งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยากร อ. นิภารัตน์ รัต โนภาส ผู้ช่วยวิทยากร นายปิยะ พงศ์ เบาโพธิ์ กลุ่มที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยากร อ. นิภารัตน์ รัต โนภาส ผู้ช่วยวิทยากร นายปิยะ พงศ์ เบาโพธิ์ กลุ่มที่ 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยากร อ. นิภารัตน์ รัต โนภาส ผู้ช่วยวิทยากร นายปิยะ พงศ์ เบาโพธิ์ กลุ่มที่ 8

2 นายปิยะพงศ์ เบาโพธิ์ ผู้ช่วยวิทยากร อ. นิภารัตน์ รัตโน ภาส อาจารย์วิทยากร

3 นางณัฐชาภัค ร้อยศรีนักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร 6 ว ผู้นำเสนอโครงการ จังหวัด อุทัยธานี

4 ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรในพื้นที่ และใกล้เคียงได้รับการ บริการอย่างแท้จริง ทั่วถึง ตรงกับความ ต้องการ

5 ผลลัพธ์ คณะกรรมการ ศูนย์บริการ ฯสามารถ ปฏิบัติ / บริหาร จัดการศูนย์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ยั่งยืน เข้มแข็ง

6 ผลผลิต คณะกรรมการบริหารที่ ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศูนย์บริการ ฯ จนสามารถปฏิบัติงานและ ให้บริการแก่เกษตรกรได้

7 กระบวนการทำงานที่ มีประสิทธิภาพ กำหนด ขั้นตอน การ ดำเนินงาน การมีส่วนร่วม ของ ประชาชน ( เกษตรกร ) วิธีการนำไปสู่การ ปฏิบัติ

8 การกำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน  ปรับปรุงคณะกรรมการ ศูนย์บริการ ฯ  จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม  ประสานงานวิทยากร / เตรียม เอกสาร  ดำเนินงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ระยะเวลา 2 วัน  สรุปผล / ประเมินผล / นำผล ไปใช้ประโยชน์

9 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน ( เกษตรกร )  ปรับปรุงคณะกรรมการ ศูนย์บริการ ฯ  เสนอความต้องการเพื่อจัดทำ แผนพัฒนา ฯ ประจำตำบล  ตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมแสดง ความ คิดเห็นข้อเสนอแนะในการ ดำเนินงานศูนย์บริการ ฯ

10 วิธีการนำไปสู่ การปฏิบัติ  จัดทำแผนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการศูนย์บริการ ฯ  วางแผนการให้บริการประชาชน / ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  วางแผนการปรับปรุงศูนย์บริการ ฯ ( ข้อมูล, ความรู้ ) เพื่อให้ศูนย์บริการ ฯ เป็น one stop service  ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการ ฯ ให้เป็นที่ รู้จักทางสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุชุมชนหอ กระจายข่าว

11 กลยุทธ์ หน่วยงาน การเมือง สังคมเกษตร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ปัจจัยที่เอื้อต่อ การทำงาน

12 กลยุทธ์ หน่วยงาน  การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ  การระดมสมองแบบมีส่วน ร่วม  การจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

13 การเมือง อบต / อบจ / สส. เล็งเห็นความสำคัญให้ การสนับสนุนในการ จัดทำแผนและ งบประมาณ

14 สังคม การเกษตร มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและ กัน มีความร่วมมือใน การทำงานเพื่อ ประโยชน์ของ ส่วนรวม

15 เศรษฐกิจ เกษตรกรได้รับ การบริการด้านต่าง ๆ ทำให้คุณภาพชีวิตดี ขึ้น ผ่านเกณฑ์ชี้วัด ของ จปฐ การแก้ไข ปัญหาความยากจน ( สย )

16 เทคโนโลยี 1. สถาบันการศึกษา 2. Internet 3. ปราชญ์ชาวบ้าน 4. หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน

17 ปัจจัย นำเข้า คน เทคโนโลยี วัตถุดิบ เงิน

18 คน ( เกษตรกร ) คณะกรรมการบริการ ศูนย์บริการ ฯ และผู้มี ส่วน เกี่ยวข้อง เช่น อบต. อบจ. ผู้นำหมู่บ้าน

19 เทคโนโลยี หลักสูตรการฝึกอบรม ความสำคัญของ ศูนย์บริการ ฯ องค์ประกอบของ ศูนย์บริการ ฯ บทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการ ศูนย์บริการ ฯ

20 เทคโนโลยี ( ต่อ ) การจัดทำแผนพัฒนาตำบล เทคนิคการบริหารจัดการ ศูนย์บริการ ฯ ให้ประสบ ความสำเร็จ การนำแผนพัฒนาตำบลไป ใช้ให้เกิดประโยชน์

21 วัตถุดิบ คณะกรรมการบริหาร ศูนย์บริการ ฯ

22 เงิน  งบประมาณ 800 บาท / คน / วัน  ของบประมาณจาก อบต, อบจ, CEO, สส.

23

24 รายชื่อผู้เข้าอบรม ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง นายอาทร บุญมาทองเจ้าพนักงานการเกษตร 5 นายวุฒิพงษ์ มลทิพย์เกษรเจ้าพนักงานการเกษตร 5 นางพวงทอง พันธเสน นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 6 ว นายบัญญัติ โลหะเวช นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 6 ว นางสุวรรณา โลหะเวช นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 6 ว นายสมภาคย์ บุญฉาบพา นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 6 ว นายธวัชชัย ศุภนัตร์ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 6 ว นางสิริเพ็ญ ป่านแก้วเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร 4 นางสาวระพี เตชะสอน นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 5 นายลือชัย โยธาสอน นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 6 ว นางสาวนิตยา เย็นตั้งเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร 4 นางสุกัญญา ขุนอินทร์เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร 3 นางสาวพัชรีรัศม์ ยิ้มจำรัส นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 6 ว นายวินัย ทองชนะ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 4 นครสว รรค์

25 รายชื่อผู้เข้าอบรม อุทัยธา นี ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง นางณัฐชาภัค ร้อยศรี นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 6 ว นส. ทัศนีย์ รัตนรุ่งเจริญเจ้าพนักงานการเกษตร 5 นางพะเยาว์ บุตรวาทิตย์ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 3 นายเกรียงศักดิ์ คงเขียว นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 6 ว นส. นุชนารถ ดีพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 3 นส. ทัศนา คิดสร้าง นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 3 นางสุรัสวดี วรวุฒิพุทธพงศ์ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 3 นายทวีป เหน่งเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 6 ว นางสุมนา โห้วงศ์ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 3 นางพรจินดา จันทร์ทองเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร 4 นางเทวี ดีอ่วม นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 3


ดาวน์โหลด ppt วิทยากร อ. นิภารัตน์ รัต โนภาส ผู้ช่วยวิทยากร นายปิยะ พงศ์ เบาโพธิ์ กลุ่มที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google