งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขตที่1 ครั้งที่ 1 วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 255 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขตที่1 ครั้งที่ 1 วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 255 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขตที่1 ครั้งที่ 1 วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 255 6

2 บทบาทภารกิจ ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืช ผลิตขยายและจัดหาชีวินทรีย์และสารธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนแก่เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ศึกษาทดสอบการใช้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืช ให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชตรวจวิเคราะห์ สารพิษตกค้างในผลผลิต พัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อ พัฒนาเกษตรกร ผลิตปัจจัยการเกษตรและบริการทางการเกษตร

3 อัตรากำลัง รวม 12 อัตรา ข้าราชการ จำนวน 8 อัตรา ปฏิบัติงานจริง 7 อัตรา นายถนอม ไชยเทพผู้อำนวยการ ศูนย์ นายสมบัติ ทนงจิตไพศาลนักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร นายภูอภิสิทธิ์ พุทริ้วนักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร นายสินสมุทร ภาณุเวชนักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร นางวนิดา พุทริ้วนักวิชาการส่งเสริม การเกษตร นาย - นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร นางสาวสาลินี สวนแก้วเจ้าพนักงาน ธุรการ นายโกวิท นาคีสินธุ์นายช่าง เครื่องกล พนักงานราชการ 2 อัตรา ( ว่าง 1 อัตรา ) ลูกจ้างประจำ 2 อัตรา จ้างเหมา บริการ 10 ราย

4 มอบหมายประสานงาน จังหวัด จังหวัดผู้ประสานงานโทรศัพท์ ชัยนาทผอ. ศูนย์ นางจารุวรรณ มีสม 08-1973-6612 08-1324-6093 สิงห์บุรี กรุงเทพฯ นายสมบัติ ทนงจิตร ไพศาล 08- 9858-4361 อ่างทอง สระบุรี นางวนิดา พุทริ้ว 08-6208-3137 อยุธยา นนทบุรี นายสินสมุทร ภาณุ เวช 08-1851-8675 ปทุมธานี ลพบุรี นายภูอภิสิทธิ์ พุทริ้ว 08-6207-9635

5 งานโครงการ ปี 255 6 งาน โครงการกิจกรรมปริมาณจังหวัด คลินิกเกษตร เกษตรเพื่ออาหาร กลางวัน สนับสนุนการจัดงาน ถ่ายทอดความรู้การบริหาร ศัตรูพืช 4 โอกาสที่จังหวัดจัด 5 โรงเรียน 9 จังหวัด ปทุมธานี อยุธยา มันสำปะหลัง แตนเบียน Anagyrus แมลงช้างปีกใส 118,000 ตัว ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี อบรมเฉพาะด้าน อบรม จนท. อารักขาพืชอำเภอ อบรมฝึกอาชีพการเกษตร อบรม 12-15 มีนาคม โรงแรมชัยนาทธานี 500 ราย อำเภอละ 1 ราย รวม 78 ราย 9 จังหวัด

6 การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติอื่น ๆ ชนิดการดำเนินการ แมลงหางหนีบ ไม่ได้รับงบประมาณผลิตขยาย มวนตัวห้ำ มีการผลิตขยายไว้ศึกษาดูงาน และ ด้วงเต่าตัวห้ำ แจกจ่ายสนับสนุนตามศักยภาพ กบ เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราไตรโคเดอร์มา หัวเชื้อราบิวเวอเรีย หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา อื่น ๆ

7 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงานด้าน การอารักขาพืช ๒. สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังและประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. ศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืช ถ่ายทอดเทคโนโลยี การอารักขาพืชแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ๔. ให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและให้คำปรึกษา แนะนำ ๕. ติดตามและประเมินผล และรายงานผล ๖. ประสานและดำเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มงานอารักขาพืช ซึ่งมีบทบาท ภารกิจ การปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัด

8 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ( สนับสนุนการ ปฏิบัติงาน ) การปฏิบัติงานร่วมกับ จังหวัด ( ต่อ ) ภารกิจสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช รายงานการสำรวจศัตรูพืชให้อำเภอ เตือนการระบาดศัตรูพืช จัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมศัตรูพืช ให้ชุมชน ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติขึ้นใช้เอง


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขตที่1 ครั้งที่ 1 วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 255 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google