งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

3 สถานการ ณ์ ผลผลิตกล้วยไม้มีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ ขาดกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ครม. เห็นชอบยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ ไทย ในตลาดโลก ปี 2554-2559 กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบกลยุทธ์ด้าน การผลิต และพัฒนาองค์กรเกษตรกร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

4 วัตถุประ สงค์ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

5 ปริมาณงาน :1,200 ราย พื้นที่เป้าหมาย : เป้าห มาย ศูนยฯ พืชสวน จ. กระบี่ ศูนยฯ พืชสวน จ. สมุทรสาคร กรุงเทพฯ นนทบุรี อยุธยา ชลบุรี สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี ตรั ง จันทบุรี อุบลราชธานี แม่ฮ่องสอน สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

6 Concept โครงการ เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ / ผู้ประกอบการ 1,200 ราย เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ / ผู้ประกอบการ 1,200 ราย ส่งเสริมสวนกล้วยไม้ GAP * ประชุมเชิงปฏิบัติการที่ปรึกษาฯ * จัดทำแปลงต้นแบบ GAP กล้วยไม้ * ศึกษาดูงาน * ให้คำปรึกษาและตรวจประเมินเบื้องต้น ส่งเสริมคลัสเตอร์กล้วยไม้ * สัมมนาหน่วยงานพันธมิตรฯ * ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำกลุ่มเกษตรกร * อบรมเกษตรกรจัดทำแผนและเชื่อมโยง เครือข่าย ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์ กล้วยไม้ * แปลงรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ กล้วยไม้ * ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ * จัดทำแปลงต้นแบบการ พัฒนาพันธุ์ กล้วยไม้ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร * อบรมถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมหมู่บ้านกล้วยไม้ * ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพ * พัฒนาแปลงต้นแบบการ ผลิตกล้วยไม้ * อบรมและดูงาน * จัดเวทีแลกเปลี่ยน กระบวนการเรียนรู้ * ประชุมสัมมนาฯ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ * ประชุมคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ * ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กล้วยไม้ * ประชุมที่ปรึกษา คณะทำงาน และประสานงาน * จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแข่งขัน กล้วยไม้ไทยในตลาดโลก ปี 2554-2559 >> ส่งออกกล้วยไม้ได้ปี ละ 10,000 ล้านบาท ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแข่งขัน กล้วยไม้ไทยในตลาดโลก ปี 2554-2559 >> ส่งออกกล้วยไม้ได้ปี ละ 10,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาด และปรับระบบการบริหารจัดการกล้วยไม้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาด และปรับระบบการบริหารจัดการกล้วยไม้ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

7 วิธีการดำเนิน โครงการ 1. ส่งเสริมสวนกล้วยไม้ GAP (2) จัดทำแปลงต้นแบบ GAP กล้วยไม้ ( จ.) (3) นำเกษตรกรดูงานแปลงต้นแบบการผลิตกล้วยไม้ GAP ( จ.) (4) ให้คำปรึกษาและตรวจประเมินเบื้องต้น ( จ.) (1) ประชุมเชิงปฏิบัติการที่ปรึกษาเพื่อ จัดทำคู่มือ การให้คำแนะนำเกษตรกร ( ก.) สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

8 2. ส่งเสริมคลัส เตอร์กล้วยไม้ (1) จัดสัมมนาหน่วยงานพันธมิตรและ ผู้นำกลุ่มเกษตรกร ( ก.) (2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำกลุ่ม เกษตรกร เพื่อสรุปบทเรียนคลัสเตอร์ต้นแบบ ( จ.) (3) จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการจัดทำ แผนและ เชื่อมโยงเครือข่าย ( จ.) สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

9 3. ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ (1) แปลงรวบรวมพ่อแม่พันธุ์กล้วยไม้ ( ศ.) (2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้นำเกษตรกร เรื่องการพัฒนาพันธุ์ ( ศ.) (3) จัดทำแปลงต้นแบบการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ ( จ.) 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ เกษตรกร (1) จัดอบรมหลักสูตรการผลิตการตลาดกล้วยไม้ ( ศ.) สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

10 5. ส่งเสริมหมู่บ้าน กล้วยไม้ (2) พัฒนาแปลงต้นแบบการผลิตกล้วยไม้ ( จ.) (1) ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพหมู่บ้านกล้วยไม้ที่จะร่วมโครงการ ( ก.) (3) จัดอบรมและดูงานการผลิต กล้วยไม้ ( จ.) (4) จัดเวทีแลกเปลี่ยน กระบวนการเรียนรู้ ( จ.) (5) สัมมนาแนวทางบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน ( ก.) สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

11 6. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ กล้วยไม้แห่งชาติ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร (1) ประชุมคณะกรรมการกล้วยไม้ แห่งชาติ (2) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์กล้วยไม้ (3) ประชุมที่ปรึกษา คณะทำงาน และ ประสานงาน (4) จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์

12 ประเด็นวัดผล โครงการ ประเด็นวัดผล 1. สวนกล้วยไม้ GAP : เกษตรกรมีการป้องกันกำจัดโรค และศัตรูกล้วยไม้ที่ถูกต้อง 2. คลัสเตอร์กล้วยไม้ : เกษตรกรมีการเชื่อมโยง เครือข่ายกับภาคธุรกิจอื่น 3. การพัฒนาพันธุ์ : เกษตรกรมีการคัดเลือกพ่อแม่และ ลูกผสมที่ถูกต้อง 4. หมู่บ้านกล้วยไม้ : เกษตรกรมีความรู้ด้านการปลูก เลี้ยงกล้วยไม้และมีแผนพัฒนาหมู่บ้านกล้วยไม้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เกษตรกรมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้ เทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสม 2. ประเทศไทยสามารถส่งออกดอกกล้วยไม้มูลค่าเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 15 และส่งออก ต้นกล้วยไม้มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในปี 2555 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

13 กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โทรศัพท์ : 0-2940-6104, 0-2579-1501 โทรสาร : 0-2579-1501 E-mail: agriman52@doae.go.th สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google