งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย : นางสาวสุกัญญา เกิดกอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย : นางสาวสุกัญญา เกิดกอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย : นางสาวสุกัญญา เกิดกอง
กลุ่มที่3 เพชรพิจิตรสวรรค์ธานี โครงการ " ส่งเสริมการผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี " นำเสนอโดย : นางสาวสุกัญญา เกิดกอง

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม “เพชรพิจิตรสวรรค์ธานี”
จังหวัดนครสวรรค์ เขต 6 ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล 1 นางสาวหัทยา รักหาญ 2 นายสมศักดิ์ กิตติเนาวรัตน์ 3 นายกรกช พิสฐศาสน์ 4 นางสาวปวีณา นางงาม 5 นายวชิระ ฉิมเกิด จังหวัดพิจิตร เขต 6 ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล 1 นางสาวสุรีพร สุขศิริ 2 นาสาวกาญจนา บุญช่วย 3 นายมาโนชญ์ คุ้มเวช 4 นายประยงค์ ศรีไพรสนท์ 5 นางสาวเยาวดี มิ่งมณี 6 นายสำราญ คุ้มเที่ยง 7 นายชินวัฒน์ คุ้มม่วง 8 นางสาววีรนุช ครุฑอินทร์ 9 นางสาวรุ้งตะวัน บุญนุวงษ์ 10 นายขจรศักดิ์ คัญทับ จังหวัดอุทัยธานี เขต 6 ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล 1 นางสาวสุกัญญา เกิดกอง 2 นางสาวจุฑามาศ บุญอาจ 3 นายธนบรรณ รอดเพชร 4 นางสาวลัดดาวัลย์ สีเขียว 5 นางสาวปิยะ วรรณ เฉยพันธ์ 6 นายบรรพต ศรีเดช 7 นายบุญฤทธิ์ บุญประเสริฐ 8 นางกัลยา โพธิบำรุง 9 นางสาวกนิษฐา ชำนิเกษตร์ 10 นางสาวดวงกมล วงษ์ธัญการ จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 6 ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล 1 นายฉลอง เมืองแมน 2 นายธีรวัฒน์ จีนยี่

3 กลุ่ม “เพชรพิจิตรสวรรค์ธานี”

4 วิทยากรประจำกลุ่ม อ.สวาท วรนิกุลกิจ ผู้ช่วยวิทยากร วรพรรณ นาถนวผดุง

5 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
กลุ่มจังหวัด เป็นแหล่งผลิตข้าวที่มี คุณภาพดี เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาความยากจน ตอบสนอง นโยบายของรัฐ

6 ผลลัพธ์ของโครงการ เกษตรกรผู้ร่วมโครงการมีรายได้
เพิ่มขึ้น จากเดิม ร้อยละ 40 จากการจำหน่ายข้าว

7 ผลผลิตของโครงการ เกษตรกรมีผลผลิตข้าวที่มี คุณภาพไว้บริโภคและจำหน่าย

8 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
1. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 2. การมีส่วนร่วมของเกษตรกร 3. วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ

9 กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดทำเวทีชุมชน ประชุมชี้แจงเกษตรกร คัดเลือกเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ เสนอโครงการเพื่อของบประมาณ

10 การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ประชุมเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ ถ่ายทอดความรู้

11 วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ
ปฏิบัติตามแผน

12 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
กลยุทธ์หน่วยงาน การเมือง สังคมการเกษตร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี

13 กลยุทธ์หน่วยงาน สนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตข้าว

14 การเมืองและสังคมการเกษตร
ประสานงานกับ อบต. สังคมการเกษตร กลุ่มสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร, กลุ่มแม่บ้าน, กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ)

15 เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
อบต. สนับสนุนงบประมาณ เทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าว สนับสนุนเครื่องจักรกลในการผลิต

16 ปัจจัยนำเข้า คน เทคโนโลยี วัตถุดิบ เงิน

17 คนและเทคโนโลยี คน เทคโนโลยี เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 500 ราย
เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ ราย เทคโนโลยี จัดฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เชิญวิทยากรฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้

18 วัตถุดิบและเงิน วัตถุดิบ เงิน เมล็ดพันธุ์ข้าว
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและปุ๋ยเคมี เงิน 3,170,400 บาท

19 เพชรพิจิตรสวรรค์ธานี แหล่งผลิตข้าวพันธุ์ดี
ชุบชีวี เกษตรกรไทย

20 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย : นางสาวสุกัญญา เกิดกอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google