งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารทรัพยากรบุคคล โดย นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร W/Atp 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารทรัพยากรบุคคล โดย นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร W/Atp 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารทรัพยากรบุคคล โดย นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร W/Atp 1

2 การบริหารทรัพยากรบุคคล หาคนดี คนเก่ง รับราชการ ส่งเสริมเต็มศักยภาพ พัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง ยิ่งขึ้น รักษาให้อยู่ นานๆ จัดสรรทรัพยากร ให้เหมาะสม W/Atp 2

3 หลักการบริหาร ทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ - การทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ - การให้บริการที่ดี - การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน อาชีพ - การผู้มีจริยธรรม - การร่วมมือร่วมใจ ในการทำงาน เป็นทีม หลักสมรรถนะ W/Atp 7

4 - ทำงานมีตัวชี้วัด - การจัดทำข้อตกลงของ หน่วยงาน - มีการประเมินผล - จัดเงินรางวัล หรือ โบนัส เป็น การตอบแทน หลักผลงาน W/Atp 8

5 - ความโปร่งใส - ตรวจสอบได้ - รับผิดชอบในสิ่งที่กระทำอยู่ หลักคุณธรรม W/Atp 9

6 กลุ่มผู้คนวัยทำงาน แบ่งได้ 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 Traditional คนทำงานที่เกิดก่อน พ. ศ.2488 กลุ่มที่ 2 Baby Boom คนทำงานที่เกิด ในช่วง พ. ศ.2489-2507 กลุ่มที่ 3 Generation X คนที่ทำงานที่เกิด ในช่วง พ. ศ. 2508-2523 กลุ่มที่ 4 Millennial คนทำงานเกิดหลัง พ. ศ.2524 กลุ่มคนวัย Generation X และ Millennial องค์กรต่างๆ กำลังจับตาและให้ความสำคัญกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริม ให้เป็น “ กำลังคนคุณภาพ ” W/Atp 11

7 จรรยาข้าราชการ ( คนดี ) การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่ง ที่ถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริตและความ รับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือก ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน W/Atp 18

8 สมรรถนะหลักข้าราชการ ( คนเก่ง ) การทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การให้บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน งานอาชีพ การผู้มีจริยธรรม การร่วมมือร่วมใจ ในการ ทำงานเป็นทีม W/Atp 19

9 หลักการทำงาน 1. กำหนดเป้าหมาย 2. มีหลักการ / วิชาการ 3. การจัดการ 4. ยึดกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎหมาย

10 การจัดการ ความสัมพันธ์ของขีดจำกัดภายใต้ เงื่อนไข เวลา การลงทุนและภารกิจ (Stephen R Covey/PackRim group) ระยะเว ลา การ ลงทุน ภาร กิจ ระยะเว ลา ภาร กิจ การ ลงทุน ระยะเว ลา ขอบเขต ภารกิจ การ ลงทุน 1. ต้องการภารกิจ เหมือนเดิม 2. เวลาเท่าเดิม 3. การลงทุนต้องสูง 1. ต้องการภารกิจ เหมือนเดิม 2. การลงทุนเท่าเดิม 3. ต้องใช้เวลามาก ขึ้น  เวลา  การลงทุน  ภารกิจ

11 นักส่งเสริมการเกษตรควรมี ความรู้ 1. พืชศาสตร์ 2. ปศุสัตว์ / ประมง 3. สังคมชนบท 4. การเรียนรู้ / การถ่ายทอด ความรู้ 5. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

12 สมรรถนะหลัก 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 2. บริการที่ดี (Service Mind) 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน งานอาชีพ (Expertise) 4. ความยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 5. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

13 สมรรถนะผู้บริหาร 1. ภาวะผู้นำ (Leadership) 2. วิสัยทัศน์ (Vision) 3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) 4. ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) 5. การควบคุมตนเอง (Self Control) 6. การสอนงานและการมอบหมาย งาน (Coaching and Empowering Others)

14 สมรรถนะตามลักษณะงาน ( นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ) 1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2. ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding) 3. การดำเนินการเชิงรุก (Proactiveness)

15 สมรรถนะตามลักษณะงาน ( นักวิชาการเกษตร ) 1. การมองภาพองค์ รวม (Conceptual Thinking) 2. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 3. การสืบเสาะหา ข้อมูล (Information Seeking)

16 สวัสดี W/Atp 27


ดาวน์โหลด ppt การบริหารทรัพยากรบุคคล โดย นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร W/Atp 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google