งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2 “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ร.๙

3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประเภทโครงการ เกี่ยวกับป่า เกี่ยวกับน้ำ เกี่ยวกับดิน ด้านวิศวกรรม และอื่นๆ รวมประมาณ ๔,๐๐๐ กว่าโครงการในระยะเวลา ๖๐ ปี เฉลี่ย ๕ วัน ต่อ ๑ โครงการ

4 พระราชกรณียกิจ ของ ร.๙

5 พระราชกรณียกิจ ของ ร.๙

6 “ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจ อันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลาย ของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจโดย สิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาชนราษฎร” ร.๗

7 ประวัติการปกครองระบอบประชาธิปไตย
คณะราษฎร์ ๑. สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปัญญาชนรุ่นใหม่ต้องการมีส่วนร่วมในการปกครอง ประชาชนเริ่มตื่นตัวทางการเมือง ผลจากการปฏิวัติในประเทศต่าง ๆ คนรุ่นใหม่เห็นว่าทันสมัย

8 ๒. คณะปฏิวัติ หรือคณะราษฎร์ทำการปฏิวัติ
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ โดยมีหลักการสำคัญ จะต้องรักษาเอกราช การเมือง การศาล และเศรษฐกิจให้มั่นคง จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเท่าเทียมกัน จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสรีภาพมีความเป็นอิสระ ๓. คณะราษฎร์ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ มีนายกรัฐมนตรีคนแรกคือ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

9 ๔. ผลของการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีสาระสำคัญดังนี้
ยกเลิกการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชฐานะ และพระราชอำนาจตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งนี้พระองค์เป็นผู้ใช้อำนาจทางอ้อม ๓ ประการ คือ ๑. อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา ๒. อำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี ๓. อำนาจตุลาการผ่านทางศาลยุติธรรม

10 รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี กึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา ๑. ๒. ๓. ประเทศไทย มีการปกครองระบบประชาธิปไตย และมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยเหตุผลคือ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่มาแห่งเกียรติศักดิ์ ทรงรับตำแหน่งจากการสืบราชสันติวงศ์ ทรงเป็นประมุขของประเทศอย่างถาวร เป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ และความสามัคคี ๑. ๒. ๓. ๔.


ดาวน์โหลด ppt การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google