งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 หัวข้อ ขอบเขต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 หัวข้อ ขอบเขต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 หัวข้อ ขอบเขต
แนวทางการส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ ศบกต. เป็นกลไกในปี ๒๕๕๕-๒๕๕9 ขอบเขต 1. บทบาทและสถานะของ ศบกต. 2. โครงสร้างและบทบาทคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 3. บทบาท และการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการสนับสนุน การปฏิบัติงานของ ศบกต ด้านการส่งเสริมการเกษตรและภารกิจถ่ายโอน 4. บทบาทของอาสาสมัครเกษตร หรือเกษตรหมู่บ้าน กับการมีส่วนร่วมของ ศบกต. 5. บทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตรระดับส่วนกลาง/ ภูมิภาค กับการสนับสนุน การดำเนินงาน ศบกต. 6. การจัดตั้ง ศบกต.เพิ่มเติม

2 กลุ่มที่ 2 หัวข้อ วิธีการใช้ ศบกต. เป็นกลไกขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ขอบเขต 1. การจัดทำข้อมูลการเกษตร 2. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล 3. การจัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 4. การให้บริการด้านการเกษตร

3 กลุ่มที่ 3 หัวข้อ ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร โดยใช้ ศบกต. เป็นกลไกในการขับเคลื่อน กับ แนวทางแก้ไข ขอบเขต 1. ระบบส่งเสริมการเกษตร(ระบบปฏิบัติงานในพื้นที่) 2. การดำเนินงานร่วมกับ อปท.ภายหลังการถ่ายโอนฯ 3. การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ - โครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ - โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฯลฯ 4. การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

4 กติกาการทำงานกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
1. ทุกความคิดมีคุณค่า ไม่ละเลยความคิดของใคร 2. ทุกคนมีความเสมอภาคทางความคิด คิดได้อย่างมีอิสระในเวลาที่ทางกลุ่มกำหนด 3. สมาชิกกลุ่มทำหน้าที่เป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟัง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเติมต่อความรู้ 4. เลือกประธาน ทำหน้าที่กำกับกระบวนการทำงานของกลุ่มตามเวลาที่กำหนด เลือกเลขานุการกลุ่ม ทำหน้าที่จดบันทึกความคิดเห็นของสมาชิก รวมเป็นความคิดของกลุ่ม เลือกผู้นำเสนอ ทำหน้าที่นำเสนอความคิดเห็นของกลุ่ม แลกเปลี่ยนกลุ่มอื่น ๆ ในเวลาที่ได้รับการกำหนด

5 กลุ่ม 1 นางสาวอารีนาถ กุณที นางสาวรัตติญา งามระบำ นางวงเดือน มณี
นางสาวรัตติญา งามระบำ นางวงเดือน มณี นายชัยณรงค์ หงษ์ทอง นางณภัทร ภูริผล นายสถิตย์ อายุรพรรณ นายถาวร เสงี่ยมวงษ์ นายกอบลาภ เขียวอุดม นายสุรชัย มีทอง นางกมลลักษณ์ ปลอดโปร่ง นางสาวฉัตรแก้ว จันทร์คง นายอนันต์ พันสด นายณรงค์ สำแดงเดช นายธีระ กิจเจริญ นางศิมาพร แสงอร่าม นายมาฆะ จันทา

6 วิทยากรประจำกลุ่ม 1 นางชลินทร อนุตรพร หน่วยงาน สพท. กรมส่งเสริมการเกษตร 2 นางสุมาลี ชิณวงศ์ หน่วยงาน สพท. กรมส่งเสริมการเกษตร

7 กลุ่ม 2 นางพิมพา ดวงประชา นายทองพูน แซงภูเขียว นายกมล ฤทธิเหมาะ
นางพิมพา ดวงประชา นายทองพูน แซงภูเขียว นายกมล ฤทธิเหมาะ นายเมธี เศรษฐบุบผา นายปราโมทย์ วัฒนะ นางปริชาติ นาคประกอบ นายจิตกรวัฒน์ สาแก้ว นายณรงค์ รัตนโกศล นายพัฒนะ มีพรหม น.ส.กำไลทิพย์ เศรษฐ์วิชัย นายสานิต ศิริวัฒน์ น.ส.สร้อยเพชร ตันติรัตนานนท์ นายสมพงษ์ ณ ไธสง น.ส.กนกวรรณ ภูเด่นแดน นายจรูญ แก้วประโคน นายสำราญ เกลี้ยงเกลา

8 วิทยากรประจำกลุ่ม 1 นายภูริพัฒน์ อุ่นใจ หน่วยงาน สพท. กรมส่งเสริมการเกษตร 2 น.ส.ศิรินทิพย์ บุษราคัมวดี หน่วยงาน สพท. กรมส่งเสริมการเกษตร

9 กลุ่ม 3 นางสาวรัตนา จันทร์แก้ว นายธนาธร ใหม่คำ นายไพบูลย์ ทองสุข
นางสาวรัตนา จันทร์แก้ว นายธนาธร ใหม่คำ นายไพบูลย์ ทองสุข นายธงชัย ทองสุข นายเจือ สิริพร นางอำไพ อินทำ นางสาวรัชนี นิลละออ นายวิเชียร เหลืองชมพู นายการุณย์ มะโนใจ น.ส.เตือนจิต วิสุทธิสรรพ นายสมยศ มโนวงศ์ นายภูวิชญ์ ยิ่งเจริญ นายดำรงค์ ทับสุข นางสาววิจิตรา มหาอุตม์ นายสุจิตร์ แสงจันทร์ นางสาวหนึ่งฤทัย กิ่งจักร์

10 วิทยากรประจำกลุ่ม 1 นายปราโมทย์ เข็มขาว หน่วยงาน สพท. กรมส่งเสริมการเกษตร 2 นางอรณี มั่นดี หน่วยงาน สพท. กรมส่งเสริมการเกษตร


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 หัวข้อ ขอบเขต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google