งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

2 ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า
กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบด้าน ๑) การประชาสัมพันธ์และ๒) การถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ผลการดำเนินงานดังนี้ ๑. ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ และดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑.๑ สัมมนาเปิดโครงการเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่โรงแรมรามาการ์เด้นท์ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ๕๒๐ คน ๑.๒ หนังสือพิมพ์ - ประชาสัมพันธ์ท้ายบทความทางหนังสือพิมพ์ จำนวน ๔ ฉบับ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชนและคมชัดลึก) จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

3 ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า(ต่อ)
๑.๓ โทรทัศน์ - สปอตโทรทัศน์ความยาว ๑ นาที รวม ๑๗๐ ครั้ง ทางช่อง ๓ ๕ ๗ ๙ และ ช่อง NBT ตั้งแต่ ๒๗ ก.ค.-๑๕ ก.ย. ๕๔ - รายการ “รู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร” ช่อง ๕ - อักษรวิ่ง ทางช่อง NBT

4 ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า(ต่อ)
๑.๔ วิทยุ ตั้งแต่ ๒๙ มิถุนายน – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔) - พูดคุยในรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรทางสถานีวิทยุ เพื่อการเกษตรและเครือข่ายวิทยุแห่งประเทศไทย ๑๑ สถานี - เผยแพร่สปอต AM คลื่น 1386 KHZ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร รวม ๑๔๕ ครั้ง - เผยแพร่ข่าวทางสถานีวิทยุ AM 1305 KHZ - เผยแพร่ข่าวทางสถานีวิทยุ มก.

5 ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า (ต่อ)
๑.๕ ข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) ๑.๖ ป้ายไวนิล จำนวน ๑๐,๐๐๐ ป้าย มี ๒ แบบ คือ ป้ายสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑,๑๐๐ ป้าย จัดสรรให้ ธ.ก.ส. สาขา ๑,๐๑๑ ป้าย ธ.ก.ส.ส่วนกลาง ๘๙ ป้าย ป้ายเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘,๙๐๐ ป้าย ให้ สนง.กษ.จ. และสนง.กษ.อ. ๑,๐๙๒ ป้าย ศบกต. จำนวน ๗,๑๐๗ ป้าย ธ.ก.ส. สาขา จำนวน ๗๐๑ ป้าย (บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำ คาดว่าจะส่งถึงหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔)

6 ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า(ต่อ)
๒. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี อยู่ระหว่างการทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ าดว่าจะดำเนินการได้ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ แผนที่จะดำเนินกิจกรรมมี ดังนี้ ๒.๑ จัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขต ประเด็นหารือที่จะใช่ในการ ถ่ายทอดความรู้ในโครงการ ๒.๒ จัดสัมมนาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในการวางแผนถ่ายทอด ความรู้และสรุปผลการปฏิบัติงานให้ทีมหลักระดับจังหวัด จำนวน ๑๐๐ คน ๒.๓ สร้างและพัฒนาทีมงานหลักระดับจังหวัด จำนวน ๘๐๐ คน

7 ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า(ต่อ)
๒.๔ สร้างและพัฒนาทีมงานหลักระดับอำเภอ จำนวน ๖,๗๕๓ คน ๒.๕ สร้างและพัฒนาแกนนำเกษตรกร จำนวน ๕๐,๐๐๐ ราย ๒.๖ แกนนำเกษตรกรจะถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ราย ๒.๗ จัดทำเอกสาร -ทำคู่มือโครงการสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม - คำแนะนำสำหรับแกนนำเกษตรกร จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม - แผ่นพับสำหรับเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ แผ่น ๒.๘ จัดซื้อชุดตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย เพื่อประกอบการเรียนรู้ จำนวน ๘๘๒ ชุด

8 ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า (ต่อ)
๒.๙ จัดซื้อเอกสารวิชาการปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตและแผ่น DVD จำนวน ๒ แผ่น สำหรับทีมงานหลักระดับจังหวัด/อำเภอ จำนวน ๙,๐๐๐ ชุด ๒.๑๐ จัดทำโครงการ ๘๔ ตำบล ปุ๋ยลดต้นทุนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ๒.๑๑ จัดทำตราสัญลักษณ์โครงการฯ เสร็จแล้ว * จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ * จัดส่งหนังสือเวียนเรื่องการดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพื่อแจ้งจังหวัด ๗๗ จังหวัด และ สสข. ๖ เขต เรียบร้อยแล้ว (เมื่อ ๒๕ กค. ค๔)


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google