งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบริหารการจัดการ ศัตรูพืชและการเขตกรรม เพื่อลดความเสี่ยงให้กับ เกษตรกร สำนักพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบริหารการจัดการ ศัตรูพืชและการเขตกรรม เพื่อลดความเสี่ยงให้กับ เกษตรกร สำนักพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบริหารการจัดการ ศัตรูพืชและการเขตกรรม เพื่อลดความเสี่ยงให้กับ เกษตรกร สำนักพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตร

2 วัตถุประส งค์ 1. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ เรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบ ผสมผสานให้แก่เกษตรกร 2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถ จัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง เป้าหมาย เกษตรกร 7,876 ราย เขตภาคกลาง มี 4 จังหวัดอ่างทอง (71 ศ.) อยุธยา (30 ศ.) สิงห์บุรี (5 ศ.) ลพบุรี (5 ศ.)

3 พื้นที่ ดำเนินการ ดำเนินการในพื้นที่ 30 จังหวัด 358 ศูนย์ ดำเนินการในพื้นที่เดิม ในปี 2552 346 ศูนย์ เพิ่มเติมของ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนใน เรื่องที่เกี่ยวข้องกับแมลงวัน ผลไม้ จำนวน 12 ศูนย์

4 กิจกรร ม 1. พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพื ชุมชน - อบรมแกนนำเกษตรกร เกษตร หมู่บ้าน อาสาสมัครเกษตร เจ้าหน้าที่อบต. 358 ศูนย์ ( ศูนย์ละ 7 ราย ) - สร้างเครือข่ายเกษตรกรด้าน การสำรวจ และติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืชและพัฒนา คุณภาพชีวภัณฑ์ ( ศูนย์ละ 15 ราย ) - สนับสนุนวัสดุในการควบคุม ศัตรูพืช ( หัวเชื้อจุลินทรีย์ ) 2. บริหารการจัดการศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชน - ประเมินศักยภาพศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชน -

5 ผลที่คาดว่า จะได้รับ เกษตรกรมีความรู้ด้านการ บริหารการจัดการศัตรูพืช จำนวน 7,876 ราย เกษตรกรได้รับการถ่ายทอด ความรู้การจัดการศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถจัดการศัตรูพืช ได้ด้วยตนเองและรักษา ผลผลิตไม่ให้ได้รับความ เสียหาย

6 ความก้าวหน้า โครงการ ขณะนี้กรมฯได้จัดสรรงบประมาณ ลงหน่วยปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จังหวัดร่วมโครงการฯ - หากมีการดำเนินการในเรื่อง การฝึกอบรมเกษตรกรเสร็จสิ้นให้ รายงานลงในระบบ e-project - ขออนุมัตการใช้เงิน / รายงาน ผลการการดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt โครงการบริหารการจัดการ ศัตรูพืชและการเขตกรรม เพื่อลดความเสี่ยงให้กับ เกษตรกร สำนักพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google