งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 15 กลุ่ม อ่าวสวย ทะเลใส จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระนอง นราธิวาส ชุมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 15 กลุ่ม อ่าวสวย ทะเลใส จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระนอง นราธิวาส ชุมพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 15 กลุ่ม อ่าวสวย ทะเลใส จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระนอง นราธิวาส ชุมพร

2 สมาชิกกลุ่ม 15 อ่าว สวยทะเลใส จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระนอง นราธิวาส และชุมพร

3 รายชื่อสามชิกกลุ่ม 15 จังหวัดระนอง นายกรีฑา ทิพย์ จันทร์ นางพรทิพย์ พรหมมาตร์ นางสาวพัชรี ภู่ มาลี นายอาณัติ ประธาน นางสาวสุรีพร ม่วงหีต นางสาวสุภารัตน์ สาคร นางกนกวรรณ รอดศรีนาค จังหวัดระนอง นายกรีฑา ทิพย์ จันทร์ นางพรทิพย์ พรหมมาตร์ นางสาวพัชรี ภู่ มาลี นายอาณัติ ประธาน นางสาวสุรีพร ม่วงหีต นางสาวสุภารัตน์ สาคร นางกนกวรรณ รอดศรีนาค จังหวัด สุราษฏร์ธานี นายภาสกร ขาว หนู นายประเสริฐ พืชผล นางสาวกาญจนา สมตา นางสาวจารุวรรณ บุญแก้ว นางสาวสุนิษา นวลมะโน นายศิริชัย อิ่มดำ นางสาวสาวิตรี สุวรรณ์ จังหวัด สุราษฏร์ธานี นายภาสกร ขาว หนู นายประเสริฐ พืชผล นางสาวกาญจนา สมตา นางสาวจารุวรรณ บุญแก้ว นางสาวสุนิษา นวลมะโน นายศิริชัย อิ่มดำ นางสาวสาวิตรี สุวรรณ์ จังหวัดชุมพร นางสาวพิมล ชะ นะ นายธีระวัฒน์ พุทธางกุล นางสาวเกษณี บุญพัตร จังหวัดชุมพร นางสาวพิมล ชะ นะ นายธีระวัฒน์ พุทธางกุล นางสาวเกษณี บุญพัตร จังหวัดนราธิวาส นางสาวสุกัญญา หน่อจันทร์หอม นางสาวฐิตินันท์ เนื้อน้อย นายอุสมาน มูนะ นางสาวอรวรรณ พันผิว นายอำราญ ดือราแม นายสูรียา ยูโซ๊ะ นายอับดะห์ มามะ จังหวัดนราธิวาส นางสาวสุกัญญา หน่อจันทร์หอม นางสาวฐิตินันท์ เนื้อน้อย นายอุสมาน มูนะ นางสาวอรวรรณ พันผิว นายอำราญ ดือราแม นายสูรียา ยูโซ๊ะ นายอับดะห์ มามะ

4 จิรภัทร ชู ศิลป์ทอง อาจารย์ที่ ปรึกษา บุษยมาศ นิลน้อย ผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่มอ่าวสวยทะเลใส นายภาสกร ขาวหนู นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร สำนักงานเกษตรตำบลพะแสง อำเภอบ้านตา ขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผู้นำเสนอ

5 โครงการประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน 1. ผลสัม ฤทธิ์ 1.1. เกษตรกรมี คุณภาพชีวิตดีขึ้น 1.2. เกษตรกรมีความเชื่อมั่น ต่อศูนย์และเจ้าหน้าที่

6 2. ผลลัพ ธ์ 2.1. ร้อยละ 80 เกษตรกรนำความรู้ที่ได้จาก ศูนย์ไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้ 2.2. ร้อยละ 80 เกษตรกรให้ความร่วมมือใน กิจกรรมต่างๆของศูนย์ 2.3. ร้อยละ 80 เกษตรกรมีทักษะในการ ประกอบอาชีพ 2.4. ร้อยละ 80 ความถี่ของเกษตรกรที่มาใช้ บริการมากขึ้น

7 3. ผลผลิ ต เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของศูนย์บริการฯเพิ่มขึ้น

8 4.1 กำหนดขั้นตอน - ประชุมชี้แจง คณะกรรมการศูนย์ - วางแผนการ ดำเนินงาน - ปฏิบัติตามแผน - ประเมินผล 4. กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ ต่ อ

9 กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ 4.2. การมีส่วนร่วม ของเกษตรกร - เวทีชาวบ้าน - ประชุมหมู่บ้าน - ร. ร. เกษตรกร - เกษตรกรอาสา ต่ อ

10 กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ 4.3. วิธีการนำไปสู่ การปฏิบัติ - จัดทำเอกสาร เผยแพร่ - ประชาสัมพันธ์ หมู่บ้าน - วิทยุชุมชน - สื่อโฆษณา ( สปอร์ตโฆษณา ) - ป้ายโฆษณา

11 5. ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน 5.1 กลยุทธ์หน่วยงานรุกไป ข้างหน้า (so) 5.2. การเมือง - อบต. ผู้นำท้องถิ่น, CEO, อบจ., เทศบาล 5.3. สังคมการเกษตร - สถาบันเกษตรกร, เวทีชุมชน 5.4. เศรษฐกิจ - เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น - แก้ไขปัญหาความยากจน 5.5. เทคโนโลยี - เครื่องมืออุปกรณ์ - ภูมิปัญญาท้องถิ่น

12 6. ปัจจัยนำเข้า ต่ อ 6.1 คน - เกษตรกร - คณะกรรมการศูนย์ - ผู้นำนำท้องถิ่น - เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอื่น

13 6. ปัจจัยนำเข้า 6.2. เทคโนโลยี - ข้อมูลข่าวสาร - วิทยุชุมชน - หอกระจายข่าว - เอกสารเผยแพร่ - อินเตอร์เน็ตตำบล

14 6.3. วัตถุดิบ - ที่ทำการศูนย์ 6.4. เงิน - งบประมาณ - งบดำเนินการ รวม 21,500 บาท ระยะเวลา เดือนมีนาคม – เดือนกันยายน 2549 6. ปัจจัยนำเข้า

15 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 15 กลุ่ม อ่าวสวย ทะเลใส จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระนอง นราธิวาส ชุมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google