งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการ บริการอารักขาพืช งานส่งเสริมการ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการ บริการอารักขาพืช งานส่งเสริมการ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการ บริการอารักขาพืช งานส่งเสริมการ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

2 มีหน้าที่... ศึกษา พัฒนา ทดสอบ เทคโนโลยีการบริหารศัตรูพืช การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช และ การตรวจวิเคราะห์สารพิษ ตกค้างในผลิตผลทาง การเกษตร ศึกษา พัฒนา รูปแบบวิธีการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหาร ศัตรูพืช

3 ให้คำแนะนำ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการบริหารศัตรูพืช การตรวจวิเคราะห์สารพิษ ตกค้าง สนับสนุนการให้บริการ การ ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช การตรวจ วิเคราะห์สารพิษตกค้างใน ผลิตผลทางการเกษตร ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย

4 งานด้าน วิชาการ...... ด้านการป้องกันกำจัด ศัตรูพืช แบ่งออกเป็น ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ผักและไม้ ดอกไม้ประดับ ด้านเทคโนโลยีกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร ด้านการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง เหมาะสม

5 วิชาการป้องกัน กำจัดศัตรูพืช..... เน้นการใช้วิธีการป้องกำจัด ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ( IPM ) เน้นการใช้กระบวนการโรงเรียน เกษตรกรเป็นวิธีการในการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ เกษตรกร จัดทำสื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของจังหวัด

6 ด้านเทคโนโลยี กระบวนการโรงเรียน ฯ... มุ่งพัฒนาเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ เป็นวิทยากรกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพวิทยากร กระบวนการที่มีอยู่แล้วให้ทำ หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในระดับ จังหวัด

7 ศึกษา พัฒนา รูปแบบวิธีการ ถ่ายทอดด้วยการใช้ กระบวนการมีส่วนร่วม การสร้าง กระบวนการถ่ายทอดที่ เหมาะสมกับประเด็นปัญหา เก็บรวบรวม / ทำทะเบียน วิทยากรกระบวนการทั้งที่เป็น เจ้าหน้าที่ และวิทยากร เกษตรกร

8 ด้านการใช้สารเคมีที่ ถูกต้องเหมาะสม.... รวบรวมข้อมูลสถานการณ์การใช้ สารเคมี ตลอดจนผลกระทบที่ เกิดจาการใช้สารเคมีต่อ เกษตรกร ผู้บริโภค และ สิ่งแวดล้อม รวบรวมข้อมูลเทคนิคการใช้ สารเคมีที่ถูกต้องเหมาะสม

9 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้าง จิตสำนึกให้มีการใช้สารเคมีที่ ถูกต้อง จัดทำเอกสารคู่มือ แนะนำการ ใช้สารเคมีที่ถูกต้องเหมาะสม

10 งานบริการ...... การบริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช การบริการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช การบริการตรวจวิเคราะห์สารพิษ ตกค้างในผลผลิต การพัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากร กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

11 ข้าราชการ....... นายอรุณพล พยัคฆพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ ( โรงเรียนเกษตรกร ) นายศักดา ศรีนิเวศน์นักวิชาการ เกษตร ( ด้านสารเคมี ) นางศุภลักษณ์ กลับน่วมนักวิชาการ เกษตร ( IPM ) นางเรขา ศิริเลิศวิมลนักวิชาการ เกษตร ( ตรวจวิเคราะห์ ) นางสาวสุมนา สิมาสฤษดิ์นักวิชาการ เกษตร ( ตรวจวินิจฉัย ) นายวิเชียร พรหมด้วงเจ้าพนักงาน การเกษตร ( นิทรรศการ )

12 พนักงาน ราชการ.... กลุ่มงานโดยตรง นางสาวมนสวรรณ อุปถัมภ์ ฝ่ายแผนงาน และ ช่วยงานกลุ่มงาน นายเกษม ราชแก้ว นางสาวดวงเดือน บัว เขียว

13 เจ้าหน้าที่ สนับสนุนทั่วไป..... นางปราณี เสมา ( ธุรการ ) นางทวาย เนียมมณี ( ทั่วไป ) นายบุญยัง ชื่นอนันต์ ( ช่างไม้ ) นายสมคิด นวลประเสริฐสุข ( คนงานห้องทดลอง )

14 ติดต่อ..... โทรศัพท์ / โทรสาร สายตรง 02- 561-4663 โทรศัพท์เบอร์ภายใน ต่อสายกรม ส่งเสริมการเกษตร ต่อ 472 474 E-mail : Agriqua33@doae.go.th


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการ บริการอารักขาพืช งานส่งเสริมการ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google