งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารทรัพยากรบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารทรัพยากรบุคคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารทรัพยากรบุคคล
โดย นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร W/Atp 1

2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
หาคนดี คนเก่ง รับราชการ พัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง ยิ่งขึ้น ส่งเสริมเต็มศักยภาพ รักษาให้อยู่ นานๆ จัดสรรทรัพยากร ให้เหมาะสม W/Atp 2

3 หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่
- การทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ - การให้บริการที่ดี - การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ - การผู้มีจริยธรรม - การร่วมมือร่วมใจ ในการทำงานเป็นทีม หลักสมรรถนะ W/Atp 7

4 หลักผลงาน ทำงานมีตัวชี้วัด การจัดทำข้อตกลงของหน่วยงาน มีการประเมินผล
จัดเงินรางวัล หรือ โบนัส เป็นการตอบแทน W/Atp 8

5 หลักคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รับผิดชอบในสิ่งที่กระทำอยู่ W/Atp 9

6 กลุ่มผู้คนวัยทำงาน แบ่งได้ 4 กลุ่ม
กลุ่มผู้คนวัยทำงาน แบ่งได้ 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 Traditional คนทำงานที่เกิดก่อน พ.ศ.2488 กลุ่มที่ 2 Baby Boom คนทำงานที่เกิดในช่วง พ.ศ กลุ่มที่ 3 Generation X คนที่ทำงานที่เกิดในช่วง พ.ศ กลุ่มที่ 4 Millennial คนทำงานเกิดหลัง พ.ศ.2524 กลุ่มคนวัย Generation X และ Millennial องค์กรต่างๆ กำลังจับตาและให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริม ให้เป็น “กำลังคนคุณภาพ” W/Atp 11

7 จรรยาข้าราชการ (คนดี)
การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน W/Atp 18

8 สมรรถนะหลักข้าราชการ (คนเก่ง)
การทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การให้บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การผู้มีจริยธรรม การร่วมมือร่วมใจ ในการทำงานเป็นทีม W/Atp 19

9 หลักการทำงาน กำหนดเป้าหมาย มีหลักการ/วิชาการ การจัดการ
ยึดกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมาย

10 การจัดการ ความสัมพันธ์ของขีดจำกัดภายใต้เงื่อนไข เวลา การลงทุนและภารกิจ (Stephen R Covey/PackRim group) เวลา การลงทุน ภารกิจ ระยะเวลา ขอบเขตภารกิจ การลงทุน ระยะเวลา การลงทุน ภารกิจ ระยะเวลา ภารกิจ การลงทุน ต้องการภารกิจเหมือนเดิม เวลาเท่าเดิม การลงทุนต้องสูง ต้องการภารกิจเหมือนเดิม การลงทุนเท่าเดิม ต้องใช้เวลามากขึ้น

11 นักส่งเสริมการเกษตรควรมีความรู้
พืชศาสตร์ ปศุสัตว์/ประมง สังคมชนบท การเรียนรู้/การถ่ายทอดความรู้ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

12 สมรรถนะหลัก 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
2. บริการที่ดี (Service Mind) 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 4. ความยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 5. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

13 สมรรถนะผู้บริหาร ภาวะผู้นำ (Leadership) วิสัยทัศน์ (Vision)
การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) การควบคุมตนเอง (Self Control) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)

14 สมรรถนะตามลักษณะงาน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร)
การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding) การดำเนินการเชิงรุก (Proactiveness)

15 สมรรถนะตามลักษณะงาน (นักวิชาการเกษตร)
1. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 2. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 3. การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking)

16  สวัสดี  W/Atp 27


ดาวน์โหลด ppt การบริหารทรัพยากรบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google