งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

0 Your slide title – Month 2013 ประชุมคณะทำงานการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ วิกฤต เรื่องแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan - BCP) ของกรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "0 Your slide title – Month 2013 ประชุมคณะทำงานการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ วิกฤต เรื่องแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan - BCP) ของกรมส่งเสริมการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 0 Your slide title – Month 2013 ประชุมคณะทำงานการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ วิกฤต เรื่องแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan - BCP) ของกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม การเกษตร กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร 11 มิถุนายน 2556

2 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 1 ระเบียบวาระการประชุม คณะทำงานการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต วันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1205.3/801 ลงวันที่ 11 เมษายน 2556 เรื่องการดำเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 1.2 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 411/2556 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 2.1 ผลการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ประจำปี พ.ศ. 2556 ของกรมส่งเสริมเกษตร 2.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 – พ.ศ. 2561) ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 ร่างแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan - BCP) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 2.3 แนวทางการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan )

3 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 2 1.1 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1205.3/801 ลงวันที่ 11 เมษายน 2556 เรื่องการดำเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบกับแนวทางและ มาตรการที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการบริหารความ พร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองาน บริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่อง แม้เกิดสภาวะวิกฤตตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการดำเนินการ ให้แก่หน่วยงานของรัฐ  จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์ ภายในเดือน มิ.ย. 2556  นำแผนบริหารความต่อเนื่องขึ้นบนเว็บไซต์ ภายในเดือน มิ.ย. 2556  ทดสอบ ซักซ้อม และปรับปรุงแผน ภายในเดือน ส.ค. 2556 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะติดตามผลการดำเนินการบริหารความพร้อม ต่อสภาวะวิกฤตของหน่วยงานในเดือนกันยายน 2556 เพื่อจัดทำรายงานเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

4 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 3 1.2 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 411/2556 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 1.รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร ประธานคณะทำงาน 2.ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร คณะทำงาน 3.ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร คณะทำงาน 4.ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะทำงาน 5.ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร คณะทำงาน 6.ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ คณะทำงาน 7.ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร คณะทำงาน 8.ผู้อำนวยการกองแผนงาน คณะทำงาน 9.ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ คณะทำงาน 10.ผู้อำนวยการกองคลัง คณะทำงาน 11.ผู้อำนวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ คณะทำงาน 12.เลขานุการกรม คณะทำงาน 13.ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะทำงาน 14.ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะทำงาน 15.ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร คณะทำงาน 16.ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะทำงานและเลขานุการ 17.นางสาวรัตนาพร เลิศชู กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 18.นายสุรศักดิ์ คำแท้ สำนักงานเลขานุการกรม คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

5 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 4 อำนาจหน้าที่คณะทำงานการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ๑.ศึกษาทำความเข้าใจองค์การ พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยง ที่คาดว่าอาจ กระทบต่อการปฏิบัติภารกิจหลักหรืองานบริการที่สำคัญของกรม ส่งเสริมการเกษตรในทุกๆ ด้าน ๒. กำหนดแนวทาง กลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง และกำกับดูแลการ จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้ กรมส่งเสริมการเกษตรสามารถดำเนินงานให้บริการกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ในช่วงเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ในระยะเวลา อันสั้น 3. ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงและทบทวนแผน บริหารความต่อเนื่อง 4. สื่อสาร ทำความเข้าใจ ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีความรู้ ความ เข้าใจ เกิดความตระหนัก และมีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต โดย บุคลากรสามารถดำเนินการให้บริการในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือ เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้ 5. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมาย

6 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 5 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 2.1 ผลการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ประจำปี พ.ศ. 2556 ของกรมส่งเสริมเกษตร  กรมเข้ารับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐานจากสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556  ก.พ.ร. แจ้ง กรมผ่านเกณฑ์การตรวจรับรองมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.06 ควรมีกระบวนการในการประเมิน และปรับปรุงวิธีการรับฟัง และเรียนรู้ความต้องการ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงจากผู้ตรวจประเมิน 2 ประเด็น ควรมีกระบวนการทบทวน แผนสำรองฉุกเฉิน อย่างสม่ำเสมอ คณะทำงานการรับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียนดำเนินการ คณะทำงานการบริหารความพร้อม ต่อสภาวะวิกฤตดำเนินการ

