งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท โครงการการพัฒนางานเชิง ระบบ โดยกระบวนการวิจัยในงาน ประจำ (R2R)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท โครงการการพัฒนางานเชิง ระบบ โดยกระบวนการวิจัยในงาน ประจำ (R2R)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท โครงการการพัฒนางานเชิง ระบบ โดยกระบวนการวิจัยในงาน ประจำ (R2R)

2 หลักการและเหตุผล กรมส่งเสริมการเกษตร ตระหนักและเห็นความ จำเป็นในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ให้มีความสามารถในการทำงานโดยใช้ความรู้เป็น ฐาน พัฒนางานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย อย่างระบบ นำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานประจำที่ ปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ด้วยการค้นหา สาเหตุ หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลที่มีอยู่หรือข้อมูลที่รวบรวมขึ้นมาใหม่มา จัดระบบ ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำมา ซึ่งคำตอบในการแก้ไขปัญหา

3 วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคนิคด้านการ วิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานความรู้และทักษะ ด้านการวิจัยพร้อมทั้งกระตุ้นสร้าง แรงจูงใจให้บุคลากรเข้าใจและเห็น ประโยชน์ของการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ ผลงานส่งเสริมการเกษตร

4 เป้าหมาย จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการ ดำเนินงานโครงการการพัฒนางานเชิงระบบ โดยกระบวนการวิจัยในงานประจำ (R2R) และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง เป้าหมายแต่ ละครั้ง 15 คน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคคลเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของ สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอในพื้นที่ 9 จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ 3 ศูนย์ เขต วิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง เป้าหมายแต่ละครั้ง 50 คน

5 กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินงาน จัดประชุมคณะทำงานจำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ครั้งที่ 1 วางแผนดำเนินงานในวันที่ 21 มีนาคม 2556 ครั้งที่ 2 สรุปและรายงานผลดำเนินงานเดือน สิงหาคม 2556 ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ปรับกระบวนทัศน์การวิจัย R2R / หา ปัญหา - โจทย์วิจัย ตรวจเอกสาร จัดทำกรอบ แนวคิด และวางแผนการดำเนินงาน ระหว่าง วันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม 2556

6 กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินงาน ( ต่อ ) ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ( ต่อ ) ครั้งที่ 2 นำเสนอหัวข้อวิจัย การออกแบบวิจัย การใช้เครื่องมือ การเก็บข้อมูล และการจัดทำ โครงร่างวิจัย ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน 2556 ครั้งที่ 3 นำเสนอโครงร่างวิจัย การวิเคราะห์ ข้อมูล การจัดทำรายงานการวิจัย ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม 2556 ครั้งที่ 4 นำเสนอผลงานที่มอบหมาย / การ เขียนผลงาน และการนำเสนอผลงาน ในวันที่ ๗ สิงหาคม 2556

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เขต 1 มี พื้นฐานความรู้และทักษะด้านการวิจัยพร้อม นำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินงานใน พื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท มีฐานองค์ความรู้งานวิจัย เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนการทำงานให้กับ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ รับผิดชอบ


ดาวน์โหลด ppt สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท โครงการการพัฒนางานเชิง ระบบ โดยกระบวนการวิจัยในงาน ประจำ (R2R)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google