งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภารกิจถ่าย โอน การจัดทำ แผนพัฒนา การเกษตร ระดับตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภารกิจถ่าย โอน การจัดทำ แผนพัฒนา การเกษตร ระดับตำบล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภารกิจถ่าย โอน การจัดทำ แผนพัฒนา การเกษตร ระดับตำบล

2 การถ่าย โอน งบประ มาณ จัดทำ และ อนุมัติแผน จัดทำ และ อนุมัติแผน

3 วิธีการ จัดทำ - ราย ปี - ระยะ ยาว ( 3 – 5 ปี ) ทบทวน ทบทวน เวที ประชาคม เวที ประชาคม กระบวนการจัดทำ แผนชุมชน ทบทวนแผนแม่บท

4 กระบวนการ จัดทำ แผนชุมชน กระบวนการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสให้ ชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อ แสวงหาแนวทางและวางแผน ชุมชนด้วยตนเอง กระบวนการ จัดทำ แผนชุมชน กระบวนการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสให้ ชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อ แสวงหาแนวทางและวางแผน ชุมชนด้วยตนเอง

5 จัดเวที ทำแผนพัฒนา การเกษตรประจำตำบล ( แผน ชุมชน ) = เวทีเรียนรู้โดยใช้ เวทีระดับตำบลเป็นกลไกหลัก ในการขับเคลื่อน จัดเวที ทำแผนพัฒนา การเกษตรประจำตำบล ( แผน ชุมชน ) = เวทีเรียนรู้โดยใช้ เวทีระดับตำบลเป็นกลไกหลัก ในการขับเคลื่อน

6 กระบวนการจัดทำ แผนชุมชน 1. ค้นหาผู้นำอาสาสมัคร 2. สร้างจิตสำนึกร่วมให้ชุมชน 3. เรียนรู้พัฒนาการของชุมชน 4. ค้นหาศักยภาพของชุมชน + ปัญหา 5. ศึกษาพื้นที่ต้นแบบ 6. กำหนดแผนชุมชน ( แนวทาง พัฒนาการของชุมชน ) 7. ประชาพิจารณ์แผน 8. ปฏิบัติตามแผน 9. ติดตามประเมินผล

7 แผนปฏิบัติงานตามคู่มือ การถ่ายโอนภารกิจกรม ส่งเสริมการเกษตร รัฐให้ข้อมูล คำปรึกษาและแนวทาง พัฒนาการเกษตรให้ อปท. เพื่อประกอบการ จัดทำแผน ของ อปท. รัฐให้ข้อมูล คำปรึกษาและแนวทาง พัฒนาการเกษตรให้ อปท. เพื่อประกอบการ จัดทำแผน ของ อปท. - จัดเวทีชุมชน ( ประกอบด้วย ผู้นำ ต่าง ๆในแต่ละหมู่บ้าน ) - จัดเวทีชุมชน ( ประกอบด้วย ผู้นำ ต่าง ๆ ในแต่ละหมู่บ้าน ) - สร้างจิตสำนึกในการ พัฒนาแบบพึ่งพา ตนเอง พึ่งพาซึ่งกัน และกันและการทำงาน เพื่อส่วนรวม - ทบทวนแผนแม่บท เดิม

8 อปท. รวบรวมข้อมูลที่ใช้ ประกอบการจัดทำแผน - เรียนรู้ถึงพัฒนาการของชุมชน ตนเองในอดีตที่ผ่านมาและ สถานการณ์ของชุมชนในปัจจุบัน ( การผลิตการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม ) - เรียนรู้ศักยภาพของชุมชนตนเอง ( สำรวจข้อมูลในเรื่อง ข้อดี ข้อด้อย ) - ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ

9 อปท. ดำเนินการ วิเคราะห์และจัดทำแผน ด้วยตนเอง - วิเคราะห์ข้อมูลที่ดำเนินการได้และมาสรุป ภาพรวมเป็นข้อมูลระดับตำบล - กำหนดแนวทางพัฒนาของชุมชน ( ทิศทางการ พัฒนา ) - ยกร่างแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ( กิจกรรม / โครงการ ) - จัดทำสัญญาประชาคม ( เวทีประชาพิจารณ์ ) - จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล

10 การกำกับ / ควบคุม / ตรวจสอบ โดย ผอ. ศูนย์ เกษตรอำเภอ อบต. กำกับ / ควบคุม / ตรวจสอบ แผนพัฒนา การเกษตรระดับ ตำบล


ดาวน์โหลด ppt ภารกิจถ่าย โอน การจัดทำ แผนพัฒนา การเกษตร ระดับตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google