7 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 6 2.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 – พ.ศ. 2561)

8 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 7 ส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือ ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบวิธีการและขั้นตอนในการให้ความช่วยเหลือ

9 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 8 2.3 แนวทางการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan ) องค์กร / หน่วยงาน แผ่นดินไหว สึนามิ พายุใต้ฝุ่น น้ำท่วม ดินถล่ม ไฟป่า โรคระบาด ไฟไหม้ ระเบิด ไฟฟ้าดับในวงกว้าง ก่อการร้าย ชุมนุมประท้วง / จลาจล สภาวะวิกฤต มีอะไรบ้าง

10 9 Your slide title – Month 2013 ความเป็นมาการบริหารความต่อเนื่อง จากการที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัย รุนแรง ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ได้พบว่าระบบและกลไกของรัฐหลายประการมี ปัญหาโดยไม่สามารถดำเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนเป็นไปโดยขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่ง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นบทเรียนอันสำคัญที่ทุกส่วน ราชการต้องนำมาปรับกระบวนการทำงานใหม่ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเรื่องการบริการประชาชน เพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจหลัก ของราชการหรืองานบริการประชาชนที่สำคัญ สามารถ ดำเนินงานหรือให้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลง แม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติต่าง ๆ

11 10 Your slide title – Month 2013 - เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของการ ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต - เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือ กับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น - เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินงาน เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ วัตถุประสงค์การบริหารความต่อเนื่อง

12 11 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 1. สร้างความรู้-เข้าใจ ให้ส่วนราชการ 2. การเตรียมความพร้อม ให้ส่วนราชการ 3. ซักซ้อมแผนและนำไป ปฏิบัติจริง 4. ส่งเสริมให้มีการบริหาร จัดการอย่างยั่งยืน 4 ขั้นตอน มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา อปท. -จัดประชุมให้ความรู้เรื่อง “การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต” คณะทำงานฯของส่วนราชการ จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะ วิกฤต 6 ขั้นตอน -หน่วยงานดำเนินตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต รวมถึง ติดตามประเมินผล ทบทวน ปรับปรุง สื่อสารสร้างความเข้าใจ ให้ ครอบคลุมทั้งกระบวนการตามพันธกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง -หน่วยงานปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนืองให้เหมาะสมและสอดคล้อง กับสถานการณ์ หน่วงานที่ต้องดำเนินการ องค์การมหาชนรัฐวิสาหกิจ

13 12 Your slide title – Month 2013 แนวทางการจัดทำการบริหารความพร้อม ต่อสภาวะวิกฤตตามมติครม.

14 แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน 13 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 1. การบริหารโครงการจัดการความต่อเนื่อง (BCM Programme Management) เป็นขั้นตอนแรกของการบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งเป็นขั้นตอนการจัดทำ กรอบนโยบายและ โครงสร้างการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาถึง เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ โดยการวิเคราะห์โครงสร้างฯ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน โครงสร้างการของส่วนราชการ ผู้บริหาร หัวหน้าทีมบริหาร ความต่อเนื่อง (กระบวนการสำคัญ) อำนาจ หน้าที่ ของส่วน ราชการ กระบวนการ/ งาน ของส่วน ราชการ

15 14 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 2. การศึกษาและทำความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) วิเคราะห์ความเสี่ยง/ ภัยคุกคาม (Risk Assessment) จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน แผ่นดินไหว พายุใต้ฝุ่น น้ำท่วม โรคระบาด ไฟไหม้ ระเบิด ไฟฟ้าดับในวงกว้าง ก่อการร้าย ชุมนุมประท้วง / จลาจล สภาวะที่จะส่งผล ผลกระทบ ต่อส่วนราชการ

