งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการขึ้น ทะเบียนการปลูก พืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการขึ้น ทะเบียนการปลูก พืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการขึ้น ทะเบียนการปลูก พืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด

2 ความเป็นมาโครงการ รัฐบาลมีนโยบายการประกันราคา พืชผล เช่น ราคา สูงกว่าราคาจำนำ 1,000 บาท - ข้าว ครม. มีมติประกันราคาข้าวหอม มะลิ 8 จังหวัด ราคา สูงกว่าราคาจำนำ 1,000 บาท เมื่อ วันที่ 3 มิถุนายน 2552 ราคา 1.70 บาท - มันสำปะหลัง ครม. ที่มติประกันราคา มันสำปะหลังสด ราคา 1.70 บาท เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขณะนี้รัฐบาลหา ต้นทุนการผลิตข้าวโพดของ เกษตรกรเพื่อใช้ประกันราคา

3 ได้กำหนดนโยบาย ให้ปี 2552 เป็น “ ปีแห่งการจัดทำข้อมูล เกษตร ” - ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ( ทบก. 01) - ภาวการณ์ผลิตพืช ( รอ. รต. รม.) - ขึ้นทะเบียนการปลูกพืช เศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ( ทพศ. 1 – 3 ) ( ทพศ. 1 – 3 )เป้าหมายการจดทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก

4 จำนวนครัวเรือนเกษตรกร ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ชนิดพืชล้าน ครัวเรือน ข้าว 3.75 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.50 มันสำปะหลัง 0.47 รวมทั้งสิ้น 4.72

5 ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนการปลูกพืช เศรษฐกิจ หลัก 3 ชนิด ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียน ( ทพศ. 1-3 ) 1 กรกฎาคม 2552 – 30 กันยายน 2552 สถานที่ สนง. กษอ./ ศบกต. รับขึ้นทะเบียน ( ทพศ.1-3) กษต / เจ้าหน้าที่ 1. ขั้นตอนการรับคำ ร้อง 1 วัน รับคำร้อง ตรวจสอบหลักฐาน ออกใบคำร้อง 1. ขั้นตอนการรับคำ ร้อง 1 วัน รับคำร้อง ตรวจสอบหลักฐาน ออกใบคำร้อง ผู้รับผิดชอบ กษต / เจ้าหน้าที่ที่รับมอบ 1. ตรวจสอบหลักฐานที่ นำมาประกอบ เช่น บัตร ประชาชน / ทะเบียนบ้าน / เอกสารการใช้ที่ดิน / ฯลฯ 2. เกษตรกรลงนามใน แบบ ทพศ. 3. จนท. ผู้รับแจ้งลงนาม ใน ทพศ. ส่วนที่ 1 และ 2 4. ลงกำหนดนัดหมายปิด ประกาศผลการขึ้น ทะเบียน 5. ฉีก ทพศ... ส่วนที่ 2 ให้ เกษตรกรเป็นหลักฐาน 6. นำ ทพศ. ส่วนที่ 1 รวบรวมเข้าระบบบันทึก บันทึกข้อมูลคำร้อง เข้าระบบ

6 ตรวจสอบ เบื้องต้น (3 วัน ) ทำประชาคม ตรวจสอบความถูก ต้องการขึ้น ทะเบียนการปลูก พืช (1 วัน ) 1. ตรวจสอบ ทบก.01( ใหม่ ) 2. ตรวจสอบ รอ., รต., รม. ( ถ้ามี ) 3. ตรวจสอบ จาก ข้อมูล ธกส. 4. หลักฐานอื่น ๆ ตามความจำเป็น เช่น ข้อมูล สศก., การ เสียภาษี อบต. ฯลฯ ตรวจสอบพื้นที่จริง ของ ผู้ถูกคัดค้านทุกราย ( 6 วัน ) ตรวจสอบพื้นที่จริงของผู้ ไม่ถูกคัดค้าน ภายใน 6 วัน ( 10 % ของ ผู้ไม่ถูกคัดค้าน ) ปิดประกาศ ชื่อ ผู้ยื่นคำร้อง ผู้รับผิดชอบ กษต./ เจ้าหน้าที่ที่ รับตรวจสอบระดับ ตำบล 2. ขั้นตอนการ ตรวจสอบ 10 วัน ตรวจสอบเอกสาร ประชาคม สุ่มตรวจสอบพื้นที่ จริงตามแต่กรณี 2. ขั้นตอนการ ตรวจสอบ 10 วัน ตรวจสอบเอกสาร ประชาคม สุ่มตรวจสอบพื้นที่ จริงตามแต่กรณี

7 เกษตรกรทำสัญญา กับ ธกส. ประกาศผล รับรองการขึ้น ทะเบียนการ ปลูกพืช จัดพิมพ์รายงาน ผลรับรองการขึ้น ทะเบียนเป็นราย แปลงให้เกษตรกร เพิก ถอน ( ตรวจสอบพื้นที่ จริง ผู้ถูกคัดค้าน ) เกษตรอำเภอหรือ ผู้ที่ได้รับ มอบหมายเป็น ผู้ออกใบทะเบียน ตามผลการ ตรวจสอบของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ฯ เพิก ถอน ( ตรวจสอบพื้นที่ จริง ผู้ไม่ถูกคัดค้าน ) 3. ขั้นตอนการ ออกใบทะเบียน 3 วัน ประกาศผลรับรอง จัดพิมพ์ใบรับรอง รายบุคคล 3. ขั้นตอนการ ออกใบทะเบียน 3 วัน ประกาศผลรับรอง จัดพิมพ์ใบรับรอง รายบุคคล ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการ ตรวจสอบระดับ ตำบล / กษอ.

8 กำหนดการปฏิบัติงาน วันที่รับคำร้อง ตรวจสอบเบื้องต้น 3 วัน ประชาคมและ ตรวจสอบพื้นที่จริง 7 วัน ประกาศผล 3 วัน 1 - 15 กค. 52 1 - 15 กค. 52 16 - 18 กค. 52 19 - 25 กค. 52 26 - 28 กค. 52 16 - 31 กค. 52 1 - 3 สค. 52 1 - 3 สค. 52 4 - 10 สค. 52 4 - 10 สค. 52 11 - 13 สค. 52 1 - 15 สค. 52 1 - 15 สค. 52 16 - 18 สค. 52 19 - 25 สค. 52 26 - 28 สค. 52 16 - 30 สค. 52 1 - 3 กย. 52 1 - 3 กย. 52 4 - 10 กย. 52 4 - 10 กย. 52 11 - 13 กย. 52 1 - 15 กย. 52 1 - 15 กย. 52 16 - 18 กย. 52 19 - 25 กย. 52 26 - 28 กย. 52 15 - 30 กย. 52 1 - 3 ตค. 52 1 - 3 ตค. 52 4 - 10 ตค. 52 4 - 10 ตค. 52 11 - 13 ตค. 52

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt โครงการขึ้น ทะเบียนการปลูก พืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google