งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการขึ้น ทะเบียนการปลูก พืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการขึ้น ทะเบียนการปลูก พืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการขึ้น ทะเบียนการปลูก พืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด

2 ความเป็นมาโครงการ รัฐบาลมีนโยบายการประกันราคา พืชผล เช่น ราคา สูงกว่าราคาจำนำ 1,000 บาท - ข้าว ครม. มีมติประกันราคาข้าวหอม มะลิ 8 จังหวัด ราคา สูงกว่าราคาจำนำ 1,000 บาท เมื่อ วันที่ 3 มิถุนายน 2552 ราคา 1.70 บาท - มันสำปะหลัง ครม. ที่มติประกันราคา มันสำปะหลังสด ราคา 1.70 บาท เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขณะนี้รัฐบาลหา ต้นทุนการผลิตข้าวโพดของ เกษตรกรเพื่อใช้ประกันราคา

3 ได้กำหนดนโยบาย ให้ปี 2552 เป็น “ ปีแห่งการจัดทำข้อมูล เกษตร ” - ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ( ทบก. 01) - ภาวการณ์ผลิตพืช ( รอ. รต. รม.) - ขึ้นทะเบียนการปลูกพืช เศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ( ทพศ. 1 – 3 ) ( ทพศ. 1 – 3 )เป้าหมายการจดทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก

4 จำนวนครัวเรือนเกษตรกร ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ชนิดพืชล้าน ครัวเรือน ข้าว 3.75 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.50 มันสำปะหลัง 0.47 รวมทั้งสิ้น 4.72

5 ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนการปลูกพืช เศรษฐกิจ หลัก 3 ชนิด ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียน ( ทพศ. 1-3 ) 1 กรกฎาคม 2552 – 30 กันยายน 2552 สถานที่ สนง. กษอ./ ศบกต. รับขึ้นทะเบียน ( ทพศ.1-3) กษต / เจ้าหน้าที่ 1. ขั้นตอนการรับคำ ร้อง 1 วัน รับคำร้อง ตรวจสอบหลักฐาน ออกใบคำร้อง 1. ขั้นตอนการรับคำ ร้อง 1 วัน รับคำร้อง ตรวจสอบหลักฐาน ออกใบคำร้อง ผู้รับผิดชอบ กษต / เจ้าหน้าที่ที่รับมอบ 1. ตรวจสอบหลักฐานที่ นำมาประกอบ เช่น บัตร ประชาชน / ทะเบียนบ้าน / เอกสารการใช้ที่ดิน / ฯลฯ 2. เกษตรกรลงนามใน แบบ ทพศ. 3. จนท. ผู้รับแจ้งลงนาม ใน ทพศ. ส่วนที่ 1 และ 2 4. ลงกำหนดนัดหมายปิด ประกาศผลการขึ้น ทะเบียน 5. ฉีก ทพศ... ส่วนที่ 2 ให้ เกษตรกรเป็นหลักฐาน 6. นำ ทพศ. ส่วนที่ 1 รวบรวมเข้าระบบบันทึก บันทึกข้อมูลคำร้อง เข้าระบบ

6 ตรวจสอบ เบื้องต้น (3 วัน ) ทำประชาคม ตรวจสอบความถูก ต้องการขึ้น ทะเบียนการปลูก พืช (1 วัน ) 1. ตรวจสอบ ทบก.01( ใหม่ ) 2. ตรวจสอบ รอ., รต., รม. ( ถ้ามี ) 3. ตรวจสอบ จาก ข้อมูล ธกส. 4. หลักฐานอื่น ๆ ตามความจำเป็น เช่น ข้อมูล สศก., การ เสียภาษี อบต. ฯลฯ ตรวจสอบพื้นที่จริง ของ ผู้ถูกคัดค้านทุกราย ( 6 วัน ) ตรวจสอบพื้นที่จริงของผู้ ไม่ถูกคัดค้าน ภายใน 6 วัน ( 10 % ของ ผู้ไม่ถูกคัดค้าน ) ปิดประกาศ ชื่อ ผู้ยื่นคำร้อง ผู้รับผิดชอบ กษต./ เจ้าหน้าที่ที่ รับตรวจสอบระดับ ตำบล 2. ขั้นตอนการ ตรวจสอบ 10 วัน ตรวจสอบเอกสาร ประชาคม สุ่มตรวจสอบพื้นที่ จริงตามแต่กรณี 2. ขั้นตอนการ ตรวจสอบ 10 วัน ตรวจสอบเอกสาร ประชาคม สุ่มตรวจสอบพื้นที่ จริงตามแต่กรณี

7 เกษตรกรทำสัญญา กับ ธกส. ประกาศผล รับรองการขึ้น ทะเบียนการ ปลูกพืช จัดพิมพ์รายงาน ผลรับรองการขึ้น ทะเบียนเป็นราย แปลงให้เกษตรกร เพิก ถอน ( ตรวจสอบพื้นที่ จริง ผู้ถูกคัดค้าน ) เกษตรอำเภอหรือ ผู้ที่ได้รับ มอบหมายเป็น ผู้ออกใบทะเบียน ตามผลการ ตรวจสอบของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ฯ เพิก ถอน ( ตรวจสอบพื้นที่ จริง ผู้ไม่ถูกคัดค้าน ) 3. ขั้นตอนการ ออกใบทะเบียน 3 วัน ประกาศผลรับรอง จัดพิมพ์ใบรับรอง รายบุคคล 3. ขั้นตอนการ ออกใบทะเบียน 3 วัน ประกาศผลรับรอง จัดพิมพ์ใบรับรอง รายบุคคล ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการ ตรวจสอบระดับ ตำบล / กษอ.

8 กำหนดการปฏิบัติงาน วันที่รับคำร้อง ตรวจสอบเบื้องต้น 3 วัน ประชาคมและ ตรวจสอบพื้นที่จริง 7 วัน ประกาศผล 3 วัน กค กค กค กค กค กค สค สค สค สค สค สค สค สค สค สค สค กย กย กย กย กย กย กย กย กย กย กย ตค ตค ตค ตค ตค. 52

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt โครงการขึ้น ทะเบียนการปลูก พืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google