งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารเคมีแช่ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลัง โดย ศักดา ศรี นิเวศน์ ; โทร.01-899-0710.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารเคมีแช่ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลัง โดย ศักดา ศรี นิเวศน์ ; โทร.01-899-0710."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารเคมีแช่ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลัง โดย ศักดา ศรี นิเวศน์ E-mail; s_sinives@yahoo.coms_sinives@yahoo.com โทร.01-899-0710

2 ไทอะมีโทแซม 25 % WG (Thiamethoxam) เป็นสารเคมีกลุ่ม nicotinoid เป็นสารเคมีกลุ่ม nicotinoid จัดอยู่ในกลุ่มวัตถุอันตราย ประเภท 3 จัดอยู่ในกลุ่มวัตถุอันตราย ประเภท 3 ค่า LD50 สูง ที่ทำให้หนูที่กินเข้า ไปแล้วตายในปริมาณ 1563 กรัม / น้ำหนักตัว 1 กก. ค่า LD50 สูง ที่ทำให้หนูที่กินเข้า ไปแล้วตายในปริมาณ 1563 กรัม / น้ำหนักตัว 1 กก. เป็นพิษต่อผึ้ง และสัตว์น้ำ เป็นพิษต่อผึ้ง และสัตว์น้ำ

3 ระดับความรุนแรง ค่า LD 50 ( มิลลิกรัม / กก. ของน้ำหนักหนู ) รับสารพิษทางปาก ชนิดผงชนิดน้ำ ชั้น 1 เอ (1a)5 มิลลิกรัม หรือน้อยกว่า 20 มิลลิกรัม หรือน้อยกว่า ชั้น 1 บี (1b)5-50 มิลลิกรัม 20-200 มิลลิกรัม ชั้น 2 (II)50-500 มิลลิกรัม 200-2000 มิลลิกรัม ชั้น 3 (III)500-2000 มิลลิกรัม 2000-3000 มิลลิกรัม ชั้น 4 (IV) มากกว่า 2000 มิลลิกรัมมากกว่า 3000 มิลลิกรัม ระดับความรุนแรงจากพิษของสารเคมี

4 WG คืออะไร ? WG คือ water dispersible granule WG คือ water dispersible granule แปลเป็นภาษาไทยว่า สาร ผสมชนิดเม็ด แปลเป็นภาษาไทยว่า สาร ผสมชนิดเม็ด ต้องผสมน้ำ ก่อนใช้ ต้องผสมน้ำ ก่อนใช้

5

6

7

8 อัตราส่วนการใช้สำหรับ แช่ท่อนพันธุ์ 4 กรัม (2 ช้อนตวง ) ต่อ น้ำ 20 ลิตร 4 กรัม (2 ช้อนตวง ) ต่อ น้ำ 20 ลิตร แช่ท่อนพันธุ์นาน 5 – 10 นาที แช่ท่อนพันธุ์นาน 5 – 10 นาที ผึ่งให้แห้ง แล้วจึงนำไป ปลูก ผึ่งให้แห้ง แล้วจึงนำไป ปลูก

9 การอ่าน ฉลากสารเคมี

10 ฉลากสำหรับ ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย จะต้องมีเครื่องหมาย และข้อความ เป็นภาษาไทย ดังนี้ 1. ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ ( ถ้า มี ) 2. ชื่อสามัญตามระบบ ISO (International Organization for Standardization) หรือชื่อ สามัญในระบบอื่นๆ หรือ ชื่อสามัญเคมี

11 3. อัตราส่วนผสมและลักษณะผลิตภัณฑ์ 4. วัตถุประสงค์การใช้ 5. เครื่องหมาย คำเตือน การใช้ การผสม และแสดงความ อันตราย 6. ประโยชน์ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับภาชนะ บรรจุ และการป้องกันอันตรายหรือ ความเสียหาย 7. คำเตือน 8. อาการเกิดพิษ การแก้พิษเบื้องต้น คำแนะนำให้รีบส่งผู้ป่วย ไปพบแพทย์พร้อมด้วยฉลากหรือภาชนะ บรรจุ คำแนะนำ สำหรับแพทย์

12 9. ชื่อกลุ่มของสารเคมีเพื่อประโยชน์ใน การรักษา 10. ชื่อผู้ผลิต สถานที่ประกอบการ สถานที่ตั้งโรงงาน และ ชื่อผู้นำเข้าพร้อมสถานที่ ประกอบการ 11. ขนาดบรรจุ 12. เดือน ปี ที่ผลิต หรือหมดอายุการใช้ 13. เลขทะเบียนวัตถุอันตราย ทั้งนี้การระบุชื่อทางเคมีหรือชื่อ วิทยาศาสตร์ของสาระสำคัญบน ฉลาก จะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้

