งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมา จัดตั้งตามคำสั่งกรมส่งเสริม การเกษตรที่ 384/2548 ตั้งสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อ รองรับภารกิจตามพระราชบัญญัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมา จัดตั้งตามคำสั่งกรมส่งเสริม การเกษตรที่ 384/2548 ตั้งสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อ รองรับภารกิจตามพระราชบัญญัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความเป็นมา จัดตั้งตามคำสั่งกรมส่งเสริม การเกษตรที่ 384/2548 ตั้งสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อ รองรับภารกิจตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ. ศ. 2548 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548

3 บทบาทภารกิจ 1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และกฎหมาย ในการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสนอ ความเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน 2. รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับกิจการของ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และคณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ. ศ.2548 กำหนด 3. ศึกษา วิจัย เพื่อการส่งเสริมและ พัฒนาการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน และ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 4. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อ เสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาไปสู่ กิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับที่สูงขึ้น

4 บทบาทภารกิจ 5. ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการทุน ชุมชน รวมทั้งประสานเชื่อมโยงแหล่งทุน เพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน และ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 6. เป็นศูนย์กลางการจดทะเบียน และ สารสนเทศวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย วิสาหกิจชุมชน 7. ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และ ชุมชน เพื่อให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอย่าง มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

5 การดำเนินงานที่ผ่านมาการดำเนินงานที่ผ่านมา

6 ปีงบประมาณ 2548 งบประมาณ 25.2 ล้านบาท (93.2 ล้านบาท ) งบประมาณ 25.2 ล้านบาท (93.2 ล้านบาท ) ตั้ง สลคช (11 มี. ค. 48) ตั้ง สลคช (11 มี. ค. 48) ประชุม คณะกรรมการ 1 ครั้ง ประชุม คณะกรรมการ 1 ครั้ง สัดส่วน งบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 14.8 ลบ. : 5.0 ลบ. : 5.4 ลบ. (58.9 % ) : (19.8 % ) : (21.3 % ) สัดส่วน งบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 14.8 ลบ. : 5.0 ลบ. : 5.4 ลบ. (58.9 % ) : (19.8 % ) : (21.3 % ) งบประมาณ 25.2 ล้านบาท (93.2 ล้านบาท ) งบประมาณ 25.2 ล้านบาท (93.2 ล้านบาท ) ตั้ง สลคช (11 มี. ค. 48) ตั้ง สลคช (11 มี. ค. 48) ประชุม คณะกรรมการ 1 ครั้ง ประชุม คณะกรรมการ 1 ครั้ง สัดส่วน งบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 14.8 ลบ. : 5.0 ลบ. : 5.4 ลบ. (58.9 % ) : (19.8 % ) : (21.3 % ) สัดส่วน งบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 14.8 ลบ. : 5.0 ลบ. : 5.4 ลบ. (58.9 % ) : (19.8 % ) : (21.3 % ) ระบบสารสนเทศ (Real Time) ระบบสารสนเทศ (Real Time) ระเบียบ / ประกาศ ระเบียบ / ประกาศ ยุทธศาสตร์ส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน ยุทธศาสตร์ส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ ตามยุทธศาสตร์ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ ตามยุทธศาสตร์ วิสาหกิจชุมชนจด ทะเบียน 1,444 แห่ง วิสาหกิจชุมชนจด ทะเบียน 1,444 แห่ง กลไกสนับสนุน กลไกสนับสนุน ระบบสารสนเทศ (Real Time) ระบบสารสนเทศ (Real Time) ระเบียบ / ประกาศ ระเบียบ / ประกาศ ยุทธศาสตร์ส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน ยุทธศาสตร์ส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ ตามยุทธศาสตร์ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ ตามยุทธศาสตร์ วิสาหกิจชุมชนจด ทะเบียน 1,444 แห่ง วิสาหกิจชุมชนจด ทะเบียน 1,444 แห่ง กลไกสนับสนุน กลไกสนับสนุน

