งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เกษตรหมู่บ้าน คือ บุคคลที่ ได้รับการคัดเลือกจากผู้นำ เกษตรกรในหมู่บ้านตาม กระบวนการสรรหา ของกรมส่งเสริมการเกษตร 2. แนวคิด ใช้แนวทางระเบียบของกระทรวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เกษตรหมู่บ้าน คือ บุคคลที่ ได้รับการคัดเลือกจากผู้นำ เกษตรกรในหมู่บ้านตาม กระบวนการสรรหา ของกรมส่งเสริมการเกษตร 2. แนวคิด ใช้แนวทางระเบียบของกระทรวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. เกษตรหมู่บ้าน คือ บุคคลที่ ได้รับการคัดเลือกจากผู้นำ เกษตรกรในหมู่บ้านตาม กระบวนการสรรหา ของกรมส่งเสริมการเกษตร 2. แนวคิด ใช้แนวทางระเบียบของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการกำหนดบทบาท หน้าที่ของเกษตรกรผู้นำและเกษตรหมู่บ้าน พ. ศ. 2526 ประกอบกับนโยบายของท่าน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ( นายอรรถ อินทลักษณ์ ) มีนโยบายฟื้นฟู เกษตรหมู่บ้าน ให้มีบทบาทสำคัญ เพื่อ ช่วยงานส่งเสริมการเกษตร ในระดับหมู่บ้าน 3. ผลที่ได้ มีการคัดเลือกเกษตรหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ทั่วประเทศและผู้ว่า ราชการจังหวัด ( ที่เกษตรหมู่บ้าน สังกัด ) ออกคำสั่งแต่งตั้งเกษตร หมู่บ้าน จำนวน 74,944 คน

3

4

5 2. ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ แนบท้ายและยื่นใบสมัครที่ศูนย์บริการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบล ภายในระยะเวลาที่กำหนด ( ระบุ ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551) 1. กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งให้จังหวัด ดำเนินการประกาศ รับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือก เป็นเกษตร หมู่บ้านทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ( ประกาศ วันที่ 27 ตุลาคม 2551)

6 3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล จัด ประชุมและพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเป็นเกษตร หมู่บ้านและนำเสนอผลการคัดเลือกเกษตร หมู่บ้านให้เกษตรอำเภอทราบภายใน 7 วัน ( ระบุ ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำ ตำบลทุกตำบลต้องแจ้งผลการคัดเลือกเกษตร หมู่บ้านให้เกษตรอำเภอทราบภายใน 15 ธันวาคม 2551) 4. เกษตรอำเภอนำเสนอผลการคัดเลือก เกษตรหมู่บ้านให้เกษตรจังหวัด พิจารณากลั่นกรองให้เสร็จ ( ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2551) และนำเสนอผู้ว่า ราชการจังหวัด เพื่อพิจารณา แต่งตั้ง ( ภายในวันที่ 5 มกราคม 2552) 5. จังหวัดจัดทำรายงานรายชื่อเกษตรหมู่บ้าน แจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ทราบภายใน วันที่ 31 มกราคม 2552

7 แผนภูมิประกอบ กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งให้จังหวัดดำเนินการประกาศ รับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นเกษตร หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2551 เกษตรกรผู้สนใจยื่นใบสมัครที่ศูนย์บริการถ่ายทอด เทคโนโลยีประจำตำบล ( ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551) เกษตรกรผู้สนใจยื่นใบสมัครที่ศูนย์บริการถ่ายทอด เทคโนโลยีประจำตำบล ( ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลคัดเลือก ผู้สมัครเป็นเกษตรหมู่บ้านและ แจ้งผลการคัดเลือกให้ เกษตรอำเภอทราบ ( ภายใน วันที่ 15 ธันวาคม 2551) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลคัดเลือก ผู้สมัครเป็นเกษตรหมู่บ้านและ แจ้งผลการคัดเลือกให้ เกษตรอำเภอทราบ ( ภายใน วันที่ 15 ธันวาคม 2551) เกษตรอำเภอนำเสนอผลการคัดเลือกเกษตรหมู่บ้าน ให้เกษตรจังหวัด พิจารณากลั่นกรองให้เสร็จ ( ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2551) เกษตรอำเภอนำเสนอผลการคัดเลือกเกษตรหมู่บ้าน ให้เกษตรจังหวัด พิจารณากลั่นกรองให้เสร็จ ( ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2551) ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งเกษตรหมู่บ้าน ( ภายในวันที่ 5 มกราคม 2552) จังหวัดจัดทำรายงานรายชื่อเกษตรหมู่บ้าน แจ้งให้กรม ส่งเสริมการเกษตร ทราบภายในวันที่ 31 มกราคม 2552 จังหวัดจัดทำรายงานรายชื่อเกษตรหมู่บ้าน แจ้งให้กรม ส่งเสริมการเกษตร ทราบภายในวันที่ 31 มกราคม 2552

8 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2552 ROAD MAP เกษตรหมู่บ้าน การคัดเลือกและ แต่งตั้ง การทำงานของเกษตรหมู่บ้าน ผลสัมฤทธิ์ จังหวัดดำเนินการคัดเลือก ผู้สมัครเป็นเกษตรหมู่บ้าน และผู้ว่าราชการจังหวัดออก คำสั่งแต่งตั้งเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 74,944 คน ร่วมวางแผนและกำหนดแนวทาง การพัฒนาการเกษตรของหมู่บ้าน การทำงานส่งเสริมการเกษตร ในระดับท้องถิ่นจะมีเกษตร หมู่บ้านช่วยทำงานในระดับชุมชน ของหมู่บ้าน ชักชวนเกษตรกรหรือผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทำกิจกรรมพัฒนาการ เกษตรในหมู่บ้านตามแผนพัฒนาที่ วางไว้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข่าวสารความรู้ กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ประจำตำบล เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งเสริมการเกษตรในระดับ หมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น กระจายข่าวสารข้อมูลทางราชการ จากเกษตรตำบลไปยังเกษตรกร ร่วมมือกับเกษตรตำบลในการ สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริม การเกษตรภายในหมู่บ้าน ช่วยแก้ไขปัญหาดำเนินการเกษตร / ประสานงานกับเกษตรตำบลช่วย แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร


ดาวน์โหลด ppt 1. เกษตรหมู่บ้าน คือ บุคคลที่ ได้รับการคัดเลือกจากผู้นำ เกษตรกรในหมู่บ้านตาม กระบวนการสรรหา ของกรมส่งเสริมการเกษตร 2. แนวคิด ใช้แนวทางระเบียบของกระทรวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google