งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายโอนภารกิจของกรม ส่งเสริมการเกษตร ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ต. ดอนขมิ้น อ. ท่า มะกา จ. กาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายโอนภารกิจของกรม ส่งเสริมการเกษตร ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ต. ดอนขมิ้น อ. ท่า มะกา จ. กาญจนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายโอนภารกิจของกรม ส่งเสริมการเกษตร ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ต. ดอนขมิ้น อ. ท่า มะกา จ. กาญจนบุรี

2 ตามแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจ ให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 23 ง วันที่ 23 มีนาคม 2545 ************************ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขมิ้น ได้รับถ่ายโอนภารกิจ ทั้ง 9 ภารกิจ ตามหนังสือตอบรับที่ กจ 76301/2 ลงวันที่ 22 มกราคม 2547 ดังนี้...

3 ภารกิจที่ถ่ายโอน 9 ภารกิจ คือ... 1. ภารกิจการสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การเกษตร 2. ภารกิจการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับ ตำบล 3. ภารกิจการบริการข้อมูลและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 4. ภารกิจการรวบรวมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น 5. ภารกิจการสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัด ศัตรูพืช 6. ภารกิจการฝึกอบรมอาชีพ 7. ภารกิจการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม 8. ภารกิจการกระจายพันธุ์ 9. ภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร

4 ภารกิจการจัดทำแผนพัฒนา การเกษตรระดับตำบล เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบลเพื่อ บรรจุแผนพัฒนาการเกษตร

5 ภารกิจการบริการข้อมูลและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1. โครงการสร้างศูนย์สาธิตเพื่อการเรียนรู้ด้าน การเพาะเห็ด ตำบลดอนขมิ้น งบประมาณ 140,000 บาท

6 2. โครงการสร้างห้องปฏิบัติการศูนย์สาธิตเพื่อ การเรียนรู้ การทำผลิตภัณฑ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกกหมาก และ ปรับปรุง ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล งบประมาณ 100,000 บาท

7 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขมิ้น จัดซื้อหนังสือ และ VCD ด้านการเกษตร และด้านการฝึกอาชีพมอบให้แก่ศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและผู้สนใจ เข้ามาศึกษาและให้ยืม

8 ภารกิจการรวบรวมส่งเสริมพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. โครงการส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้าน งบประมาณ 10,000 บาท

9 2. โครงการส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ งบประมาณ 141,092 บาท 3. โครงการก่อสร้างศูนย์ชมรมอนุรักษ์และ พัฒนาไก่พื้นเมืองตำบลดอนขมิ้น งบประมาณ 40,000 บาท

10 ภารกิจการสำรวจช่วยเหลือป้องกัน กำจัดศัตรูพืช ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขมิ้น ให้บริการฉีดสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในกรณีเกิดโรคและศัตรูพืชระบาดในพื้นที่ ( ใช้งบฉุกเฉิน อบต.)

11 ภารกิจการฝึกอบรมอาชีพ 1. โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร หมู่ที่ 5 งบประมาณ 72,590 บาท

12 ภารกิจการฝึกอบรมอาชีพ 2. โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรดอนขมิ้น งบประมาณ 81,655 บาท

13 ภารกิจการรวมกลุ่มและการพัฒนา กลุ่ม 1. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน การใช้ปุ๋ยเคมี งบประมาณ 110,9850 บาท

14 ภารกิจการรวมกลุ่มและการพัฒนา กลุ่ม 2. โครงการสนับสนุนกองทุนหมุนเวียนเพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว งบประมาณ 165,455 บาท 3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนขมิ้น งบประมาณ 50,000 บาท

15 4. โครงการแปรรูปและอบแห้ง เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเพิ่มขึ้น งบประมาณ 50,000 บาท 5. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มประดิษฐ์ ดอกไม้จากผ้าใยบัว งบประมาณ 30,000 บาท

16 6. โครงการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม แม่บ้านเกษตรกร หนองกกหมาก งบประมาณ 130,000 บาท

17 7. โครงการจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรต่อยอด SML หมู่ที่ 3, 5 งบประมาณ 220,000 บาท

18 7. โครงการกู้ยืมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อ พัฒนาอาชีพขจัดปัญหา ความยากจน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 100,000 บาท 8. โครงการกู้ยืมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อ พัฒนาอาชีพขจัดปัญหา ความยากจน หมู่ที่ 4 งบประมาณ 80,000 บาท 9. โครงการกู้ยืมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อ พัฒนาอาชีพขจัดปัญหา ความยากจน หมู่ที่ 5 งบประมาณ 80,000 บาท

19 ภารกิจการกระจายพันธุ์ 1. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี เพื่อเพิ่ม ผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ ข้าวเจ้าไม่ไวแสง งบประมาณ 134,006 บาท

20 2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯร่วมกับ องค์การ บริหารส่วนตำบลดอนขมิ้น แจกพันธุ์ไผ่หม่าจู และผักหวานจีนให้แก่เกษตรกร

21 ภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล ****************** 1. ให้บริการยืมหนังสือและ VCD ด้านการเกษตร 2. ให้บริการปรึกษาปัญหาการเกษตรทุกด้าน 3. รับแจ้งการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในพื้นที่ 4. ติดตามงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ 5. จัดทำเวทีชุมชนเพื่อรับทราบปัญหา 6. รับขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 7. ประกาศเตือนการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ฯลฯ

22 8. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

23


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายโอนภารกิจของกรม ส่งเสริมการเกษตร ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ต. ดอนขมิ้น อ. ท่า มะกา จ. กาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google