16 15 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 2. การศึกษาและทำความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) วิเคราะห์ความเสี่ยง/ ภัยคุกคาม (Risk Assessment) จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน 5 ด้าน ดังนี้  ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สถานที่ปฏิบัติงานหลัก ของหน่วยงาน ได้รับความเสียหายและส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ในช่วง ระยะแรก หรือระยะกลาง หรือระยะยาว  ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำ ให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ หรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญเพื่อ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถใช้ ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญในการปฏิบัติงานได้  ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้  ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คู่ค้า/ผู้ ให้บริการแก่หน่วยงาน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถที่จะให้บริการหรือส่งมอบงาน เพื่อให้ หน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงานได้ แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

17 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 16 Your slide title – Month 2013 หน่วยงานกระบวนการงาน/กิจกรรม ศสท. / สสจ.ดำเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกพืช เศรษฐกิจ (ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง) งานขึ้นทะเบียน งานออกใบรับรอง กผง. / ศสท.ดำเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช งานรับแจ้งข้อมูลพื้นที่ความ เสียหายด้านพืชของเกษตรกร ผ่านระบบ online ศสท.ดำเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการขึ้นทะเบียน เกษตร งานขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูก พืชรายแปลง ตัวอย่างการวิเคราะห์กระบวนการสร้างคุณค่าของหน่วยงาน

18 17 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 2. การศึกษาและทำความเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) การวิเคราะห์ความเสี่ยง/ ภัยคุกคาม (Risk Assessment) กระบวน งาน ความ เสี่ยงและ ภัย คุกคาม ผลกระทบ ด้าน อาคาร/ สถานที่ ปฏิบัติง านหลัก ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ที่สำคัญ ด้าน เทคโนโ ลยี สารสนเ ทศและ ข้อมูลที่ สำคัญ ด้าน บุคลากร หลัก ด้านคู่ค้า/ผู้ ให้บริการ/ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ที่สำคัญ 1.ขึ้น ทะเบียน ทพศ. อุทกภัย √√√√√ อัคคีภัย √√√√- ไฟดับใน วงกว้าง √√ √√√ ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลกระทบจากภัยต่อทรัพยากร 5 ด้าน แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

19 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 18 Your slide title – Month 2013 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis – BIA)

20 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 19 Your slide title – Month 2013 กระบวนการ/งานระดับ ผลกระทบ ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้น คืนสภาพ ๑ วัน๑-๗ วัน ๑ สัปดาห์ ๒ สัปดาห์ ๑ เดือน ดำเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการขึ้น ทะเบียนเกษตรกรผู้ ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง) สูง ดำเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบภัย พิบัติด้านพืช สูง ดำเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการขึ้น ทะเบียนเกษตร ปานกลาง

21 20 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 3. การกำหนดแนวทาง/กลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง ของการดำเนินงาน (Determining BCM Strategy) แนวทาง/กลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ด้านอาคาร/สถานที่ ปฏิบัติงานหลัก ด้านวัสดุอุปกรณ์ ที่สำคัญ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและข้อมูล ที่สำคัญ ด้านบุคลากรหลัก ด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ สำคัญ  สรรหาและเตรียมการ อาคาร/สถานที่ ปฏิบัติงานสำรอง  สรรหาและเตรียมการ อาคาร/ สถานที่ ปฏิบัติงานสำรอง กับ ภาคเอกชน อาทิ โรงแรม มูลนิธิ  กำหนดแนวทางให้ เจ้าหน้าที่สามารถ ปฏิบัติงานที่บ้านได้  จัดเตรียมเครื่องมือและ อุปกรณ์สำรอง  ทำข้อตกลงกับ หน่วยงานราชการหรือ ภาคเอกชน เพื่อขอยืม เครื่องมือและอุปกรณ์  ดำเนินจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ ผ่าน กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างพิเศษ  ประสานงานกับ หน่วยงานเทคโนโลยี เพื่อจัดเตรียมและให้มี ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ สำรอง  ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ ระบบงานเทคโนโลยี (Manual) ไปก่อน แล้ว จึงป้อนข้อมูลเข้าใน ระบบ เมื่อกลับคืนสู่ สภาวะปกติ  กำหนดให้มีบุคลากร หลักและบุคลากร สำรอง ทำงานทดแทน กันได้ ในสภาวะวิกฤต  กำหนดแนวทางและ กลุ่มบุคลากรที่สามารถ ขอให้ช่วยปฏิบัติงาน ชั่วคราว จากหน่วยงาน ราชการอื่น ๆ ในสังกัด หรือส่วนกลาง  กำหนดให้มีคู่ค้า/ผู้ ให้บริการสำรอง/ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ เรียกใช้บริการได้ใน สภาวะวิกฤต  พิจารณากระจายความ เสี่ยง โดยมีคู่ค้า/ ผู้ ให้บริการ มากกว่า 1 ราย สำหรับให้บริการ แก่หน่วยงาน ตัวอย่างแนวทาง/กลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

