งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน / ความก้าวหน้า กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบด้าน ๑ ) การประชาสัมพันธ์และ๒ ) การถ่ายทอด ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อ ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน / ความก้าวหน้า กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบด้าน ๑ ) การประชาสัมพันธ์และ๒ ) การถ่ายทอด ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อ ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการดำเนินงาน / ความก้าวหน้า กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบด้าน ๑ ) การประชาสัมพันธ์และ๒ ) การถ่ายทอด ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อ ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ผลการ ดำเนินงานดังนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบด้าน ๑ ) การประชาสัมพันธ์และ๒ ) การถ่ายทอด ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อ ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ผลการ ดำเนินงานดังนี้ ๑. ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ และดำเนินการแล้ว ดังนี้ เปิดโครงการเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่โรงแรมรามาการ์ เด้นท์ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ๕๒๐ คน ๑. ๑ สัมมนา เปิดโครงการเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่โรงแรมรามาการ์ เด้นท์ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ๕๒๐ คน ๑. ๒ หนังสือพิมพ์ ๑. ๒ หนังสือพิมพ์ - ประชาสัมพันธ์ท้ายบทความทาง หนังสือพิมพ์ จำนวน ๔ ฉบับ ( ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชนและคมชัดลึก ) จะเริ่ม ดำเนินการตั้งแต่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้น ไป

3 ๑. ๓ โทรทัศน์ ๑. ๓ โทรทัศน์ - สปอตโทรทัศน์ความยาว ๑ นาที รวม ๑๗๐ ครั้ง ทางช่อง ๓ ๕ ๗ ๙ และ ช่อง NBT ตั้งแต่ ๒๗ ก. ค.- ๑๕ ก. ย. ๕๔ - รายการ “ รู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับ กรมส่งเสริมการเกษตร ” ช่อง ๕ - อักษรวิ่ง ทางช่อง NBT ผลการดำเนินงาน / ความก้าวหน้า ( ต่อ )

4 ๑. ๔ วิทยุ ตั้งแต่ ๒๙ มิถุนายน – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ) - พูดคุยในรายการคุยเฟื่องเรื่อง เกษตรทางสถานีวิทยุ เพื่อการเกษตร และเครือข่ายวิทยุแห่งประเทศไทย ๑๑ สถานี - เผยแพร่สปอต AM คลื่น 1386 KHZ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ การเกษตร รวม ๑๔๕ ครั้ง - เผยแพร่ข่าวทางสถานีวิทยุ AM 1305 KHZ - เผยแพร่ข่าวทางสถานีวิทยุ มก. ผลการดำเนินงาน / ความก้าวหน้า ( ต่อ )

5 ๑. ๕ ข้อความสั้นทาง โทรศัพท์มือถือ (SMS) ๑. ๕ ข้อความสั้นทาง โทรศัพท์มือถือ (SMS) ๑. ๖ ป้ายไวนิล จำนวน ๑๐, ๐๐๐ ป้าย มี ๒ แบบ คือ - ป้ายสำหรับร้านค้าที่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑, ๑๐๐ ป้าย จัดสรรให้ ธ. ก. ส. สาขา ๑, ๐๑๑ ป้าย ธ. ก. ส. ส่วนกลาง ๘๙ ป้าย ธ. ก. ส. ส่วนกลาง ๘๙ ป้าย - ป้ายเชิญชวนเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘, ๙๐๐ ป้าย ให้ สนง. กษ. จ. และ สนง. กษ. อ. ๑, ๐๙๒ ป้าย ให้ สนง. กษ. จ. และ สนง. กษ. อ. ๑, ๐๙๒ ป้าย ศบกต. จำนวน ๗, ๑๐๗ ป้าย ศบกต. จำนวน ๗, ๑๐๗ ป้าย ธ. ก. ส. สาขา จำนวน ๗๐๑ ป้าย ธ. ก. ส. สาขา จำนวน ๗๐๑ ป้าย ( บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำ คาดว่าจะส่งถึงหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ )

6 ๒. ด้านการถ่ายทอด เทคโนโลยี ๒. ด้านการถ่ายทอด เทคโนโลยี อยู่ระหว่างการทำความตกลงกับ สำนักงบประมาณ าดว่าจะดำเนินการได้ ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ อยู่ระหว่างการทำความตกลงกับ สำนักงบประมาณ าดว่าจะดำเนินการได้ ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ แผนที่จะดำเนินกิจกรรมมี ดังนี้ แผนที่จะดำเนินกิจกรรมมี ดังนี้ ๒. ๑ จัดประชุมเพื่อกำหนดขอบเขต ประเด็นหารือที่จะใช่ในการ ถ่ายทอดความรู้ในโครงการ ๒. ๒ จัดสัมมนาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ในการวางแผนถ่ายทอด ความรู้และสรุปผลการปฏิบัติงานให้ ทีมหลักระดับจังหวัด จำนวน ๑๐๐ คน น ๒. ๓ สร้างและพัฒนาทีมงานหลักระดับ จังหวัด จำนวน ๘๐๐ คน ผลการดำเนินงาน / ความก้าวหน้า ( ต่อ )

7 ๒. ๔ สร้างและพัฒนาทีมงานหลักระดับอำเภอ จำนวน ๖, ๗๕๓ คน ๒. ๕ สร้างและพัฒนาแกนนำเกษตรกร จำนวน ๕๐, ๐๐๐ ราย ๒. ๖ แกนนำเกษตรกรจะถ่ายทอดความรู้ให้กับ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑, ๕๐๐, ๐๐๐ ราย จำนวน ๑, ๕๐๐, ๐๐๐ ราย ๒. ๗ จัดทำเอกสาร - ทำคู่มือโครงการสำหรับเจ้าหน้าที่และ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐, ๐๐๐ เล่ม - คำแนะนำสำหรับแกนนำเกษตรกร จำนวน ๕๐, ๐๐๐ เล่ม - แผ่นพับสำหรับเกษตรกร ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน ๑, ๕๐๐, ๐๐๐ แผ่น ๒. ๘ จัดซื้อชุดตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย เพื่อ ประกอบการเรียนรู้ จำนวน ๘๘๒ ชุด จำนวน ๘๘๒ ชุด ผลการดำเนินงาน / ความก้าวหน้า ( ต่อ )

8 ๒. ๙ จัดซื้อเอกสารวิชาการปุ๋ยลดต้นทุน การผลิตและแผ่น DVD จำนวน ๒ แผ่น สำหรับทีมงานหลัก ระดับจังหวัด / อำเภอ จำนวน ๙, ๐๐๐ ชุด ๒. ๑๐ จัดทำโครงการ ๘๔ ตำบล ปุ๋ยลด ต้นทุนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี พระชนมายุ ๘๔ พรรษา ๒. ๑๑ จัดทำตราสัญลักษณ์โครงการฯ เสร็จ แล้ว * จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติ งบประมาณ * จัดส่งหนังสือเวียนเรื่องการ ดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของ เกษตรกรเพื่อแจ้งจังหวัด ๗๗ จังหวัด และ สสข. ๖ เขต เรียบร้อย แล้ว ( เมื่อ ๒๕ กค. ค๔ )


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน / ความก้าวหน้า กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบด้าน ๑ ) การประชาสัมพันธ์และ๒ ) การถ่ายทอด ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อ ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google