งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิตพืช เศรษฐกิจ ( สับปะรด ) สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิตพืช เศรษฐกิจ ( สับปะรด ) สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิตพืช เศรษฐกิจ ( สับปะรด ) สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร

2 สถานการณ์การผลิตและการตลาด สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร

3 1. ประเทศไทยส่งออก อันดับ ๑ ของโลก 2. พื้นที่เก็บเกี่ยว ๖ แสนไร่ / ปี 3. ผลผลิต ๒ – ๒. ๕ ล้านตัน / ปี 4. มูลค่า ๒๙, ๐๐๐ ล้านบาท 5. ผู้ปลูกสับปะรด ๓๘, ๐๐๐ ครัวเรือน ๒๐ จังหวัด สถานการณ์การผลิตและการตลาด สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร

4 สภาพปัญหา สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร

5 1. เกษตรกรขาดความรู้ด้าน การผลิต 2. ต้นทุนการผลิตสูง 3. ผลผลิตต่อไร่ต่ำ 4. คุณภาพผลผลิตไม่ได้ตาม มาตรฐานโรงงาน 5. ผลผลิตออกกระจุกตัว ล้น ตลาด ราคาตกต่ำ 6. องค์กรเกษตรกรไม่เข้มแข็ง 7. โรคเหี่ยวระบาด สภาพปัญหา สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร

6 วัตถุประสงค์ สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร

7 ๑.ผลิตสับปะรดให้มีคุณภาพและได้ มาตรฐานโรงงาน ๒. พัฒนาเกษตรกรและสถาบัน เกษตรกร ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลด ต้นทุนการผลิต วัตถุประสงค์ สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร

8 concept ผลผลิตเพิ่มพูน องค์กรเข้มแข็ง แปลงพันธุ์ปลอดโรค สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร

9 พื้นที่เป้าหมาย 20 จังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ลำปาง อุตรดิตถ์ เชียงราย อุทัยธานี พิษณุโลก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ เลย หนองคาย นครพนม สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร

10 กิจกรรม ๑. การอบรมเกษตรกร ๒. การอบรมเจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำแปลงต้นแบบการป้องกันกำจัดโรคแมลง ๔. การประชุมคณะกรรมการกลุ่มระดับประเทศ / ระดับจังหวัด / ระดับอำเภอ ๕. การประชุมสมาชิกกลุ่มระดับตำบล ๖. การติดตามสถานการณ์การผลิตการตลาด

11 วิธีการดำเนินโครงการ 1. การอบรมเกษตรกร จำนวน 2 หลักสูตร 1.1 หลักสูตรการผลิต สับปะรดตามระบบ GAP 1.2 หลักสูตรการป้องกันกำจัด โรคเหี่ยว ๒. การอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตรการผลิตการตลาด สับปะรด ๓. จัดทำแปลงต้นแบบการป้องกันกำจัดโรคแมลง

12 วิธีการดำเนินโครงการ ๔. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มระดับประเทศ ๕. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มระดับจังหวัด ๖. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มระดับอำเภอ ๗. ประชุมสมาชิกกลุ่มระดับตำบล ๘. ติดตามรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การผลิต ๒๐ จังหวัด สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร

13 ประเด็นวัดผลของโครงการ เกษตรกร 2,250 ราย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีความรู้ 1. การผลิตตามระบบ GAP 2. การป้องกันกำจัดโรค เหี่ยว 3. กระบวนการกลุ่ม สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร

14 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชเส้นใยและพืชหัวส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรโทร. 02-9406078 โทรสาร 02-9406078 e-mail : bat2501@hotmail.com สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร

15


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิตพืช เศรษฐกิจ ( สับปะรด ) สำนักส่งเสริมและจัดการ สินค้าเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google