งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนชาวนา จังหวัดอ่างทอง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ. ศ. 2552 ณ ตำบลเทวราช อำเภอไชโย งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนัก ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ศูนย์เรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนชาวนา จังหวัดอ่างทอง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ. ศ. 2552 ณ ตำบลเทวราช อำเภอไชโย งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนัก ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ศูนย์เรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงเรียนชาวนา จังหวัดอ่างทอง

3 เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ. ศ. 2552 ณ ตำบลเทวราช อำเภอไชโย งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนัก ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ) การดำเนินกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับ การอบรมเป็นอย่างดี ผู้เข้ารับการอบรม คือ เกษตรกรแกนนำและ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ( สังกัดสำนักงาน เกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ) วิทยากรหลัก คือ อาจารย์พรรณพิมล ปันคำ ปราชญ์ชาวบ้านตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วิทยากรร่วม คือ อาจารย์สุวัฒน์ ทรัพยะประภา อาจารย์ผ่าน ปันคำ และอาจารย์ภักดี ใจคำ ความเป็นมา

4 หลักสูตร ระยะเวลาเรียน 20 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 5 ชั่วโมง

5 ตัวอย่าง สัปดาห์ที่ 1 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนร่วมพิจารณาเสนอ ข้อคิดเห็นปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื้อหา เนื้อหา สภาพการทำการเกษตรในปัจจุบัน, การใช้ สารพิษ สารเคมีในการทำการเกษตรกับการดูแล สุขภาพ, การตัดสินใจร่วมกระบวนการเรียนรู้เพื่อ เปลี่ยนแปลงสู่การทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจ พอเพียง ตามแนวพระราชดำริ เป็นการลดต้นทุน และปลอดภัย

6 ผู้เรียนร่วมพิจารณาเสนอข้อคิดเห็น ปัญหาการทำอาชีพเกษตรและตัดสินใจร่วม กระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงสู่การทำ การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว พระราชดำริ เป็นการลดต้นทุนและปลอดภัย

7 ตัวอย่าง สัปดาห์ที่ 13 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาระบบนิเวศน์ พัฒนาการของข้าว การเคลื่อนไหวของแมลง เน้น แมลงที่ทำลายพืชในแปลงเรียนรู้ เนื้อหา เนื้อหา ระบบนิเวศน์และพัฒนาการของข้าวและการ ทำลายของแมลง, การสาธิตการทำปุ๋ยหมักแห้ง, การทำปุ๋ยน้ำ

8 ศึกษาระบบนิเวศ พัฒนาการของข้าว การเคลื่อนไหวของแมลง เน้น แมลงที่ ทำลายพืชในแปลงเรียนรู้

9 ปี 2553 1. หมู่ที่ 3 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ 2. หมู่ที่ 4 ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง 3. หมู่ที่ 7 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอ เมืองอ่างทอง การขยายผล

10 ปี 2554 1. หมู่ที่ 4 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ 2. หมู่ที่ 5 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก 3. หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัย ชาญ 4. หมู่ที่ 5 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ ทอง

11

12

13

14

15

16 เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ เกษตรกรมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากสารเคมี ตกค้าง เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ เกษตรกรรายอื่นๆได้ ประโยชน์ที่ เกษตรกรได้รับ

17

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนชาวนา จังหวัดอ่างทอง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ. ศ. 2552 ณ ตำบลเทวราช อำเภอไชโย งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนัก ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ศูนย์เรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google