22 21 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 4. การพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน (Developing and Implementing BCM Repose) เป็นขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan - BCP) เพื่อเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลให้การ ปฏิบัติงานของหน่วยงานต้องหยุดชะงัก หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี แนวทางในการดำเนินการดังนี้  กำหนดโครงสร้างและทีมบริหารความต่อเนื่อง (จัดทำและบริหารแผนความต่อเนื่อง)  กำหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)  กำหนดแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ภายใน 24 ชั่วโมง ภายใน 7 วัน ระยะเวลาเกิน 7 วัน  รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดไว้ในแผนบริหารความต่อเนื่อง แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

23 22 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 4.1 กำหนดโครงสร้างและทีมบริหารความต่อเนื่อง 1)หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง – ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 2)ทีมบริหารความต่อเนื่อง – ผอ.กอง/สำนัก 3)ผู้ประสานงานทีมบริหารความต่อเนื่อง - หน้าที่ในการติดต่อและประสานงาน ภายในหน่วยงานและให้การสนับสนุน แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนือง (หัวหน้าสำนักงาน...) ผู้ประสานงานทีมบริหาร ความต่อเนือง ทีมบริหารความต่อเนื่อง (ผอกอง/สำนัก) ทีมบริหารความต่อเนื่อง (ผอกอง/สำนัก) ทีมบริหารความต่อเนื่อง (ผอกอง/สำนัก) ทีมบริหารความต่อเนื่อง (ผอกอง/สำนัก)

24 23 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความต่อเนื่องและ ทีมงานบริหารความต่อเนื่องตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางข้อมูลรายชื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถ บริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงาน ภายหลังจากมีการประกาศสภาวะวิกฤต 4.2 กำหนดโครงสร้าง Call Tree แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

25 24 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต การกำหนดแนวทางการบริหารความต่อเนื่องในช่วงเกิดเหตุในระยะสั้น และ การกลับคืนในระยะกลาง การบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนตามระยะเวลา ดังนี้ 4.3.1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง 4.3.2 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก ภายใน 7 วัน 4.3.3 การตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คือกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลาเกิน 7 วัน 4.3 กำหนด แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

26 25 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 4.3.1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง  ติดตาม สอบถาม และประเมินเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการตามแผนการ จัดการอุบัติการณ์ (Incident Management Plan) ขององค์กร เพื่อประเมินความจำเป็นในการประกาศใช้แผน บริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน  แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับบุคลากรหลักและคณะบริหารความต่อเนื่องของ หน่วยงาน เพื่อประชุม รับทราบ และประเมินความเสียหายและผลกระทบต่อการดำเนินงานและการให้บริการ และทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง รวมทั้งการสรุปจำนวนและรายชื่อบุคลากรใน หน่วยงานที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต  พิจารณากระบวนงาน/งานที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบอย่างสูงต่อการดำเนินงานหรือให้บริการของ หน่วยงาน เพื่อให้มีการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่องและทรัพยากรที่ได้รับความ เสียหายจนไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้  รายงานความเสียหายและความคืบหน้าให้คณะบริหารความต่อเนื่องขององค์กรและส่วนกลางให้ทราบและขอ อนุมัติดำเนินการในขั้นตอนต่อไป  แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อรับทราบขั้นตอนในการ ปฏิบัติต่อไป แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

27 26 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 4.3.2 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก ภายใน 7 วัน  ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมินความจำเป็นและ ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน  ติดตามการจัดหาทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบและจำเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ บุคลากรหลัก และคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กำหนดให้ฝ่ายงาน/ส่วนงาน เจ้าของกระบวนการสำคัญที่ได้รับผลกระทบกลับมาดำเนินงานและ ให้บริการ (ชั่วคราว ตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง)  รายงานความคืบหน้าให้คณะบริหารจัดการวิกฤตขององค์กรและส่วนกลาง ตามที่ได้กำหนดไว้ แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