7 ปีงบประมาณ 2549 งบประมาณ 7.05 ล้านบาท งบประมาณ 7.05 ล้านบาท ประชุม คณะกรรมการ 2 ครั้ง ประชุม คณะกรรมการ 2 ครั้ง ประเมินศักยภาพ วิสาหกิจชุมชน ประเมินศักยภาพ วิสาหกิจชุมชน สัดส่วน งบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 5.0 ลบ. : 0.65 ลบ.: 1.4 ลบ. (70.9 % ) : (9.2 % ) : (19.9 % ) สัดส่วน งบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 5.0 ลบ. : 0.65 ลบ.: 1.4 ลบ. (70.9 % ) : (9.2 % ) : (19.9 % ) งบประมาณ 7.05 ล้านบาท งบประมาณ 7.05 ล้านบาท ประชุม คณะกรรมการ 2 ครั้ง ประชุม คณะกรรมการ 2 ครั้ง ประเมินศักยภาพ วิสาหกิจชุมชน ประเมินศักยภาพ วิสาหกิจชุมชน สัดส่วน งบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 5.0 ลบ. : 0.65 ลบ.: 1.4 ลบ. (70.9 % ) : (9.2 % ) : (19.9 % ) สัดส่วน งบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 5.0 ลบ. : 0.65 ลบ.: 1.4 ลบ. (70.9 % ) : (9.2 % ) : (19.9 % ) อนุมัติโครงการ สร้างความรู้ความ เข้าใจแนวคิด วสช. 204 ล้านบาท อนุมัติโครงการ สร้างความรู้ความ เข้าใจแนวคิด วสช. 204 ล้านบาท e-Catalogue e-Catalogue คณะทำงานภาษี คณะทำงานภาษี วิธีการให้การ ส่งเสริมและ สนับสนุน วสช. ที่ จดทะเบียน วิธีการให้การ ส่งเสริมและ สนับสนุน วสช. ที่ จดทะเบียน วสช. จดทะเบียน 34,084 แห่ง เครือข่าย 57 แห่ง วสช. จดทะเบียน 34,084 แห่ง เครือข่าย 57 แห่ง ประเมิน วสช. 10,706 แห่ง ประเมิน วสช. 10,706 แห่ง อนุมัติโครงการ สร้างความรู้ความ เข้าใจแนวคิด วสช. 204 ล้านบาท อนุมัติโครงการ สร้างความรู้ความ เข้าใจแนวคิด วสช. 204 ล้านบาท e-Catalogue e-Catalogue คณะทำงานภาษี คณะทำงานภาษี วิธีการให้การ ส่งเสริมและ สนับสนุน วสช. ที่ จดทะเบียน วิธีการให้การ ส่งเสริมและ สนับสนุน วสช. ที่ จดทะเบียน วสช. จดทะเบียน 34,084 แห่ง เครือข่าย 57 แห่ง วสช. จดทะเบียน 34,084 แห่ง เครือข่าย 57 แห่ง ประเมิน วสช. 10,706 แห่ง ประเมิน วสช. 10,706 แห่ง

