งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานการ บริหารศัตรูพืช การศึ กษา ทดสอ บ วิจัย ประยุก ต์ การผลิต ขยายศัตรู ธรรมชาติ / สาร ธรรมชาติ การ สำรวจ ศัตรูพืช / ศัตรู ธรรมชาติ การ ส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานการ บริหารศัตรูพืช การศึ กษา ทดสอ บ วิจัย ประยุก ต์ การผลิต ขยายศัตรู ธรรมชาติ / สาร ธรรมชาติ การ สำรวจ ศัตรูพืช / ศัตรู ธรรมชาติ การ ส่งเสริม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานการ บริหารศัตรูพืช การศึ กษา ทดสอ บ วิจัย ประยุก ต์ การผลิต ขยายศัตรู ธรรมชาติ / สาร ธรรมชาติ การ สำรวจ ศัตรูพืช / ศัตรู ธรรมชาติ การ ส่งเสริม การ ควบคุม ศัตรูพืช โดย วิธี ผสมผสา น การ บริการ การ ถ่ายทอ ดความรู้ การ ประสานงาน โครงการ แปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช การวินิจฉัยศัตรูพืช / ศัตรูธรรมชาติ ข้อมูล ( ศัตรูพืช / ศัตรูธรรมชาติ / สภาพแวดล้อม ) การ ดำเนินการ

2 เตือนการระบาด ศัตรูพืช - ระดับอำเภอ ( ตำบล / อบต.) จังหวัด เขต กรม ฯ - สื่อต่างๆ แผนการผลิต ขยายศัตรู ธรรมชาติของ Lab ชุมชน - การสนับสนุน บริการ ความรู้ ปัจจัยชีวภาพ อื่นๆ เพื่อควบคุม ศัตรูพืชจากส่วน / ศูนย์บริหาร ศัตรูพืช - การวิเคราะห์ สารพิษตกค้างใน ผลผลิต การช่วยเหลือ การระบาดของ ศัตรูพืช ( หน่วย เคลื่อนที่เร็ว ) - ความรู้ คำแนะนำ - ศัตรูธรรมชาติ การรวบรวม ข้อมูล สถานการณ์ ศัตรูพืช / ศัตรู ธรรมชาติเพื่อ เป็นสถิติ การพยากรณ์การระบาด ศัตรูพืช การนิเทศ - ติดตาม การประเมินผล

3 บูรณาการควบคุมศัตรูพืชของ ส่วนบริหารศัตรูพืช แปลง ติดตาม จนท. ตำบล อาสาสมัคร เกษตร ( เกษตรกร ) จนท. อบต. ข้อมูลแต่ละสัปดาห์ นำมาวางแผน การ บริการ 1. การ ถ่ายทอด ความรู้ 2. ปัจจัย การผลิต การปฏิบัติงานเพื่อ การควบคุมศัตรูพืช -Lab ชุมชน - การผลิตขยาย NE ของศูนย์, กรมฯ - การใช้ IPM : วิธีกล, ฟิสิกส์, เขตกรรม, Bio, สารเคมี ฯลฯ - การวิจัยประยุกต์ เตือน การ ระบาด บันทึก ( ประวั ติ ) กระบวนการ โรงเรียน การมีส่วน ร่วมของ เกษตรกร วิธีอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานการ บริหารศัตรูพืช การศึ กษา ทดสอ บ วิจัย ประยุก ต์ การผลิต ขยายศัตรู ธรรมชาติ / สาร ธรรมชาติ การ สำรวจ ศัตรูพืช / ศัตรู ธรรมชาติ การ ส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google