28 27 โครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 4.3.3 การตอบสนองต่อเหตุการณ์และกู้คือกระบวนการปฏิบัติงานในระยะเวลาเกิน 7 วัน  ติดตามสถานะภาพการกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมินระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ กลับมาดำเนินงานหรือให้บริการได้ตามปกติ  ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบและเสียหายจนไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก เป็นหน้าที่ของคณะบริหาร ความต่อเนื่องของหน่วยงานที่ต้องพิจารณาและจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นมาใช้เพื่อดำเนินงานและ ให้บริการได้ตามปกติทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน - ซ่อมแซมและ/หรือก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ - ซ่อมแซมหรือจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้รับความเสียหาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ - ประสานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการกู้คืน ข้อมูลสารสนเทศ ด้านบุคลากรหลัก - สำรวจบุคลากรที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถกลับมาปฏิบัติงาน เพื่อสรรหาบุคลากร ทดแทนชั่วคราว คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - สรรหาคู่ค้า/ผู้ให้บริการรายใหม่ สำหรับสินค้าและ/หรือบริการ สำคัญที่ได้รับผลกระทบ ทดแทนคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ไม่สามารถกลับมาดำเนินงานได้อีก  รายงานความคืบหน้าให้คณะบริหารจัดการวิกฤตขององค์กรและส่วนกลาง แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

29 28 Your slide title – Month 2013 5. การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising Maintaining and Reviewing) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCM) ที่ได้จัดทำขึ้นสามารถใช้ได้จริง รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อม ตลอดจน ตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และประสิทธิภาพของแผนในการ ตอบสนองต่อวิกฤติการณ์ โดยรูปแบบการทดสอบ เช่น  Call Tree คือการซ้อมการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกทีมงานที่ เกี่ยวข้องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท์ แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

30 29 Your slide title – Month 2013 6. การปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM in the Organization’s Culture) การทำให้ BCM ผสมกลมกลืนเข้าจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและจิตวิทยาที่จะทำให้บุคลากรทุกคนได้ ซึมทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของ BCM ตลอดจนบทบาทหน้าที่ที่ ทุกคนพึงมีเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจหรือการให้บริการประชาชนที่ สำคัญสามารถดำเนินต่อไปได้ในยามที่เกิดเหตุวิกฤต แนวทางการดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 6 ขั้นตอน

31 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 ร่างแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan - BCP) ของกรมส่งเสริมการเกษตร 30 1. ให้กอง/สำนักจัดตั้งคณะทำงานการบริหารความ พร้อมต่อสภาวะวิกฤตภายในหน่วยงาน 2. ให้กอง/สำนักการจัดทำรายงานการวิเคราะห์และส่ง กพร. ตาม แบบฟอร์ม 1-15 ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 3. กพร. รวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) เพื่อ เสนอคณะกรรมการ และนำขึ้นเว็บไซต์ต่อไป

32 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co. Ltd 31 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

33 32 Your slide title – Month 2013

34 33 Your slide title – Month 2013 ความหมาย ความสำคัญ การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต การบริหารความต่อเนื่อง หรือ Business Continuity Management (BCM) คือ องค์รวมของกระบวนการบริหารซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กร และ ผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดำเนินธุรกิจ และให้แนวทางในการสร้าง ขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพื่อการตอบสนองและปกป้อง ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้าง มูลค่าที่มีประสิทธิผล หากเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆขึ้นอาจส่งผลกระทบ ให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินงาน หรือให้บริการได้ตามปกติ ดังนั้น จึงเป็น ความจำเป็นที่หน่วยงานต้องจัดทำแผนความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan -BCP) เพื่อเตรียมพร้อมรับภัย


ดาวน์โหลด ppt 0 Your slide title – Month 2013 ประชุมคณะทำงานการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ วิกฤต เรื่องแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan - BCP) ของกรมส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google