8 งบประมาณ 25.2 ล้านบาท (130.6 ล้านบาท ) งบประมาณ 25.2 ล้านบาท (130.6 ล้านบาท ) ประชุม คณะกรรมการ 1 ครั้ง ประชุม คณะกรรมการ 1 ครั้ง MOU ธ. ออมสิน 2550-52 เป้าปี 50 2,000 แห่ง MOU ธ. ออมสิน 2550-52 เป้าปี 50 2,000 แห่ง สัดส่วน งบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 10.8 ลบ. : 7.5 ลบ. : 6.9 ลบ. (42.9 % ) : (29.6 % ) : (25.5 % ) สัดส่วน งบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 10.8 ลบ. : 7.5 ลบ. : 6.9 ลบ. (42.9 % ) : (29.6 % ) : (25.5 % ) งบประมาณ 25.2 ล้านบาท (130.6 ล้านบาท ) งบประมาณ 25.2 ล้านบาท (130.6 ล้านบาท ) ประชุม คณะกรรมการ 1 ครั้ง ประชุม คณะกรรมการ 1 ครั้ง MOU ธ. ออมสิน 2550-52 เป้าปี 50 2,000 แห่ง MOU ธ. ออมสิน 2550-52 เป้าปี 50 2,000 แห่ง สัดส่วน งบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 10.8 ลบ. : 7.5 ลบ. : 6.9 ลบ. (42.9 % ) : (29.6 % ) : (25.5 % ) สัดส่วน งบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 10.8 ลบ. : 7.5 ลบ. : 6.9 ลบ. (42.9 % ) : (29.6 % ) : (25.5 % ) ปรับปรุง อนุกรรมการเหลือ 1 ชุด ปรับปรุง อนุกรรมการเหลือ 1 ชุด เห็นชอบโครงการ เตรียมความพร้อม การพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชนปี 2551 (85.69 ล้านบาท ) เห็นชอบโครงการ เตรียมความพร้อม การพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชนปี 2551 (85.69 ล้านบาท ) พัฒนาสารสนเทศ ระยะ 3 พัฒนาสารสนเทศ ระยะ 3 จัดทำโครงการ แผนงาน 52-54 จัดทำโครงการ แผนงาน 52-54 สัมมนาเกษตร อำเภอทั่วประเทศ ครั้งแรก สัมมนาเกษตร อำเภอทั่วประเทศ ครั้งแรก ปรับปรุง อนุกรรมการเหลือ 1 ชุด ปรับปรุง อนุกรรมการเหลือ 1 ชุด เห็นชอบโครงการ เตรียมความพร้อม การพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชนปี 2551 (85.69 ล้านบาท ) เห็นชอบโครงการ เตรียมความพร้อม การพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชนปี 2551 (85.69 ล้านบาท ) พัฒนาสารสนเทศ ระยะ 3 พัฒนาสารสนเทศ ระยะ 3 จัดทำโครงการ แผนงาน 52-54 จัดทำโครงการ แผนงาน 52-54 สัมมนาเกษตร อำเภอทั่วประเทศ ครั้งแรก สัมมนาเกษตร อำเภอทั่วประเทศ ครั้งแรก ปีงบประมาณ 2550

9 จดทะเบียน วสช. 47,597 แห่ง เครือข่าย 157 แห่ง จดทะเบียน วสช. 47,597 แห่ง เครือข่าย 157 แห่ง ประเมินศักยภาพ 33,696 แห่ง ประเมินศักยภาพ 33,696 แห่ง พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ วสช. 11,120 แห่ง ให้มีแผน และได้รับการ สนับสนุนจาก หน่วยงานภาคี 6,352 แห่ง พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ วสช. 11,120 แห่ง ให้มีแผน และได้รับการ สนับสนุนจาก หน่วยงานภาคี 6,352 แห่ง มีการพัฒนา ผู้ประกอบการ 2,057 แห่ง สินเชื่อ 100 ล้านบาท มีการพัฒนา ผู้ประกอบการ 2,057 แห่ง สินเชื่อ 100 ล้านบาท จดทะเบียน วสช. 47,597 แห่ง เครือข่าย 157 แห่ง จดทะเบียน วสช. 47,597 แห่ง เครือข่าย 157 แห่ง ประเมินศักยภาพ 33,696 แห่ง ประเมินศักยภาพ 33,696 แห่ง พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ วสช. 11,120 แห่ง ให้มีแผน และได้รับการ สนับสนุนจาก หน่วยงานภาคี 6,352 แห่ง พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ วสช. 11,120 แห่ง ให้มีแผน และได้รับการ สนับสนุนจาก หน่วยงานภาคี 6,352 แห่ง มีการพัฒนา ผู้ประกอบการ 2,057 แห่ง สินเชื่อ 100 ล้านบาท มีการพัฒนา ผู้ประกอบการ 2,057 แห่ง สินเชื่อ 100 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2550 ( ต่อ )

