งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่ประสบความสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่ประสบความสำเร็จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยที่ประสบความสำเร็จ
ในการขุดนาขั้นบันได

2 1. สภาพทั่วไป บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา(แม่สะนาน) หมู่ 11 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน มีครัวเรือนทั้งหมด 164 ครัวเรือน ประชากร 715 คน ประชากรเป็นชนเผ่าลั๊วทั้งหมด มีอาชีพทำไร่ข้าวโพดและรับจ้างทั่วไป ราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน การทำนาเป็นการทำนาข้าวไร่พื้นเมือง เพื่อการบริโภคสลับกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเกษตรกรในบ้านราษฎร์รัฐพัฒนามีข้าวบริโภคไม่เพียงพอและใช้พื้นที่ปลูกข้าวไร่จำนวนมากอันเนื่องมาจากผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างต่ำ กก./ไร่ จึงต้องรับจ้างทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯและเมืองใหญ่ในการนำปัจจัยมาซื้อข้าวบริโภคให้เพียงพอ

3 2. วิธีการดำเนินงาน การจัดการคนเข้ามามีส่วนร่วม
การจัดการองค์ความรู้โดยใช้ swot matrix วิธีการนำความรู้สู่การปฏิบัติ

4 การคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม

5 วิธีการนำความรู้สู่การปฏิบัติ

6

7 เกษตรกรร่วมแรงขุดนา

8 3. ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน
การขับเคลื่อนโดยกลุ่มบุคคลและคณะบุคคล การขยายผลของโครงการได้ปริมาณงานเกินเป้าหมาย การบูรณาการโครงการร่วมกับทุกภาคส่วน

9 1. Swot matrix จุดแข็งและโอกาส

10

11

12

13

14

15 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ/ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่ประสบความสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google