งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปรับระบบสินค้า เกษตร ( เพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตมันสำปะหลัง ) ปี 2554 วิลาวัลย์ วงษ์เกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตพืช เส้นใยและพืชหัว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปรับระบบสินค้า เกษตร ( เพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตมันสำปะหลัง ) ปี 2554 วิลาวัลย์ วงษ์เกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตพืช เส้นใยและพืชหัว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับระบบสินค้า เกษตร ( เพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตมันสำปะหลัง ) ปี 2554 วิลาวัลย์ วงษ์เกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตพืช เส้นใยและพืชหัว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

2 - เป็นโครงการนำร่อง ความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร - บูรณาการภายใน กรมฯ ระหว่าง สสจ.+ สพส.

3 พื้นที่เป้าหมาย 45 จังหวัด ในพื้นที่ 572 หมู่บ้าน / ศจช. 45 จังหวัด ในพื้นที่ 572 หมู่บ้าน / ศจช. กิจกรรม พัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ 450 คน พัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ 450 คน จัดการเรียนรู้เกษตรกร 17,160 ราย ( หมู่บ้านละ 30 ราย ) จัดการเรียนรู้เกษตรกร 17,160 ราย ( หมู่บ้านละ 30 ราย ) แปลงขยายพันธุ์ดี 25,740 ไร่ ( หมู่บ้านละ 45 ไร่ ) แปลงขยายพันธุ์ดี 25,740 ไร่ ( หมู่บ้านละ 45 ไร่ ) ติดตามนิเทศ ติดตามนิเทศ

4 จุดเน้น / เงื่อนไข การพัฒนา ความรู้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ต่าง ๆ ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต ต่าง ๆ บุคคลเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ระดับ จังหวัด อำเภอ และตำบลที่ รับผิดชอบโครงการ บุคคลเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ระดับ จังหวัด อำเภอ และตำบลที่ รับผิดชอบโครงการ เนื้อหา แนวทางการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ( รวมถึงการจัดการศัตรูพืช ) เนื้อหา แนวทางการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ( รวมถึงการจัดการศัตรูพืช ) วิทยากร จากกรมวิชาการเกษตร วิทยากร จากกรมวิชาการเกษตร

5 เน้นให้เกษตรกรได้วิเคราะห์ตนเองและ วางเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง ( การ ผลิตมันสำปะหลัง ) และของชุมชน เน้นให้เกษตรกรได้วิเคราะห์ตนเองและ วางเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง ( การ ผลิตมันสำปะหลัง ) และของชุมชน ให้บูรณาการงบประมาณที่ได้รับ ทั้ง ส่วนของ สพส. และสสจ. ให้บูรณาการงบประมาณที่ได้รับ ทั้ง ส่วนของ สพส. และสสจ. วิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร วิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร อาจนำเกษตรกรไปศึกษาแปลงเรียนรู้ / เกษตรกรต้นแบบ ของกรมวิชาการ เกษตร ( ได้เตรียมไว้แล้ว ) อาจนำเกษตรกรไปศึกษาแปลงเรียนรู้ / เกษตรกรต้นแบบ ของกรมวิชาการ เกษตร ( ได้เตรียมไว้แล้ว ) จุดเน้น / เงื่อนไข จัดการเรียนรู้ เกษตรกร

6 จุดเน้น / เงื่อนไข แปลง ขยายพันธุ์ดี ต้องแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก ต้องแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก ต้องมีการตรวจแปลงเพื่อป้องกัน เพลี้ยแป้ง ต้องมีการตรวจแปลงเพื่อป้องกัน เพลี้ยแป้ง ใช้เป็นแปลงติดตามสถานการณ์ เพลี้ยแป้ง ตามโครงการบริหาร จัดการศัตรูพืชและการเขตกรรม เพื่อ ลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร ใช้เป็นแปลงติดตามสถานการณ์ เพลี้ยแป้ง ตามโครงการบริหาร จัดการศัตรูพืชและการเขตกรรม เพื่อ ลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร คืนปัจจัยการผลิตแก่ชุมชน กิ่งพันธุ์ คืน 3 เท่าของปริมาณที่รับไปเพื่อ แจกจ่ายแก่รายอื่น คืนปัจจัยการผลิตแก่ชุมชน กิ่งพันธุ์ คืน 3 เท่าของปริมาณที่รับไปเพื่อ แจกจ่ายแก่รายอื่น ส่วนปัจจัยการผลิตอื่นให้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และ เงื่อนไข เพื่อตั้งเป็นกองทุน พัฒนาการผลิตของหมู่บ้าน ส่วนปัจจัยการผลิตอื่นให้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และ เงื่อนไข เพื่อตั้งเป็นกองทุน พัฒนาการผลิตของหมู่บ้าน

7 โครงการบริหารจัดการ ศัตรูพืชและการเขต กรรมเพื่อลดความเสี่ยง ให้เกษตรกร ( สพส.) โครงการปรับระบบ การผลิตสินค้าเกษตร ( เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต มันสำปะหลัง ) ( สสจ.) - อบรมสมาชิกศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชนที่ดำเนินการ ในมันสำปะหลัง ( ศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชนที่จัดตั้ง ตามโครงการการจัดการ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๓ ) จำนวน ๕๗๒ ศูนย์ๆ ละ ๓๐ คน - การผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ และศัตรูธรรมชาติ ในศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชุมที่จัดตั้ง ตามโครงการการจัดการ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๓ จำนวน ๕๗๒ ศูนย์ๆ ละ ๔, ๐๐๐ บาท - ประชุมชี้แจงและ จัดการเรียนรู้ในกลุ่ม เกษตรกร ๕๗๒ ศูนย์ ๆ ละ ๓๐ คน รวมเกษตรกร ๑๗, ๑๖๐ คน - จัดทำแปลงขยายพันธุ์ ศูนย์ละ ๔๕ ไร่ รวม ๒๕, ๗๔๐ ไร่

8 ทำ 5 ต. ได้มัน 5 ตัน ต เตรียมดินดี ต เตรียมพันธุ์ดี มี คุณภาพ ต เติมความสมบูรณ์ของ ดิน ต ตัดตอนวัชพืช ต ต้องขุดในช่วงอายุที่ เหมาะสม สูตรเด็ด เคล็ด ลับ บวก 2 ต. ป้องกัน เพลี้ยแป้ง ต ต้องแช่ท่อนพันธุ์ ด้วยสารเคมี ต ตรวจแปลงอย่าง สม่ำเสมอ


ดาวน์โหลด ppt โครงการปรับระบบสินค้า เกษตร ( เพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตมันสำปะหลัง ) ปี 2554 วิลาวัลย์ วงษ์เกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตพืช เส้นใยและพืชหัว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google