งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย : นางสาวสุกัญญา เกิดกอง. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม “ เพชร พิจิตรสวรรค์ธานี ” จังหวัดนครสวรรค์ เขต 6 ลำดับ ที่ชื่อ - นามสกุล 1 นางสาวหัทยา รัก หาญ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย : นางสาวสุกัญญา เกิดกอง. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม “ เพชร พิจิตรสวรรค์ธานี ” จังหวัดนครสวรรค์ เขต 6 ลำดับ ที่ชื่อ - นามสกุล 1 นางสาวหัทยา รัก หาญ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย : นางสาวสุกัญญา เกิดกอง

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม “ เพชร พิจิตรสวรรค์ธานี ” จังหวัดนครสวรรค์ เขต 6 ลำดับ ที่ชื่อ - นามสกุล 1 นางสาวหัทยา รัก หาญ 2 นายสมศักดิ์ กิตติเนาวรัตน์ 3 นายกรกช พิ สฐศาสน์ 4 นางสาวปวีณา นางงาม 5 นายวชิระ ฉิม เกิด จังหวัดพิจิตร เขต 6 ลำดับ ที่ชื่อ - นามสกุล 1 นางสาวสุรีพร สุขศิริ 2 นาสาวกาญจนา บุญช่วย 3 นายมาโนชญ์ คุ้มเวช 4 นายประยงค์ ศรีไพรสนท์ 5 นางสาวเยาวดี มิ่งมณี 6 นายสำราญ คุ้มเที่ยง 7 นายชินวัฒน์ คุ้มม่วง 8 นางสาววีรนุช ครุฑอินทร์ 9 นางสาวรุ้งตะวัน บุญนุวงษ์ 10 นายขจรศักดิ์ คัญทับ จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 6 ลำดับ ที่ชื่อ - นามสกุล 1 นายฉลอง เมืองแมน 2 นายธีรวัฒน์ จีนยี่ จังหวัดอุทัยธานี เขต 6 ลำดับ ที่ชื่อ - นามสกุล 1 นางสาวสุกัญญา เกิดกอง 2 นางสาวจุฑามาศ บุญอาจ 3 นายธนบรรณ รอดเพชร 4 นางสาวลัดดาวัลย์ สี เขียว 5 นางสาวปิยะ วรรณ เฉยพันธ์ 6 นายบรรพต ศรี เดช 7 นายบุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ 8 นางกัลยา โพธิบำรุง 9 นางสาวกนิษฐา ชำนิเกษตร์ 10 นางสาวดวงกมล วงษ์ธัญการ

3 กลุ่ม “ เพชรพิจิตร สวรรค์ธานี ”

4 วิทยากรประจำกลุ่ม อ. สวาทวรนิกุลกิจ ผู้ช่วยวิทยากร วรพรรณนาถนวผดุง

5 ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ กลุ่มจังหวัด เป็นแหล่งผลิต ข้าวที่มี คุณภาพดี เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาความยากจน ตอบสนอง นโยบายของรัฐ

6 ผลลัพธ์ของโครงการ เกษตรกรผู้ร่วมโครงการมี รายได้ เพิ่มขึ้น จากเดิม ร้อยละ 40 จากการจำหน่ายข้าว

7 ผลผลิตของโครงการ เกษตรกรมีผลผลิตข้าวที่ มี คุณภาพไว้บริโภคและ จำหน่าย

8 กระบวนการทำงานที่ มีประสิทธิภาพ 1. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 2. การมีส่วนร่วมของเกษตรกร 3. วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ

9 กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินงาน จัดทำเวทีชุมชน ประชุมชี้แจงเกษตรกร คัดเลือกเกษตรกรผู้ร่วม โครงการ เสนอโครงการเพื่อขอ งบประมาณ

10 การมีส่วนร่วมของ เกษตรกร ประชุมเกษตรกรผู้ร่วม โครงการ ถ่ายทอดความรู้

11 วิธีการนำไปสู่การ ปฏิบัติ ปฏิบัติตามแผน

12 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน กลยุทธ์ หน่วยงาน การเมือง สังคมการเกษตร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี

13 กลยุทธ์หน่วยงาน สนับสนุนให้เกษตรกร มีความรู้ ความสามารถในการ ปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิต ข้าว

14 การเมืองและสังคม การเกษตร การเมือง – ประสานงานกับ อบต. สังคมการเกษตร – กลุ่มสถาบันเกษตรกร ( กลุ่มเกษตรกร, กลุ่มแม่บ้าน, กลุ่มส่งเสริม อาชีพ ฯลฯ )

15 เศรษฐกิจและ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ  อบต. สนับสนุนงบประมาณ เทคโนโลยี  ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต ข้าว  สนับสนุนเครื่องจักรกลในการ ผลิต

16 ปัจจัยนำเข้า คน เทคโนโลยี วัตถุดิบ เงิน

17 คนและเทคโนโลยี คน  เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 500 ราย เทคโนโลยี  จัดฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์ฯ  เชิญวิทยากรฝึกอบรมเพื่อ ถ่ายทอดความรู้

18 วัตถุดิบและเงิน วัตถุดิบ  เมล็ดพันธุ์ข้าว  ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและปุ๋ยเคมี เงิน  3,170,400 บาท

19 เพชรพิจิตรสวรรค์ ธานี แหล่งผลิตข้าว พันธุ์ดี ชุบชีวี เกษตรกรไทย

20


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย : นางสาวสุกัญญา เกิดกอง. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม “ เพชร พิจิตรสวรรค์ธานี ” จังหวัดนครสวรรค์ เขต 6 ลำดับ ที่ชื่อ - นามสกุล 1 นางสาวหัทยา รัก หาญ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google