งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

2  ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรเป็นของชุมชน บริหารจัดการโดยชุมชน  ศูนย์บริการฯ เป็นศูนย์กลางการ เรียนรู้การเกษตร และเป็นกลไกการ ส่งเสริมการเกษตร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทำ หน้าที่เลขาศูนย์ฯ ประสานงาน เชื่อมโยง กระตุ้น เร่งเร้า และเป็นที่ ปรึกษา  ใช้หลักการทำงานแบบบูรณาการ และทำงานกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม หลักการ / แนวคิด ของศูนย์ หลักการ/แนวคิด ของศูนย์

3 การบริหาร จัดการภาครัฐ CEO วิสัยทัศน์ พันธ กิจ กลยุทธ แผนงาน / โครงการ กิจกรรม วิสัยทัศน์ พันธ กิจ กลยุทธ แผนงาน / โครงการ กิจกรรม การบริหารภาคประชาชน กรรมการศูนย์ฯ ศูนย์บริการฯ หลักการบริหาร จัดการ แผนพัฒนา เกษตรปฏิบัติ หลักการบริหาร จัดการ แผนพัฒนา เกษตรปฏิบัติ พัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มีการถ่ายทอด / บริการ พัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มีการถ่ายทอด / บริการ

4 ชุมชน / เกษตรกร หน่วยงา นรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรท้องถิ่น

5  บทบาทสำคัญ คือบูรณาการงาน พัฒนาการเกษตรทุกเรื่อง  ระหว่างรัฐ กับ รัฐ  ระหว่างรัฐ กับท้องถิ่น / ชุมชน  พัฒนาระบบการเรียนรู้ของชุมชน  มีแผนของชุมชน  มีระบบการเชื่อมโยง / สนับสนุน  มีระบบการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน.

6 ความพร้อม / องค์ประกอบศูนย์ 1. สำนักงาน และข้อมูล 2. คณะกรรมการบริหารศูนย์ 3. แผนพัฒนาการเกษตร 4. จุดสาธิตและถ่ายทอด เทคโนโลยี 5. เกษตรกร

7 1. เกษตรกรมาติดต่อจะพบใคร ( เจ้าหน้าที่ / เกษตรกรอาสาสมัคร / กรรมการศูนย์ฯ... ใครประจำ ศูนย์ ) 2. สิ่งอำนวยความสะดวกตามความ จำเป็น มีอะไรบ้าง ทำได้อย่างไร 3. ระบบการรับ - ส่งเอกสาร คำขอรับ บริการ ตู้รับฟัง ความคิดเห็น 4. ระบบการติดตามผล ( เกษตรกร จะติดตามผลที่ไหน ) 5. ช่องทางการติดต่อประสานงาน

8 1. ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ มีความมั่นใจและ เชื่อมโยงการทำงานได้ 2. กรรมการศูนย์ฯ รู้สึกภูมิใจและถือว่า ตัวเองเป็นส่วนหนึ่ง ของศูนย์บริการฯ 3. เกษตรกรรู้จักศูนย์ และรู้ว่าศูนย์มี บทบาทอย่างไร 4. เกษตรกรมาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ฯ 5. องค์กรปกครองท้องถิ่นเข้ามามี บทบาทและให้การสนับสนุน เต็มที่ 6. ข้าราชการ นักการเมืองมองภาพ ศูนย์ฯ ในเชิงบวก “ ศูนย์ฯ ถือเป็นองค์กรที่ ประกอบด้วยมวลชนจำนวน มากและเป็นขุมกำลังที่ยิ่งใหญ่ ของกรมฯ ”

9  ต้องเข้าใจว่าตัวกรรมการ คือ ใคร มีบทบาทอย่างไร มีบทบาทอย่างไร  จะเริ่มทำงานอย่างไร ทำข้อตกลงร่วม / แบ่ง หน้าที่ ทำข้อตกลงร่วม / แบ่ง หน้าที่ สร้างความรับผิดชอบ ในหน้าที่ สร้างความรับผิดชอบ ในหน้าที่ ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่  ติดตามผลงาน  ปรับปรุงแก้ไข

10  มีการวางแผนการ ทำงาน  จัดองค์กรดี / เหมาะสม  แบ่งบทบาทหน้าที่  ประสานงานในระดับ ต่างๆ  รายงาน / เผยแพร่ ผลงาน  การจัดการ งบประมาณที่ดี

11  ศูนย์บริการฯ ต้องเปิด ทุกศูนย์  กรรมการมีความพร้อม เข้าใจในบทบาท หน้าที่ และจัดการดี  มีใจให้กับศูนย์บริการฯ

12


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google