งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภารกิจที่ 5 การสำรวจช่วยเหลือ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภารกิจที่ 5 การสำรวจช่วยเหลือ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภารกิจที่ 5 การสำรวจช่วยเหลือ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

2 ความสำคัญ การเข้าทำลายของศัตรูพืชที่ เกิดขึ้นในแปลงปลูกของ เกษตรกร ไม่ใช่ว่าจะเกิดทุกปี หรือทุกครั้งที่มีการปลูกพืช นอกจากนั้นเมื่อศัตรูพืชเข้า ทำลายพืชแล้วอาจจะเกิดการ ระบาดต่อเนื่องรุนแรงหรือไม่ก็ ได้ ขึ้นกับสถานการณ์ / สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ณ ขณะนั้น

3 ดังนั้น การดำเนินการภารกิจ ช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็น การสนับสนุนการผลิตของเกษตรกร ในพื้นที่ เนื่องจากตามภารกิจ กำหนดให้มีการสำรวจสถานการณ์ การเข้าทำลาย / การระบาดของ ศัตรูพืช ทำให้สามารถทราบถึง แนวโน้มการระบาด มีการเตือนภัย และหาวิธีการควบคุมการระบาด และ หรือจัดเตรียมปัจจัยในการควบคุม การระบาดได้ ทันเหตุการณ์ และยังมี ข้อมูลเพื่อเตรียมการรองรับ สถานการณ์ ในฤดูกาลผลิตในปี ต่อไปด้วย

4 ขั้นตอนการดำเนินการตาม ภารกิจ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ สำรวจการระบาด 2. รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วม ดำเนินการพยากรณ์เตือนการระบาด 3. รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วม บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช 4. รัฐถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันกำจัด ศัตรูพืชและให้คำแนะนำโดย อปท. ให้ คำแนะนำเบื้องต้น 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ สารเคมี เครื่องมือในการป้องกันกำจัด

5 6. รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์ในการควบคุมศัตรูพืชใน ท้องถิ่นโดยรัฐให้คำแนะนำ ปรึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ จัดการในการควบคุมศัตรูพืช 7. การกำกับ / ควบคุม โดยส่วนกลาง ของกรมส่งเสริมการเกษตร และการ ตรวจสอบขั้นต้นโดยสำนักงานเกษตร อำเภอ 8. การตรวจสอบมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นต่อเนื่องทุก 4 ปี โดยสำนักงาน เกษตรจังหวัดร่วมกับส่วนกลาง ขั้นตอนการดำเนินการ ตามภารกิจ ( ต่อ )

6 คัดเลือกและ แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ อปท. สรุปแสดงขั้นตอนการ ปฏิบัติในพื้นที่

7 อปท. ( ผู้รับผิดชอบ ) เกษตรกรแจ้งว่าพืชมีอาการ ผิดปกติ / มีศัตรูพืชเข้าทำลาย หน่วยงานของรัฐ ศูนย์ บริการฯ สนง. กษอ. / กษจ. ศูนย์บริหาร ศัตรูพืช ส่วนกลาง กรม ส่งเสริม ฯ ดำเนินการ สำรวจ 1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ เพื่อขอวิธีการสำรวจ การจำแนกชนิดศัตรูพืช และ วิธีการป้องกันกำจัด 2. ดำเนินการสำรวจ 3. สรุปผล สรุปแสดงขั้นตอนการ ปฏิบัติในพื้นที่

8 อปท. ( ผู้รับผิดชอบ ) เกษตรกรแจ้งว่าพืชมีอาการ ผิดปกติ / มีศัตรูพืชเข้าทำลาย ดำเนินกา รสำรวจ รู้จักชนิดของ ศัตรูที่เข้าทำลาย ไม่รู้จักชนิดของ ศัตรูที่เข้าทำลาย เก็บตัวอย่างส่ง ศูนย์บริการ หน่วยงานของรัฐ ศูนย์ บริการฯ สนง. กษอ. / กษจ. ศูนย์บริหาร ศัตรูพืช ส่วนกลาง กรม ส่งเสริม ฯ ออกสำรวจ / วินิจฉัย / ให้คำแนะนำ สรุปแสดงขั้นตอนการ ปฏิบัติในพื้นที่

9 อปท. ( ผู้รับผิดชอบ ) เกษตรกรแจ้งว่าพืชมีอาการ ผิดปกติ / มีศัตรูพืชเข้าทำลาย หน่วยงานของรัฐ ศูนย์ บริการฯ สนง. กษอ. / กษจ. ศูนย์บริหาร ศัตรูพืช ส่วนกลาง กรม ส่งเสริม ฯ ทราบชนิดศัตรู / สถานการณ์ การ ระบาด และวิธีการควบคุม ประกาศเตือนการระบาด + จัดเตรียมปัจจัยควบคุม + ให้ความช่วยเหลือ / ควบคุมการระบาด ดำเนินการ สำรวจ

10 สรุปแสดงขั้นตอนการ ปฏิบัติในพื้นที่ อปท. ( ผู้รับผิดชอบ ) เกษตรกรแจ้งว่าพืชมีอาการ ผิดปกติ / มีศัตรูพืชเข้าทำลาย หน่วยงานของรัฐ ศูนย์ บริการฯ สนง. กษอ. / กษจ. ศูนย์บริหาร ศัตรูพืช ส่วนกลาง กรม ส่งเสริม ฯ ประกาศเตือนการระบาด + จัดเตรียมปัจจัยควบคุม + ให้ความช่วยเหลือ / ควบคุมการระบาด ดำเนินการ สำรวจ วางแผนการควบคุมปริมาณโดยจัดให้มี แปลงสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืช ในกรณีที่แนวโน้ม การ ระบาดในปีต่อไป

11 สรุปแสดงขั้นตอนการ ปฏิบัติในพื้นที่ อปท. ( ผู้รับผิดชอบ ) เกษตรกรแจ้งว่าพืชมีอาการ ผิดปกติ / มีศัตรูพืชเข้าทำลาย หน่วยงานของรัฐ ศูนย์ บริการฯ สนง. กษอ. / กษจ. ศูนย์บริหาร ศัตรูพืช ส่วนกลาง กรม ส่งเสริม ฯ ประกาศเตือนการระบาด + จัดเตรียมปัจจัยควบคุม + ให้ความช่วยเหลือ / ควบคุมการระบาด ดำเนินการ สำรวจ วางแผนการควบคุมปริมาณโดยจัดให้มี แปลงสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืช กำกับ / ควบคุม / กำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ ความสามารถในการสำรวจศัตรูพืชของ อปท.


ดาวน์โหลด ppt ภารกิจที่ 5 การสำรวจช่วยเหลือ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google