งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข

2 “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน ชาวสยาม ” ร. ๙

3 ประเภทโครงการ เกี่ยวกับป่า เกี่ยวกับน้ำ เกี่ยวกับดิน ด้านวิศวกรรม และอื่นๆ รวมประมาณ ๔, ๐๐๐ กว่าโครงการในระยะเวลา ๖๐ ปี เฉลี่ย ๕ วัน ต่อ ๑ โครงการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4 พระราชกรณียกิจ ของ ร. ๙

5

6 “ ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจ อัน เป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลาย ของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้อำนาจโดย สิทธิขาดและโดยไม่ฟัง เสียงอันแท้จริงของประชาชนราษฎร ” ร. ๗

7 ประวัติการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย ๑. สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปัญญาชนรุ่นใหม่ต้องการมีส่วนร่วมใน การปกครองประชาชนเริ่มตื่นตัวทาง การเมือง ผลจากการ ปฏิวัติในประเทศต่าง ๆ คน รุ่นใหม่เห็นว่าทันสมัย คณะ ราษฎร์

8 ๒. คณะปฏิวัติ หรือคณะราษฎร์ทำการ ปฏิวัติ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ โดยมี หลักการสำคัญ จะต้องรักษาเอกราช การเมือง การศาล และเศรษฐกิจให้มั่นคง จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเท่าเทียมกัน จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสรีภาพมีความเป็น อิสระ ๓. คณะราษฎร์ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับถาวร วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ มีนายกรัฐมนตรีคนแรกคือ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

9 ๔. ผลของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีสาระสำคัญดังนี้ ยกเลิกการปกครองแบบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น ประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชฐานะ และพระราชอำนาจตามที่ระบุไว้ใน รัฐธรรมนูญทั้งนี้พระองค์เป็นผู้ใช้อำนาจ ทางอ้อม ๓ ประการ คือ ๑. อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา ๒. อำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี ๓. อำนาจตุลาการผ่านทางศาลยุติธรรม

10 ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี กึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา ประเทศไทย มีการปกครองระบบ ประชาธิปไตย และมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยเหตุผลคือ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่มาแห่งเกียรติศักดิ์ ทรงรับตำแหน่งจากการสืบราชสันติวงศ์ ทรงเป็นประมุขของประเทศอย่างถาวร เป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ และความสามัคคี ๑.๑. ๒.๒. ๓.๓. ๔.๔. รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย ๑.๑. ๒.๒. ๓.๓.


ดาวน์โหลด ppt การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google