งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 11 กลุ่ม ศรีวิชัย จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต กอง แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 11 กลุ่ม ศรีวิชัย จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต กอง แผนงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 11 กลุ่ม ศรีวิชัย จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต กอง แผนงาน

2 สมาชิกกลุ่ม 11 ศรี วิชัย จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต กองแผนงาน

3 รายชื่อสามชิกกลุ่ม 15 นางสาวบุปผา ไหมพรม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 กองแผนงาน นายประคอง อุสาห์มันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7 ว กระบี่ นายอนุวัฒน์ สงคงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3 กระบี่ นางกนกกร แก้วทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3 กระบี่ นายอภิชาต ศศิสนธิ์หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ชุมพร นายเกษตรศิลป์ นวลสะอาดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7 ว ชุมพร นายเศรณี อนิลบลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว ชุมพร นายประทีป ธนาโรจน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว ชุมพร นายสราวุธ พลสิทธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7 ว นครศรีธรรมราช นายชวลิต เพียรสวัสดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7 ว นครศรีธรรมราช นายอนุวัต พานทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7 ว นครศรีธรรมราช นายเกษตรฉัตร รัตนศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7 ว นครศรีธรรมราช

4 รายชื่อสามชิกกลุ่ม 15 นายชติ วิชัยดิษฐนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7 ว พังงา นายเชาวรัตน์ ทองญวนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7 ว พังงา นางณฐวรรณ บัวแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว พังงา นายพัลลภ เงินทองหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และ สารสนเทศภูเก็ต นายสมาน ซ้ายสูงเนินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7 ว ภูเก็ต นายสมชาย เดชเรืองหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และ สารสนเทศระนอง นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7 ว ระนอง นายวิจารณ์ หล่อเพชรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว ระนอง นายชลินทร์ ประพฤติตรงหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และ สารสนเทศสุราษฎร์ธานี นายโชคชัย บุญยังนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว สุราษฎร์ธานี นายระนอง เหมทานนท์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว สุราษฎร์ธานี

5 จิรภัทร ชู ศิลป์ทอง อาจารย์ที่ ปรึกษา บุษยมาศ นิลน้อย ผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่มศรีวิชัย นายประคอง อุสาห์มัน นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 7 ว จังหวัดกระบี่ ผู้นำเสนอ

6 โครงการสร้างลานเทปาล์ม น้ำมันชุมชน 1. ผลสัม ฤทธิ์ 1.1. เกษตรกรมีความมั่นคง ในการประกอบอาชีพ 1.2. เกษตรกรผู้ร่วมโครงการมี คุณภาพชีวิตดีขึ้น 1.3. ชุมชนเครือข่ายเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

7 2. ผลลัพ ธ์ 2.1. เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตที่เป็น ของชุมชนเพิ่มขึ้น 1 แห่ง ปริมาณผลผลิต เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 50 ตัน / วัน 2.2. เกษตรกรมีรายได้ส่วนต่างจากการ จำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น ตันละ 200 บาท 2.3. เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่าย 2.4. ลดการเอาเปรียบด้านราคาจากพ่อค้าคน กลาง อย่างน้อย 0.22 บาท / กก. 2.5. คุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้น 90% ของ จำนวนผลผลิตทั้งหมด 2.6. เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน 1 ศูนย์

8 3. ผลผลิ ต 3.1 มีลานเทรวบรวม ผลผลิตของชุมชน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 จุด

9 4.1 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน - ประชุมชี้แจง - รับสมัครสมาชิก - คัดเลือกคณะกรรมการบริหาร - ระดมทุน - ฝึกอบรมสมาชิก - วางแผนปฏิบัติงาน - ดำเนินการตามแผน - ประเมินผล 4. กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ ต่ อ

10 กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ 4.2. การมีส่วนร่วมของ ประชาชน - มีการระดมทุน จากสมาชิกเป็น เงินทุนหมุนเวียน - ดำเนินการในรูปคณะกรรมการ กลุ่มภายใต้ศูนย์บริการฯ ต่ อ

11 กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ 4.3. วิธีการนำไปสู่การ ปฏิบัติ - ออกแบบแปลน - คัดเลือกพื้นที่ ( มอบ พื้นที่ ) - ดำเนินการก่อสร้าง - จัดซื้ออุปกรณ์ - เตรียมชุมชน และระดม ทุน - ดำเนินการจัดซื้อปาล์ม ของเกษตรกร

12 5. ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน 5.1 กลยุทธ์หน่วยงาน - เป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด เสริมสร้างขีด ความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรที่ มีประสิทธิภาพ 5.2. การเมือง - อปท.,CEO ให้การสนับสนุน 5.3. สังคมการเกษตร - เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผู้มีอาชีพเดียวกัน นำไปสู่ วิสาหกิจชุมชน 5.4. เศรษฐกิจ - เกษตรกรมั่งคั่ง 5.5. เทคโนโลยี - มีการนำเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ เครื่อง ชั่งคอมพิวเตอร์บอกผลยุติธรรม

13 6. ปัจจัยนำเข้า ต่ อ 6.1 คน - เจ้าหน้าที่ - กรรมการบริหารศูนย์ - กรรมการกลุ่ม - สมาชิก อปท. - สมาชิกกลุ่ม - แรงงานในพื้นที่

14 6. ปัจจัยนำเข้า 6.2. เทคโนโลยี - เครื่องชั่งคอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ - อุปกรณ์สื่อสาร ต่ อ

15 6.3. วัตถุดิบ - อาคารสำนักงาน - ลานเท 6.4. เงิน - งบประมาณ 3,500,000 บาท - จุดคุ้มทุน 2 ปี ระยะเวลา 6 เดือน ( มกราคม – เดือนมิถุนายน 2550) 6. ปัจจัยนำเข้า ต่ อ

16 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 11 กลุ่ม ศรีวิชัย จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต กอง แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google