งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ งาน ยานพาหนะ งานจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ งาน ยานพาหนะ งานจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ งาน ยานพาหนะ งานจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม และงานประสานราชการ ทั่วไปของสำนัก หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการปฏิบัติงาน บริหารทั่วไป ได้แก่

5 แบ่งออกเป็น 2 งาน ได้แก่ 1. งานธุรการ 2. งานการเงิน บัญชี และพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป

6 งานธุรการ ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ รวบรวม และจัดเก็บเอกสาร จัดทำแผน / ระเบียบวาระ / เอกสาร ประกอบการประชุม / รายงานการ ประชุม จัดทำบัญชีลงชื่อปฏิบัติงาน / งบวัน ทำการ พิมพ์หนังสือราชการ / บันทึกข้อมูล / ตรวจสอบ E-mail/ แจกจ่ายงาน พิมพ์ / ตรวจสอบร่างหนังสือราชการ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับ ระเบียบปฏิบัติด้านงาน สาร บรรณ งานธุรการ และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง

7 งานการเงิน บัญชี และพัสดุ ควบคุม ดูแลการเงิน งบประมาณ และลงบัญชี จัดทำคำของบประมาณในส่วนของ งบบริหาร และรวบรวมงบประมาณ ของ / กลุ่ม / ฝ่าย / ติดตามข้อมูล / จัดทำแผน - ผล / รายงานการใช้จ่าย งบประมาณ และ เบิกจ่ายค่า สาธารณูปโภค ตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายทุก ประเภท / ลงบัญชี ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง / ตั้งเรื่อง / ตรวจสอบ / ลงทะเบียนควบคุม ครุภัณฑ์ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ งาน ยานพาหนะ งานจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google