งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยากร อ.นิภารัตน์ รัตโนภาส ผู้ช่วยวิทยากร นายปิยะพงศ์ เบาโพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยากร อ.นิภารัตน์ รัตโนภาส ผู้ช่วยวิทยากร นายปิยะพงศ์ เบาโพธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยากร อ.นิภารัตน์ รัตโนภาส ผู้ช่วยวิทยากร นายปิยะพงศ์ เบาโพธิ์
โครงการ เพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการศูนย์ฯ หลังการถ่ายโอนภารกิจ กลุ่มที่ 8 วิทยากร อ.นิภารัตน์ รัตโนภาส ผู้ช่วยวิทยากร นายปิยะพงศ์ เบาโพธิ์

2 อ.นิภารัตน์ รัตโนภาส อาจารย์วิทยากร นายปิยะพงศ์ เบาโพธิ์ ผู้ช่วยวิทยากร

3 ผู้นำเสนอโครงการ นางณัฐชาภัค ร้อยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว จังหวัด อุทัยธานี

4 ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรในพื้นที่ และใกล้เคียงได้รับการบริการอย่างแท้จริง ทั่วถึง ตรงกับความต้องการ

5 ผลลัพธ์ คณะกรรมการศูนย์บริการ ฯสามารถปฏิบัติ / บริหารจัดการศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เข้มแข็ง

6 ผลผลิต คณะกรรมการบริหารที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศูนย์บริการ ฯ จนสามารถปฏิบัติงานและให้บริการแก่เกษตรกรได้

7 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

8 การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
 ปรับปรุงคณะกรรมการศูนย์บริการ ฯ จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม ประสานงานวิทยากร / เตรียมเอกสาร ดำเนินงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติระยะเวลา 2 วัน  สรุปผล / ประเมินผล / นำผลไปใช้ประโยชน์

9 การมีส่วนร่วมของประชาชน (เกษตรกร)
ปรับปรุงคณะกรรมการศูนย์บริการ ฯ เสนอความต้องการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ฯ ประจำตำบล ตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมแสดง ความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ศูนย์บริการ ฯ

10 วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ
จัดทำแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์บริการ ฯ วางแผนการให้บริการประชาชน / ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง วางแผนการปรับปรุงศูนย์บริการ ฯ (ข้อมูล , ความรู้) เพื่อให้ ศูนย์บริการ ฯ เป็น one stop service ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการ ฯ ให้เป็นที่รู้จักทางสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ ชุมชนหอกระจายข่าว

11 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน

12 กลยุทธ์หน่วยงาน  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การระดมสมองแบบมีส่วนร่วม
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การระดมสมองแบบมีส่วนร่วม  การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การ ปฏิบัติ

13 การเมือง อบต / อบจ / สส. เล็งเห็นความสำคัญให้การสนับสนุนในการจัดทำแผนและงบประมาณ

14 สังคมการเกษตร มีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความร่วมมือในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

15 เศรษฐกิจ เกษตรกรได้รับการบริการด้านต่าง ๆ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ผ่านเกณฑ์ชี้วัดของ จปฐ การแก้ไขปัญหาความยากจน (สย)

16 เทคโนโลยี สถาบันการศึกษา Internet ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

17 ปัจจัยนำเข้า

18 คน (เกษตรกร) คณะกรรมการบริการศูนย์บริการ ฯ และผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง เช่น อบต. อบจ. ผู้นำหมู่บ้าน

19 เทคโนโลยี หลักสูตรการฝึกอบรม ความสำคัญของศูนย์บริการ ฯ
องค์ประกอบของศูนย์บริการ ฯ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ศูนย์บริการ ฯ

20 เทคโนโลยี (ต่อ) การจัดทำแผนพัฒนาตำบล
เทคนิคการบริหารจัดการศูนย์บริการ ฯ ให้ประสบ ความสำเร็จ การนำแผนพัฒนาตำบลไปใช้ให้เกิดประโยชน์

21 วัตถุดิบ คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ ฯ

22 เงิน  งบประมาณ 800 บาท / คน / วัน
 งบประมาณ 800 บาท / คน / วัน  ของบประมาณจาก อบต , อบจ , CEO , สส.

23 ขอให้ท่านเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน ค่ะ
อุทัยสวรรค์ ขอให้ท่านเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน ค่ะ

24 นครสวรรค์ รายชื่อผู้เข้าอบรม ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง นายอาทร บุญมาทอง
นายอาทร บุญมาทอง เจ้าพนักงานการเกษตร 5 นายวุฒิพงษ์ มลทิพย์เกษร นางพวงทอง พันธเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว นายบัญญัติ โลหะเวช นางสุวรรณา โลหะเวช นายสมภาคย์ บุญฉาบพา นายธวัชชัย ศุภนัตร์ นางสิริเพ็ญ ป่านแก้ว เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร 4 นางสาวระพี เตชะสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5 นายลือชัย โยธาสอน นางสาวนิตยา เย็นตั้ง นางสุกัญญา ขุนอินทร์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร 3 นางสาวพัชรีรัศม์ ยิ้มจำรัส นายวินัย ทองชนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 4

25 อุทัยธานี รายชื่อผู้เข้าอบรม ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นางณัฐชาภัค ร้อยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว นส. ทัศนีย์ รัตนรุ่งเจริญ เจ้าพนักงานการเกษตร 5 นางพะเยาว์ บุตรวาทิตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3 นายเกรียงศักดิ์ คงเขียว นส.นุชนารถ ดีพันธุ์ นส.ทัศนา คิดสร้าง นางสุรัสวดี วรวุฒิพุทธพงศ์ นายทวีป เหน่งเพ็ชร นางสุมนา โห้วงศ์ นางพรจินดา จันทร์ทอง เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร 4 นางเทวี ดีอ่วม


ดาวน์โหลด ppt วิทยากร อ.นิภารัตน์ รัตโนภาส ผู้ช่วยวิทยากร นายปิยะพงศ์ เบาโพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google