯ 2. เกษตรกรลงนามในแบบ ทพศ. 3. จนท. ผู้รับแจ้งลงนามใน ทพศ . ส่วนที่1 และ ลงกำหนดนัดหมายปิดประกาศผล การขึ้นทะเบียน 5. ฉีก ทพศ...ส่วนที่ 2 ให้เกษตรกร เป็นหลักฐาน 6. นำ ทพศ.ส่วนที่ 1 รวบรวมเข้า ระบบบันทึก ผู้รับผิดชอบ กษต/เจ้าหน้าที่ที่รับมอบ รับขึ้นทะเบียน (ทพศ.1-3) กษต/เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลคำร้องเข้าระบบ

6 ปิดประกาศชื่อ ผู้ยื่นคำร้อง ตรวจสอบเบื้องต้น (3 วัน)
ปิดประกาศชื่อ ผู้ยื่นคำร้อง 1.ตรวจสอบ ทบก.01(ใหม่) 2.ตรวจสอบ รอ., รต., รม. (ถ้ามี) 3. ตรวจสอบ จากข้อมูล ธกส. 4. หลักฐานอื่น ๆตาม ความจำเป็น เช่น ข้อมูล สศก.,การเสียภาษี อบต. ฯลฯ 2. ขั้นตอนการ ตรวจสอบ 10 วัน ตรวจสอบเอกสาร ประชาคม สุ่มตรวจสอบพื้นที่จริง ตามแต่กรณี ตรวจสอบเบื้องต้น (3 วัน) ทำประชาคมตรวจสอบ ความถูกต้องการขึ้น ทะเบียนการปลูกพืช (1 วัน) ผู้รับผิดชอบ กษต./เจ้าหน้าที่ที่รับ ตรวจสอบระดับตำบล ตรวจสอบพื้นที่จริงของผู้ไม่ถูกคัดค้าน ภายใน 6 วัน (10% ของผู้ไม่ถูกคัดค้าน) ตรวจสอบพื้นที่จริงของ ผู้ถูกคัดค้านทุกราย (6 วัน)

7 ประกาศผลรับรองการ ขึ้นทะเบียนการปลูกพืช เกษตรกรทำสัญญากับ ธกส.
เพิกถอน (ตรวจสอบพื้นที่จริง ผู้ไม่ถูกคัดค้าน) ประกาศผลรับรองการ ขึ้นทะเบียนการปลูกพืช เพิกถอน (ตรวจสอบพื้นที่จริง ผู้ถูกคัดค้าน) 3. ขั้นตอนการ ออกใบทะเบียน 3 วัน ประกาศผลรับรอง จัดพิมพ์ใบรับรองรายบุคคล เกษตรอำเภอหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายเป็น ผู้ออกใบทะเบียน ตามผล การตรวจสอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ ฯ จัดพิมพ์รายงานผลรับรอง การขึ้นทะเบียนเป็นราย แปลงให้เกษตรกร ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการ ตรวจสอบระดับตำบล/กษอ. เกษตรกรทำสัญญากับ ธกส.

8 ประชาคมและตรวจสอบพื้นที่จริง 7 วัน
กำหนดการปฏิบัติงาน วันที่รับคำร้อง ตรวจสอบเบื้องต้น3วัน ประชาคมและตรวจสอบพื้นที่จริง 7 วัน ประกาศผล 3 วัน กค. 52 กค. 52 กค. 52 กค. 52 กค. 52 สค. 52 สค. 52 สค. 52 สค. 52 สค. 52 สค. 52 สค. 52 สค. 52 กย. 52 กย. 52 กย. 52 กย. 52 กย. 52 กย. 52 กย. 52 กย. 52 ตค. 52 ตค. 52 ตค. 52

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt โครงการขึ้นทะเบียนการปลูก พืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google