งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบริหารการจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบริหารการจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบริหารการจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

2 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เกษตรกร 7,876 ราย
1.เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานให้แก่เกษตรกร 2.เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง เป้าหมาย เกษตรกร 7,876 ราย เขตภาคกลาง มี 4 จังหวัดอ่างทอง(71ศ.) อยุธยา(30ศ.) สิงห์บุรี(5ศ.) ลพบุรี(5ศ.)

3 พื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการในพื้นที่ 30 จังหวัด 358 ศูนย์
ดำเนินการในพื้นที่เดิม ในปี ศูนย์ เพิ่มเติมของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแมลงวันผลไม้ จำนวน 12 ศูนย์

4 กิจกรรม 1.พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชุมชน
-อบรมแกนนำเกษตรกร เกษตรหมู่บ้าน อาสาสมัครเกษตร เจ้าหน้าที่อบต. 358 ศูนย์( ศูนย์ละ 7 ราย) - สร้างเครือข่ายเกษตรกรด้านการสำรวจ และติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชและพัฒนาคุณภาพชีวภัณฑ์(ศูนย์ละ15 ราย) - สนับสนุนวัสดุในการควบคุมศัตรูพืช (หัวเชื้อจุลินทรีย์) 2.บริหารการจัดการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน -ประเมินศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน -

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรมีความรู้ด้านการบริหารการจัดการศัตรูพืชจำนวน 7,876 ราย เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองและรักษาผลผลิตไม่ให้ได้รับความเสียหาย

6 ความก้าวหน้าโครงการ ขณะนี้กรมฯได้จัดสรรงบประมาณลงหน่วยปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จังหวัดร่วมโครงการฯ - หากมีการดำเนินการในเรื่องการฝึกอบรมเกษตรกรเสร็จสิ้นให้รายงานลงในระบบ e-project - ขออนุมัตการใช้เงิน /รายงานผลการการดำเนินงาน โครงการนี้เป็นโครงการที่ดำเนินการเป็นปีที่ 3 เริ่มในปี 2551เป็นปีแรกโดยใช้ของ งบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และในปี2552 และ2553 ได้รับงยประมาณปกติ ปีงบประมาณปกติในปี


ดาวน์โหลด ppt โครงการบริหารการจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google