10 ปีงบประมาณ 2551 งบประมาณ 30.6 ล้านบาท (57.3 ล้านบาท ) งบประมาณ 30.6 ล้านบาท (57.3 ล้านบาท ) ประชุม คณะกรรมการ 1 ครั้ง ประชุม คณะกรรมการ 1 ครั้ง MOU ธ. ออมสิน เป้า 1,500 แห่ง MOU ธ. ออมสิน เป้า 1,500 แห่ง สัดส่วน งบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 13.7 ลบ. : 4.2 ลบ. : 12.8 ลบ. (44.7 % ) : (13.6 % ) : (41.7 % ) สัดส่วน งบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 13.7 ลบ. : 4.2 ลบ. : 12.8 ลบ. (44.7 % ) : (13.6 % ) : (41.7 % ) งบประมาณ 30.6 ล้านบาท (57.3 ล้านบาท ) งบประมาณ 30.6 ล้านบาท (57.3 ล้านบาท ) ประชุม คณะกรรมการ 1 ครั้ง ประชุม คณะกรรมการ 1 ครั้ง MOU ธ. ออมสิน เป้า 1,500 แห่ง MOU ธ. ออมสิน เป้า 1,500 แห่ง สัดส่วน งบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 13.7 ลบ. : 4.2 ลบ. : 12.8 ลบ. (44.7 % ) : (13.6 % ) : (41.7 % ) สัดส่วน งบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 13.7 ลบ. : 4.2 ลบ. : 12.8 ลบ. (44.7 % ) : (13.6 % ) : (41.7 % ) สรรหากรรมการ ผู้แทนใหม่ สรรหากรรมการ ผู้แทนใหม่ แหล่งเรียนรู้ วสช. ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เทิดไท้ 80 พรรษา แหล่งเรียนรู้ วสช. ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เทิดไท้ 80 พรรษา มีอนุกรรมการระดับ อำเภอ มีอนุกรรมการระดับ อำเภอ พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ วสช. 2,640 แห่ง เป็นเป้าหมาย การทำงานของกรม ฯ ( ตัวชี้วัด ) พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ วสช. 2,640 แห่ง เป็นเป้าหมาย การทำงานของกรม ฯ ( ตัวชี้วัด ) MOU ธ. ออมสิน 1,941 แห่ง MOU ธ. ออมสิน 1,941 แห่ง สรรหากรรมการ ผู้แทนใหม่ สรรหากรรมการ ผู้แทนใหม่ แหล่งเรียนรู้ วสช. ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เทิดไท้ 80 พรรษา แหล่งเรียนรู้ วสช. ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เทิดไท้ 80 พรรษา มีอนุกรรมการระดับ อำเภอ มีอนุกรรมการระดับ อำเภอ พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ วสช. 2,640 แห่ง เป็นเป้าหมาย การทำงานของกรม ฯ ( ตัวชี้วัด ) พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ วสช. 2,640 แห่ง เป็นเป้าหมาย การทำงานของกรม ฯ ( ตัวชี้วัด ) MOU ธ. ออมสิน 1,941 แห่ง MOU ธ. ออมสิน 1,941 แห่ง

11 ปีงบประมาณ 2551( ต่อ ) 1 เม. ย. 51 เริ่มใช้ โปรแกรม สารสนเทศระยะ 3 1 เม. ย. 51 เริ่มใช้ โปรแกรม สารสนเทศระยะ 3 จดทะเบียน วสช. 57,845 แห่ง เครือข่าย 210 แห่ง จดทะเบียน วสช. 57,845 แห่ง เครือข่าย 210 แห่ง ประเมินศักยภาพ วิสาหกิจชุมชน 35,132 แห่ง (61%) ประเมินศักยภาพ วิสาหกิจชุมชน 35,132 แห่ง (61%) 1 เม. ย. 51 เริ่มใช้ โปรแกรม สารสนเทศระยะ 3 1 เม. ย. 51 เริ่มใช้ โปรแกรม สารสนเทศระยะ 3 จดทะเบียน วสช. 57,845 แห่ง เครือข่าย 210 แห่ง จดทะเบียน วสช. 57,845 แห่ง เครือข่าย 210 แห่ง ประเมินศักยภาพ วิสาหกิจชุมชน 35,132 แห่ง (61%) ประเมินศักยภาพ วิสาหกิจชุมชน 35,132 แห่ง (61%)

