งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 หัวข้อ แนวทางการส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ ศบกต. เป็น กลไกในปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕ 9 ขอบเขต 1. บทบาทและสถานะของ ศบกต. 2. โครงสร้างและบทบาทคณะกรรมการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 หัวข้อ แนวทางการส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ ศบกต. เป็น กลไกในปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕ 9 ขอบเขต 1. บทบาทและสถานะของ ศบกต. 2. โครงสร้างและบทบาทคณะกรรมการบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 หัวข้อ แนวทางการส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ ศบกต. เป็น กลไกในปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕ 9 ขอบเขต 1. บทบาทและสถานะของ ศบกต. 2. โครงสร้างและบทบาทคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฯ 3. บทบาท และการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กับการสนับสนุน การปฏิบัติงานของ ศบกต ด้านการส่งเสริม การเกษตรและภารกิจถ่ายโอน 4. บทบาทของอาสาสมัครเกษตร หรือเกษตร หมู่บ้าน กับการมีส่วนร่วมของ ศบกต. 5. บทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตรระดับ ส่วนกลาง / ภูมิภาค กับการสนับสนุน การดำเนินงาน ศบกต. 6. การจัดตั้ง ศบกต. เพิ่มเติม

2 กลุ่มที่ 2 หัวข้อ วิธีการใช้ ศบกต. เป็นกลไกขับเคลื่อน งานตามระบบส่งเสริมการเกษตรให้เกิดผล สัมฤทธิ์ ขอบเขต 1. การจัดทำข้อมูลการเกษตร 2. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับ ตำบล 3. การจัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด เทคโนโลยี 4. การให้บริการด้านการเกษตร

3 กลุ่มที่ 3 หัวข้อ ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานส่งเสริม การเกษตร โดยใช้ ศบกต. เป็นกลไกในการ ขับเคลื่อน กับ แนวทางแก้ไข ขอบเขต 1. ระบบส่งเสริมการเกษตร ( ระบบปฏิบัติงานใน พื้นที่ ) 2. การดำเนินงานร่วมกับ อปท. ภายหลังการถ่ายโอน ฯ 3. การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ - โครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ - โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฯลฯ 4. การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

4 1. ทุกความคิดมีคุณค่า ไม่ละเลยความคิดของใคร 2. ทุกคนมีความเสมอภาคทางความคิด คิดได้อย่าง มีอิสระในเวลาที่ทางกลุ่มกำหนด 3. สมาชิกกลุ่มทำหน้าที่เป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟัง เพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเติมต่อความรู้ 4. เลือกประธาน ทำหน้าที่กำกับกระบวนการ ทำงานของกลุ่มตามเวลาที่กำหนด เลือกเลขานุการกลุ่ม ทำหน้าที่จดบันทึกความ คิดเห็นของสมาชิก รวมเป็นความคิดของกลุ่ม เลือกผู้นำเสนอ ทำหน้าที่นำเสนอความคิดเห็น ของกลุ่ม แลกเปลี่ยนกลุ่มอื่น ๆ ในเวลาที่ได้รับการกำหนด กติกาการทำงานกลุ่มอย่าง สร้างสรรค์

5 กลุ่ม 1 นางสาวอารีนาถ กุณทีนางสาวรัตติญา งามระบำ นางวงเดือน มณีนายชัยณรงค์ หงษ์ทอง นางณภัทร ภูริผลนายสถิตย์ อายุรพรรณ นายถาวร เสงี่ยมวงษ์นายกอบลาภ เขียวอุดม นายสุรชัย มีทองนางกมลลักษณ์ ปลอดโปร่ง นางสาวฉัตรแก้ว จันทร์คงนายอนันต์ พันสด นายณรงค์ สำแดงเดชนายธีระ กิจเจริญ นางศิมาพร แสงอร่ามนายมาฆะ จันทา

6 วิทยากรประจำกลุ่ม 1 นางชลินทร อนุตรพร หน่วยงาน สพท. กรมส่งเสริมการเกษตร 2 นางสุมาลี ชิณวงศ์ หน่วยงาน สพท. กรมส่งเสริมการเกษตร

7 กลุ่ม 2 นางพิมพา ดวงประชานายทองพูน แซงภูเขียว นายกมล ฤทธิเหมาะนายเมธี เศรษฐบุบผา นายปราโมทย์ วัฒนะนางปริชาติ นาคประกอบ นายจิตกรวัฒน์ สาแก้วนายณรงค์ รัตนโกศล นายพัฒนะ มีพรหมน. ส. กำไลทิพย์ เศรษฐ์วิชัย นายสานิต ศิริวัฒน์น. ส. สร้อยเพชร ตันติรัตนานนท์ นายสมพงษ์ ณ ไธสงน. ส. กนกวรรณ ภูเด่นแดน นายจรูญ แก้วประโคนนายสำราญ เกลี้ยงเกลา

8 วิทยากรประจำกลุ่ม 1 นายภูริพัฒน์ อุ่นใจ หน่วยงาน สพท. กรมส่งเสริมการเกษตร 2 น. ส. ศิรินทิพย์ บุษราคัมวดี หน่วยงาน สพท. กรมส่งเสริมการเกษตร

9 กลุ่ม 3 นางสาวรัตนา จันทร์แก้วนายธนาธร ใหม่คำ นายไพบูลย์ ทองสุขนายธงชัย ทองสุข นายเจือ สิริพรนางอำไพ อินทำ นางสาวรัชนี นิลละออนายวิเชียร เหลืองชมพู นายการุณย์ มะโนใจน. ส. เตือนจิต วิสุทธิสรรพ นายสมยศ มโนวงศ์นายภูวิชญ์ ยิ่งเจริญ นายดำรงค์ ทับสุขนางสาววิจิตรา มหาอุตม์ นายสุจิตร์ แสงจันทร์นางสาวหนึ่งฤทัย กิ่งจักร์

10 วิทยากรประจำกลุ่ม 1 นายปราโมทย์ เข็มขาว หน่วยงาน สพท. กรมส่งเสริมการเกษตร 2 นางอรณี มั่นดี หน่วยงาน สพท. กรมส่งเสริมการเกษตร


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 หัวข้อ แนวทางการส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ ศบกต. เป็น กลไกในปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕ 9 ขอบเขต 1. บทบาทและสถานะของ ศบกต. 2. โครงสร้างและบทบาทคณะกรรมการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google