13 แถบสีแสดงระดับ ความเป็นพิษ และภาพสัญลักษณ์ แสดงคำเตือน ในการผสมและการ ใช้

14 แถบสีแดง แทนค่าความเป็นพิษของ ผลิตภัณฑ์ในชั้น 1 เอ และชั้น 1 บี ( พิษร้ายแรง มากและพิษร้ายแรง ) แถบสีเหลือง แทนค่าความเป็น พิษของผลิตภัณฑ์ในชั้น 2 ( พิษปานกลาง ) แถบสีน้ำเงิน แทนค่าความเป็น พิษของผลิตภัณฑ์ในชั้น 3 ( พิษน้อย )

15

16 ผลกระทบต่อ สุขภาพจาก สารเคมี ป้องกันกำจัด ศัตรูพืช

17 แสบ จมูก (1) ตาพร่ามัว (2) ผื่นคันที่ ผิวหนัง (1) - ผื่นแดง - ผื่นขาว - ผิวแตก - ตุ่มพุพอง - ผิวแห้ง กล้ามเนื้อ เป็นตะคริว (2) กล้ามเนื้ อ อ่อนเพลี ย (1) นอนหลับไม่ สนิท (1) น้ำตา ไหล (1) น้ำลายไหล (1) ตาแดง (1) แสบตา / ปวดแสบ ร้อน / ตาคัน (1) หนังตา กระตุก (2) เวียน ศีรษะ (1) ลมชัก (3) หมดสติ (3) อาเจีย น (2) เจ็บคอ (1) อ่อนเพลี ย (1) ปวดศีรษะ (1) ไอ ( 1) เจ็บหน้าอก ( แน่น หน้าอก ) (2) น้ำมูก ไหล (1) คลื่นไส้ ( 2) ปวดเกร็งท้อง (2) ท้องเสีย (( 2) อาการชา (1) คัน ผิวหนัง (1) เหงื่อออก (1) เดินโซเซ (2) หายใจ ติดขัด (1) อาการที่ สังเกตเห็นหรือ รู้สึกได้ในขณะ ฉีดพ่นหรือเกิด ภายใน 24 ชั่วโมงหลังฉีด พ่นสารเคมี

18 อาการที่สังเกตเห็นได้ สั่น  ผิวหนัง แดง สั่น  ผิวหนัง แดง หนังตากระตุก  รอยด่าง ขาวบนผิวหนัง หนังตากระตุก  รอยด่าง ขาวบนผิวหนัง เหงื่อออกมากผิดปกติ  ผิวหนังแตกเป็นเกร็ด เหงื่อออกมากผิดปกติ  ผิวหนังแตกเป็นเกร็ด ตาแดง  หมดสติ / ไม่ รู้สึกตัว ตาแดง  หมดสติ / ไม่ รู้สึกตัว น้ำมูกไหลมาก  ชัก น้ำมูกไหลมาก  ชัก ไอ  อาเจียน ไอ  อาเจียน หายใจเสียงดัง หายใจเสียงดัง เดินโซเซ เดินโซเซ ท้องเสีย ท้องเสีย

19 อาการที่รู้สึกได้ คอแห้ง  คลื่นไส้ คอแห้ง  คลื่นไส้ อ่อนเพลีย / เหนื่อยง่าย  น้ำลายไหลมาก อ่อนเพลีย / เหนื่อยง่าย  น้ำลายไหลมาก นอนไม่หลับ  เจ็บคอ นอนไม่หลับ  เจ็บคอ แน่นหน้าอก / ปวดเสียดที่ยอดอก  แสบจมูก แน่นหน้าอก / ปวดเสียดที่ยอดอก  แสบจมูก ชา  กล้ามเนื้อ เป็นตะคริว ชา  กล้ามเนื้อ เป็นตะคริว ปวดแสบตา  ปวดศีรษะ ปวดแสบตา  ปวดศีรษะ คันตา  ปวดท้องเกร็ง คันตา  ปวดท้องเกร็ง ตาพร่า  คันที่ผิวหนัง ตาพร่า  คันที่ผิวหนัง เวียนศีรษะ เวียนศีรษะ

20

21

22 ภัยเงียบที่ยังไร้ คำตอบ

23 เวรกรรม ?????????

24 เวรกรรม หรือ ??????????????

25

26

27

28

29

30

31 เหตุ เกิดที่ เวียดน าม

32

33 เหตุเกิดที่อินเดีย

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 อันตราย ต่อ สิ่งแวดล้ อม

45 ความ หลาก หลาย ของ สิ่งมีชีวิ ต ในดิน

46

47


ดาวน์โหลด ppt สารเคมีแช่ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลัง โดย ศักดา ศรี นิเวศน์ ; โทร.01-899-0710.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google