12 งบประมาณ 32.26 ล้านบาท (292.5 ล้านบาท ) งบประมาณ 32.26 ล้านบาท (292.5 ล้านบาท ) สัดส่วน งบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 10.2 ลบ. : 7.7 ลบ. : 14.3 ลบ. (31.5 % ) : (24.0 % ) : (44.5 % ) สัดส่วน งบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 10.2 ลบ. : 7.7 ลบ. : 14.3 ลบ. (31.5 % ) : (24.0 % ) : (44.5 % ) งบประมาณ 32.26 ล้านบาท (292.5 ล้านบาท ) งบประมาณ 32.26 ล้านบาท (292.5 ล้านบาท ) สัดส่วน งบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 10.2 ลบ. : 7.7 ลบ. : 14.3 ลบ. (31.5 % ) : (24.0 % ) : (44.5 % ) สัดส่วน งบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 10.2 ลบ. : 7.7 ลบ. : 14.3 ลบ. (31.5 % ) : (24.0 % ) : (44.5 % ) 1. ศูนย์ศึกษาการ พัฒนา วสช. 8.16 ล้านบาท 2. สนับสนุนความรู้ ความเข้าใจ 14.81 ล้านบาท 3. พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ วสช. 8.25 ล้านบาท 4. สนับสนุนการ ปฏิบัติงาน 1.05 ล้านบาท 1. ศูนย์ศึกษาการ พัฒนา วสช. 8.16 ล้านบาท 2. สนับสนุนความรู้ ความเข้าใจ 14.81 ล้านบาท 3. พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ วสช. 8.25 ล้านบาท 4. สนับสนุนการ ปฏิบัติงาน 1.05 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2552

13 การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2553 ความสมบูรณ์ของระบบทะเบียนวิสาหกิจ ชุมชน ความสมบูรณ์ของระบบทะเบียนวิสาหกิจ ชุมชน การวิเคราะห์และจำแนกวิสาหกิจชุมชนที่จด ทะเบียนแล้ว การวิเคราะห์และจำแนกวิสาหกิจชุมชนที่จด ทะเบียนแล้ว การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามศักยภาพ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามศักยภาพ การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ตามประเภทกิจการ การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ตามประเภทกิจการ

14 ปีงบประมาณ 2553 งบประมาณ 8.0 ล้านบาท (50.6 ล้านบาท ) งบประมาณ 8.0 ล้านบาท (50.6 ล้านบาท ) ประชุม คณะกรรมการ 2 ครั้ง ประชุม คณะกรรมการ 2 ครั้ง MOU ธกส MOU ธกส สัดส่วนงบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 5.408 ลบ. :.6006 ลบ. : 1.76 ลบ. (69.61 % ) : (7.73 % ) : (22.66 % ) สัดส่วนงบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 5.408 ลบ. :.6006 ลบ. : 1.76 ลบ. (69.61 % ) : (7.73 % ) : (22.66 % ) งบประมาณ 8.0 ล้านบาท (50.6 ล้านบาท ) งบประมาณ 8.0 ล้านบาท (50.6 ล้านบาท ) ประชุม คณะกรรมการ 2 ครั้ง ประชุม คณะกรรมการ 2 ครั้ง MOU ธกส MOU ธกส สัดส่วนงบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 5.408 ลบ. :.6006 ลบ. : 1.76 ลบ. (69.61 % ) : (7.73 % ) : (22.66 % ) สัดส่วนงบประมาณ กรรมการ : จนท. : วสช. 5.408 ลบ. :.6006 ลบ. : 1.76 ลบ. (69.61 % ) : (7.73 % ) : (22.66 % ) พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ วสช. 1,760 แห่ง จำนวน 17,600 ราย พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ วสช. 1,760 แห่ง จำนวน 17,600 ราย

