งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญ ของการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัย โดย ดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สสข.1 ชัยนาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญ ของการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัย โดย ดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สสข.1 ชัยนาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญ ของการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัย โดย ดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สสข.1 ชัยนาท

2 สภาพปัญหาความไม่ปลอดภัย ของสินค้าเกษตร 1. การปนเปื้อนสารเคมีและจุลินทรีย์ที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ  สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างใน สินค้าเกษตร ( จุดเสี่ยงในขั้นตอน การเพาะปลูก )  จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค เช่น เชื้อ Salmonella spp. เชื้อ E. coli เป็นต้น  สารปฏิชีวนะตกค้าง พบในผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำและปศุสัตว์  สารพิษอะฟลาท็อกซิน พบมากในถั่วลิสง  วัตถุเจือปนในอาหาร เช่น สารฟอกขาว สารกันบูด สารบอแร็ก ฯลฯ

3 สภาพปัญหาความไม่ปลอดภัย ของสินค้าเกษตร 2. การมีพฤติกรรมบริโภคที่ไม่ถูกหลัก โภชนาการ ทำให้คนไทยมีการเจ็บป่วยและ เสียชีวิตด้วย  โรคมะเร็งสูงถึงปีละกว่า 120,000 คน  ความดันโลหิตสูง กว่า 800,000 คน  โรคระบบทางเดินอาหารปีละกว่า 1 ล้าน คน  ป่วยเรื้อรังรักษาไม่หายกว่า 10.8 ล้านคน

4 ห่วงโซ่อาหาร ผู้บริโภค ตลาดขายอาหาร สินค้าอาหาร สินค้าเกษตรจากแปลง

5 สาเหตุที่เกษตรกรผลิตสินค้า เกษตรไม่ปลอดภัย  เกษตรกรขาดความรู้และทักษะในการ ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  เกษตรกรขาดแรงจูงใจและทัศนคติที่ดี ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  ขาดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค ทำให้ตลาดสินค้าเกษตร ปลอดภัยในประเทศไทยมีจำกัด

6 พระราชบัญญัติมาตรฐาน สินค้าเกษตร พ. ศ. 2551

7  เป็น พรบ. ที่บังคับใช้กับสินค้าเกษตร ( ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจาก การกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว )  “ มาตรฐาน ” หมายถึง มาตรฐานบังคับ หรือมาตรฐานทั่วไปแล้วแต่กรณี

8 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า เกษตร พ. ศ. 2551  “ มาตรฐานบังคับ ” หมายถึง มาตรฐาน ที่มีกฏกระทรวงกำหนดให้สินค้าเกษตร ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  “ มาตรฐานทั่วไป ” หมายถึง มาตรฐาน ที่มีประกาศกำหนดเพื่อส่งเสริมสินค้า เกษตรให้ได้มาตรฐาน  ปัจจุบันมีเฉพาะ “ มาตรฐานทั่วไป ”

9 ระบบการผลิตสำหรับ สินค้าเกษตร GAP = Good Agricultural Practice ( การปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดี ) GAP คือ การปฏิบัติเพื่อป้องกัน หรือลด ความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้น ระหว่างการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการบริโภค

10 ผลที่ได้จากการปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดี (GAP)  ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพและปลอดภัย สำหรับผู้บริโภค  เกษตรกรผู้ผลิตมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วย  ผู้บริโภคเชื่อมั่นในสินค้า  รักษาสภาพแวดล้อม และเกิดระบบการ ผลิตสินค้าเกษตรแบบยั่งยืน

11 มาตรฐาน GAP สำหรับพืช อาหาร  การรับรองมาตรฐาน GAP ที่ผ่านมา ใช้ มาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตรใน การตรวจรับรองแปลง  มกอช. ได้พัฒนามาตรฐาน GAP สำหรับ พืชอาหาร ( มกษ.9001-2552) โดย ปรับปรุงและประกาศใช้ในปี 2552 โดย อ้างอิงและเทียบเคียงมาตรฐาน Codex มาตรฐาน ASEAN และมาตรฐานกรม วิชาการเกษตร  ได้มีการทบทวน มกษ. GAP พืชอาหาร ( มกษ.9001-2556) เพื่อปรับให้ สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN ซึ่งมี แนวโน้มจะประกาศเป็นมาตรฐานของ ประเทศประมาณกลางปี 2556

12


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญ ของการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัย โดย ดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต สสข.1 ชัยนาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google