งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
ภารกิจถ่ายโอน การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล

2 งบประมาณ การถ่ายโอน จัดทำ และอนุมัติแผน

3 วิธีการจัดทำ - รายปี ทบทวน เวทีประชาคม - ระยะยาว ( 3 – 5 ปี ) กระบวนการจัดทำแผนชุมชน ทบทวนแผนแม่บท

4 กระบวนการจัดทำแผนชุมชน กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อแสวงหาแนวทางและวางแผนชุมชนด้วยตนเอง

5 จัดเวทีทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ( แผนชุมชน ) = เวทีเรียนรู้โดยใช้เวทีระดับตำบลเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน

6 กระบวนการจัดทำแผนชุมชน
ค้นหาผู้นำอาสาสมัคร สร้างจิตสำนึกร่วมให้ชุมชน 3. เรียนรู้พัฒนาการของชุมชน 4. ค้นหาศักยภาพของชุมชน + ปัญหา 5. ศึกษาพื้นที่ต้นแบบ 6. กำหนดแผนชุมชน( แนวทางพัฒนาการของชุมชน ) 7. ประชาพิจารณ์แผน 8. ปฏิบัติตามแผน 9. ติดตามประเมินผล

7 แผนปฏิบัติงานตามคู่มือการถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร
รัฐให้ข้อมูล คำปรึกษาและแนวทางพัฒนาการเกษตรให้ อปท.เพื่อประกอบการจัดทำแผน ของ อปท. จัดเวทีชุมชน (ประกอบด้วย ผู้นำต่าง ๆ ในแต่ละหมู่บ้าน ) สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง พึ่งพาซึ่งกันและกันและการทำงานเพื่อส่วนรวม ทบทวนแผนแม่บท เดิม

8 อปท. รวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำแผน
- เรียนรู้ถึงพัฒนาการของชุมชนตนเองในอดีตที่ผ่านมาและสถานการณ์ของชุมชนในปัจจุบัน ( การผลิตการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม) เรียนรู้ศักยภาพของชุมชนตนเอง(สำรวจข้อมูลในเรื่อง ข้อดี ข้อด้อย) ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ

9 อปท. ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนด้วยตนเอง
วิเคราะห์ข้อมูลที่ดำเนินการได้และมาสรุปภาพรวมเป็นข้อมูลระดับตำบล กำหนดแนวทางพัฒนาของชุมชน (ทิศทางการพัฒนา) ยกร่างแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล (กิจกรรม/โครงการ) จัดทำสัญญาประชาคม ( เวทีประชาพิจารณ์ ) จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล

10 การกำกับ/ควบคุม/ตรวจสอบโดย ผอ.ศูนย์ เกษตรอำเภอ อบต.
กำกับ/ควบคุม/ตรวจสอบ แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google