15 กรรมการ/อนุกรรมการจนท. ผู้ปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชน -ป.กรรมการ/อนุกรรมการ -ป.กรรมการประสานนโยบาย กองทุน -ป.กรรมการ/อนุกรรมการ จังหวัด -ป.อนุกรรมการอำเภอ -ป.คณะกรรมการประสานฯ -ส่งเสริมการจัดทำแผน พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สัมมนาบูรณาการหน่วยงานภาคี งบประมาณ ปี 2553 (7,768,600 บาท) 5,048,000บาท 424,600บาท1,760,000บาท 176,000 บาท

16 ปัญหาอุปสรรคปัญหาอุปสรรค 1. ไม่ได้มีการทำความเข้าใจกับ เกษตรอำเภอในฐานะนายทะเบียน ตั้งแต่ต้นทำให้การจดทะเบียนมีแต่ ปริมาณ 2. ข้อมูลขาดความสมบูรณ์ 3. ขาดข้อมูลการส่งเสริมและ สนับสนุนในพื้นที่ 4. งบประมาณสนับสนุนยังไม่ต่อเนื่อง กรณี - ปี 49 - ปี 50 - และแผนปี 52-54 5. โครงสร้างที่ถูกต้องตาม กฎกระทรวง 1. ไม่ได้มีการทำความเข้าใจกับ เกษตรอำเภอในฐานะนายทะเบียน ตั้งแต่ต้นทำให้การจดทะเบียนมีแต่ ปริมาณ 2. ข้อมูลขาดความสมบูรณ์ 3. ขาดข้อมูลการส่งเสริมและ สนับสนุนในพื้นที่ 4. งบประมาณสนับสนุนยังไม่ต่อเนื่อง กรณี - ปี 49 - ปี 50 - และแผนปี 52-54 5. โครงสร้างที่ถูกต้องตาม กฎกระทรวง

17 ข้อเสนอข้อเสนอ 1. กรมฯ ต่อรองกับสำนักงบประมาณ เพื่อตั้งงบประมาณสำหรับการ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยไม่อยู่ ภายใต้กรอบงบประมาณเดิมของกรม ส่งเสริมการเกษตร 2. กรมฯ จัดให้มีข้าราชการในการ ทำงานที่เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำอำเภอ 3. กรมฯ สั่งการให้ วสช. เป็นเป้าหมาย ในการทำงาน 4. สร้างขวัญและกำลังใจด้านอื่นๆ ทดแทนความก้าวหน้า 5. เพิ่มเติมเรื่องวิสาหกิจชุมชนใน หลักสูตรเกษตรอำเภอฐานะนาย ทะเบียน 1. กรมฯ ต่อรองกับสำนักงบประมาณ เพื่อตั้งงบประมาณสำหรับการ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยไม่อยู่ ภายใต้กรอบงบประมาณเดิมของกรม ส่งเสริมการเกษตร 2. กรมฯ จัดให้มีข้าราชการในการ ทำงานที่เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำอำเภอ 3. กรมฯ สั่งการให้ วสช. เป็นเป้าหมาย ในการทำงาน 4. สร้างขวัญและกำลังใจด้านอื่นๆ ทดแทนความก้าวหน้า 5. เพิ่มเติมเรื่องวิสาหกิจชุมชนใน หลักสูตรเกษตรอำเภอฐานะนาย ทะเบียน


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมา จัดตั้งตามคำสั่งกรมส่งเสริม การเกษตรที่ 384/2548 ตั้งสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อ รองรับภารกิจตามพระราชบัญญัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google