งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 5 บั้งไฟภูพญานาค จังหวัดยโสธร เลย หนองคาย จังหวัดยโสธร เลย หนองคาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 5 บั้งไฟภูพญานาค จังหวัดยโสธร เลย หนองคาย จังหวัดยโสธร เลย หนองคาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 5 บั้งไฟภูพญานาค จังหวัดยโสธร เลย หนองคาย จังหวัดยโสธร เลย หนองคาย

2 ชื่อโครงการ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลัง การเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ดำเนินโครงการโดย กลุ่ม บั้งไฟภู พญานาค อ วิทยากร อาจารย์พรทิพา สุกใส ผู้ช่วยวิทยากร นาย ดิศพงษ์ อิ่มในธรรม

3 รายชื่อกลุ่ม นายกมล ด้วงคำ นางสาววัชราภรณ์ จวน สาง นางสาวทิพย์สุคนธ์ คุณ เศรษฐ นางสาวอรุโณทัย ก้านจักร นางสาวศุภลักษณ์ โพธิ์ เงิน นายประครองศักดิ์ โศกค้อ นายอิสระ กายขุนทด นายศักดิ์สิทธิ์ คำภาระ นายศราวุธ ศรีสว่างวงศ์ นายเอกมงคล กาวิ จันทร์ นางสาวแสงเดือน ศรี สุพัฒน์ นายกัมปนาท เนธิ บุตร นายทรงกรด พิมใจ นายทรงสิทธิ์ ศรีอาจ นายอภิรักษ์ ประสงค์สุข นายนรัตม รัตนติ สร้อย นางสุดารัตน์ ทอง มาก นายทีระศักดิ์ ยะหัว ดง นางสาวเนาวรัตน์ รัตน์รองใต้ นางสาวศุภลักษณ์ นาสูงชน นายนพดล นิตยา รส นางชนกานต์ ภาโน ชิต นายวุฒินันท์ ไต รยางค์

4 วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร หนองคาย เลย วิสัยทัศน์ของจังหวัด ยโสธร (Vision) พัฒนาสังคมแก้ไขปัญหาความยากจนและ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิสัยทัศน์ของจังหวัดหนองคาย (Vision) เมืองน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา วัฒนธรรมล้ำค่า เกษตร อุตสาหกรรมหลากหลาย วิสัยทัศน์ของจังหวัด เลย (Vision) เมืองในฝันของนักท่องเที่ยวและ นักลงทุน ภายใต้การยั่งยืน

5 วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตร จังหวัด จังหวัดยโสธร นำเกษตรอินทรีย์สู่สากล จังหวัดหนองคาย เกษตรกรเข้มแข็ง แหล่งบริการความรู้ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ เพิ่มมูลค่าผลผลิต มีอาชีพที่มั่นคง จังหวัดเลย สินค้าเกษตรมีคุณภาพและ ปลอดภัย

6 ผลสัมฤทธิ์ เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น ลดการสูญเปล่าของพื้นที่ เพาะปลูก ลดการสูญเปล่าของพื้นที่ เพาะปลูก ลดการย้ายถิ่นฐานของคนใน พื้นที่ ลดการย้ายถิ่นฐานของคนใน พื้นที่ เกษตกรมีจิตสำนึกในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และมีการจัดการบริหารเวลาอย่าง มีประสิทธิภาพ เกษตกรมีจิตสำนึกในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และมีการจัดการบริหารเวลาอย่าง มีประสิทธิภาพ

7 ผลลัพธ์ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 32,500 บาท / ราย รวมทั้งสิ้น 650,000 บาท เกษตรกรมีความสามารถด้านการ จัดการบริหารพื้นที่ที่ใช้ทำกินให้เกิด ประโยชน์สูงสุด เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืช หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม

8 ผลผลิต ได้ข้าวโพด 6.5 ตัน /10 ไร่ / ราย เกษตรกรที่ผ่านการอบรมจำนวน 20 รายที่มีความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการนี้

9 กระบวนการ ทำงานที่มี ประสิทธิภาพ กำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน กำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน การมีส่วนร่วม ของประชาชน ( เกษตรกร ) การมีส่วนร่วม ของประชาชน ( เกษตรกร ) วิธีการนำไปสู่ การปฏิบัติ วิธีการนำไปสู่ การปฏิบัติ

10 กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินงาน วางแผน วางแผน คัดเลือกเกษตรกร คัดเลือกเกษตรกร ประชุมชี้แจง โครงการฯ ทำ แผนการดำเนินงาน ประชุมชี้แจง โครงการฯ ทำ แผนการดำเนินงาน ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเข้า ร่วมโครงการ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเข้า ร่วมโครงการ ดำเนินโครงการตามแผนงาน ดำเนินโครงการตามแผนงาน สรุปและติดตามประเมินผล สรุปและติดตามประเมินผล

11 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน มีการจัดระดมหุ้น มีการจัดระดมหุ้น มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในกลุ่ม

12 วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ อบรมให้ความรู้แก่ เกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการ ดำเนินการปลูก

13 กลยุทธ์หน่วยงานองค์กร ภาครัฐบาล ตรงกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในการพัฒนาสังคมการแก้ไข ปัญหาความยากจนและยกระดับ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตรงกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในการพัฒนาสังคมการแก้ไข ปัญหาความยากจนและยกระดับ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

14 ก ารเมือง ได้รับการสนับสนุนด้าน งบประมาณจาก ได้รับการสนับสนุนด้าน งบประมาณจาก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.)/ ผู้นำชุมชน ในด้าน งบประมาณบริหารจัดการ มีการประชาสัมพันธ์และการ รณรงค์จากภาครัฐบาล มีการประชาสัมพันธ์และการ รณรงค์จากภาครัฐบาล

15 สังคมการเกษตร มีความร่วมมือสามัคคีใน ชุมชน มีความร่วมมือสามัคคีใน ชุมชน ผู้นำในชุมชนให้ความร่วมมือ ผู้นำในชุมชนให้ความร่วมมือ

16 เศรษฐกิจ เศรษฐกิจมีสภาพคล่องดี เศรษฐกิจมีสภาพคล่องดี ประชาชนมีรายได้เพียงพอ ต่อการเลี้ยงชีพ ประชาชนมีรายได้เพียงพอ ต่อการเลี้ยงชีพ

17 เทคโนโลยี มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการผลิต มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการผลิต

18 ปัจจัย นำเข้า คน เทคโนโลยี วัตถุดิบ เงิน

19 คน เกษตรกร เกษตรกร วิทยากร วิทยากร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร

20 เทคโนโลยี ได้มีการนำรถไถแทรคเตอร์, เครื่อง หยอด, เครื่องสีและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการผลิต

21 วัตถุดิบ เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ปุ๋ย สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช วัชพืช วัชพืช

22 เงิน ระดมหุ้นจากสมาชิก ระดมหุ้นจากสมาชิก CEO / อบต / อบจ./ กรม / อปท./ สว หน่วยงานเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการเงิน รวม 330,000 บาท รวม 330,000 บาท

23 จบการนำเสนอ...

24 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 5 บั้งไฟภูพญานาค จังหวัดยโสธร เลย หนองคาย จังหวัดยโสธร เลย หนองคาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google