งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมการ ผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมการ ผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมการ ผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2553

2 - บุคคลเป้าหมาย  เกษตรกรที่สมัครเข้าสู่การรับรอง มาตรฐาน GAP ปี 2553 จำนวน 36,266 ราย - วิธีการ  รวมกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตพืชชนิด เดียวกัน หรือกลุ่มพืชที่มีลักษณะการผลิต คล้ายกันมีพื้นที่อยู่ใกล้หรือพื้นที่เดียวกัน กลุ่มละประมาณ 20-25 ราย 1.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตร ระบบการผลิตตาม มาตรฐาน GAP พืช

3 - จุดเน้น  ทบทวนความรู้เรื่องข้อกำหนด GAP 8 ข้อ  ความรู้เรื่องแผนควบคุมการผลิตพืช  ความรู้เรื่องการจดบันทึกแปลงและฝึก ปฏิบัติการจดบันทึก  ความรู้ในประเด็นที่กลุ่มต้องการ หรือ เจ้าหน้าที่เห็นควรเพิ่มเติมแก่เกษตรกร เพื่อให้สามารถผ่านการตรวจรับรองตาม มาตรฐาน GAP - งบประมาณ  จำนวน 2 วัน ๆ ละ 100 บาท

4 1.2 ติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลง เบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา - บุคคลเป้าหมาย  เกษตรกรที่สมัครเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP ปี 2553 - วิธีการ  เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาติดตามให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติของเกษตรกร และประเมิน แปลงเบื้องต้นตามแบบฟอร์ม ( ประมาณ 3 ครั้ง / แปลง )  พิมพ์ใบประกาศนียบัตรรับรองการผ่าน ประเมินแปลงเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรที่ผ่าน การประเมินเบื้องต้นแล้ว  รวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการประเมิน เบื้องต้น ส่งให้หน่วยตรวจรับรอง  ติดตามผลการตรวจรับรอง และแจ้งผลการ ตรวจรับรองและใบรับรองให้เกษตรกร

5 - จุดเน้น  การจดบันทึกในแบบบันทึกอย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง  สถานที่เก็บสารเคมีปลอดภัยและถูกต้อง ตามข้อกำหนด  การใช้สารเคมีตามคำแนะนำ - งบประมาณ  สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา แปลง ๆ ละ 190 บาท

6 1.3 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ การรับรองมาตรฐาน GAP - บุคคลเป้าหมาย  เกษตรกรที่สมัครเข้าสู่การรับรอง มาตรฐาน GAP ปี 2553 - รายละเอียด  ใบสมัคร GAP-01 ตามแบบฟอร์มปี 2552  แบบประเมินแปลงเบื้องต้น ตาม แบบฟอร์มปี 2552  ใบประกาศนียบัตรรับรองการผ่าน ประเมินเบื้องต้น ตามแบบฟอร์มปี 2552 - งบประมาณ  จำนวน 10 บาท /3 รายการ

7 2.1 อบรมเตรียมความพร้อม เกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรอง มาตรฐาน GAP ปี 2554 - บุคคลเป้าหมาย  เกษตรกรทั่วไปที่สนใจการผลิตพืช ตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 203,734 ราย - วิธีการ  รวมกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตพืชชนิด เดียวกัน หรือกลุ่มพืชที่มีลักษณะการ ผลิตคล้ายกัน มีพื้นที่อยู่ใกล้หรือพื้นที่ เดียวกัน กลุ่มละประมาณ 20-25 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนา ไป สู่การตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม ตามความสมัครใจของเกษตรกร

8 - จุดเน้น  ถ่ายทอดความรู้ตามข้อกำหนดระบบการ ผลิตตามมาตรฐาน GAP 8 ข้อ  นำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปปฏิบัติ ตามไม่น้อยกว่า 1 ประเด็น - งบประมาณ  จำนวน 1 วัน ๆละ 100 บาท

9 3. นำร่องและศึกษารูปแบบระบบ การรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม - บุคคลเป้าหมาย  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย จากสารพิษ หมู่ 5 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัว หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( กลุ่ม นำร่องของเขตที่ 1)

10 - วิธีการ  ส่วนกลาง เขต จังหวัด และอำเภอร่วมกัน ดำเนินการในกลุ่มนำร่อง โดยร่วมกับมก อช. ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องปี 2552 จำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. อบรมสมาชิกกลุ่มเพื่อทำความเข้าใจระบบ เอกสารและฝึกการนำ แบบฟอร์มต่าง ๆ ไปทดลองปฏิบัติ 2. ตรวจติดตามการใช้ระบบเอกสารตามระบบ ควบคุมภายในของกลุ่ม 3. อบรมการตรวจสอบแปลงภายในและฝึก ปฏิบัติให้กับผู้ตรวจสอบแปลง ภายในของกลุ่ม 4. ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ แปลงภายในและระบบ ควบคุมภายในของกลุ่ม 5. ประเมินความพร้อมระบบควบคุมภายใน ของกลุ่มก่อนประสานหน่วย ตรวจรับรองดำเนินการให้การรับรองกลุ่ม เกษตรกร

11 - จุดเน้น  เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปติดตามการ ดำเนินการของกลุ่มนำร่องฯ เพื่อให้เกษตรกร มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามระบบ ควบคุมภายในของการรับรอง GAP แบบกลุ่ม - งบประมาณ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่เขต จำนวน 4,500 บาท / กลุ่ม  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกลุ่มเกษตรกร และค่าใช้จ่ายในการเดินทางจังหวัดและ อำเภอ จำนวน 23,000 บาท / กลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมการ ผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google