งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 4 กลุ่มเฟื่องฟ้า จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดเลย จังหวัดยโสธร จังหวัดเลย จังหวัดร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 4 กลุ่มเฟื่องฟ้า จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดเลย จังหวัดยโสธร จังหวัดเลย จังหวัดร้อยเอ็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 4 กลุ่มเฟื่องฟ้า จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดเลย จังหวัดยโสธร จังหวัดเลย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอุทัยธานี

2 ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ข้าวหอมมะลิ ที่ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ดำเนินโครงการกลุ่มจังหวัด มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการ กลุ่มจังหวัด มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ เลย อุทัยธานี ศรีสะเกษ เลย อุทัยธานี นำเสนอโดย นาย ศักดิ์ชาย โสธรศักดิ์ อ วิทยากร อาจารย์ พรทิพา สุกใส ผู้ช่วยวิทยากร นาย ทศพนธ์ เหลืองศีลธรรม

3 รายชื่อกลุ่มเฟื่องฟ้า นางสาวเอื้อจิตร มาศเกษม นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ นางจันทร์จิรา จิ นาวรณ์ นางสาวเขมิกา กริอุณะ นายวัชเรนทร์ ศิริ มงคล นางรัชนีกร พบ บุญ นายอุดม ชื่นตา นายสุพรรณ โคตรสุวรรณ นายสกล คุณ อุดม นางสาวรตี เหงา จิ้น นางสาวอรนุช เกษสัญชัย นายศักดิ์ชาย โส ธรศักดิ์ นายทองใบ สิน โท นางรัศมีเดือน จิต ชื่น นายสกุล อิสสระ นายสุทัศน์ บุตร สระเกษ นายกำพล ชอบเสรี นายถิรพุทธิ์ คาน ทอง นายสมนึก ปลอด ทอง นายกิตติศักดิ์ วิมล สุข นายพนม คงสีไพร นายสมศักดิ์ อินท โชติ นายโชคดี พัฒน ไทยานนท์ นางพรรวษา พัฒน ไทยานนท์

4 ผลสัมฤทธิ์ 1. GPP เพิ่มขึ้น 2. ระบบนิเวศน์ดีขึ้น 3. ลดงบประมาณด้านสุขภาพ ของรัฐบาล 4. ลดการนำเข้าสารเคมีทำให้ ลดการขาดดุลทางการค้า

5 ผลลัพธ์ 1. ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 50 ก. ก. / ไร่ รวม 50,000 ตัน 2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม 500 บาท / ไร่ รวมรายได้เพิ่ม 500 ล้าน บาท 3. ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวปลอดภัย 4. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ปลอดภัยจากการไม่ใช้สารเคมีใน การผลิตทำให้มีสุขภาพดี

6 ผลผลิต 1. พื้นที่ปลูกข้าว GAP 1,000,000 ไร่ 2. เกษตรกรได้รับความรู้ 100,000 ครัวเรือน 3. ผลผลิตข้าวเปลือกที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 400,000 ตัน

7 กระบวนการ ทำงานที่มี ประสิทธิภาพ กำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน กำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน การมีส่วนร่วม ของประชาชน ( เกษตรกร ) การมีส่วนร่วม ของประชาชน ( เกษตรกร ) วิธีการนำไปสู่การ ปฏิบัติ วิธีการนำไปสู่การ ปฏิบัติ

8 กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินงาน 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการ 2. ประชาสัมพันธ์โครงการแก่เจ้าหน้าที่และ เกษตรกร 3. รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร / พื้นที่ร่วม โครงการ 4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว GAP ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร 5. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับรองแปลง 6. ส่งเสริมการปลูก 7. ติดตามและประเมินผล

9 การมีส่วนร่วมของประชาชน ( เกษตรกร ) 1. ผ่านคณะกรรมการบริหาร ศูนย์บริการฯ 2. เกษตรกรร่วมตรวจแปลง GAP 3. เกษตรกรช่วยประชาสัมพันธ์ โครงการ

10 วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ 1. ผ่านศูนย์บริการฯ 2. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมให้คำแนะนำ

11 ปัจจัยที่เอื้อต่อ การทำงาน กลยุทธ์ หน่วยงาน การเมือง สังคม การเกษตร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี

12 กลยุทธ์หน่วยงานองค์กร ภาครัฐบาล ตรงตามกลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร้าง ขีดความสามารถของเกษตรกร ใน การผลิตและจัดการสินค้าเกษตร ที่มี ประสิทธิภาพและปลอดภัย

13 ก ารเมือง เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ การสนับสนุน

14 สังคมการเกษตร ชุมชนให้ความร่วมมือในการ พัฒนาการเกษตร

15 เศรษฐกิจ 1. สภาวะเศรษฐกิจมีสภาพคล่อง 2. ตลาดสินค้าเกษตรขยายตัว

16 เทคโนโลยี 1. เทคโนโลยีตามกระบวนการ GAP 2. เครื่องจักรกลการเกษตร

17 ปัจจัย นำเข้า เกษตรกร เทคโนโลยี วัตถุดิบ เงิน

18 คน 1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริม การเกษตรและหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. คณะกรรมการศูนย์บริการฯ 3. เกษตรกรอาสา 4. เกษตรกรผู้ผลิต

19 เทคโนโลยี 1. นำเทคโนโลยีการผลิตตาม มาตรฐานการผลิต GAP และ กระบวนการโรงเรียน เกษตรกร 2. เครื่องจักรกลการเกษตร

20 วัตถุดิบ 1. พันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 2. หลักสูตรการฝึกอบรม 3. ปัจจัยการผลิต

21 เงิน งบประมาณสนับสนุนแผนยุทธ์ ศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด จากรัฐบาล การพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด จากรัฐบาล จำนวน 184 ล้านบาท จำนวน 184 ล้านบาท

22 จบการนำเสนอ...

23 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 4 กลุ่มเฟื่องฟ้า จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดเลย จังหวัดยโสธร จังหวัดเลย จังหวัดร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google