งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สภาพทั่วไป บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ( แม่สะนาน ) หมู่ 11 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน มี ครัวเรือนทั้งหมด 164 ครัวเรือน ประชากร 715 คน ประชากรเป็นชนเผ่าลั๊วทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สภาพทั่วไป บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ( แม่สะนาน ) หมู่ 11 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน มี ครัวเรือนทั้งหมด 164 ครัวเรือน ประชากร 715 คน ประชากรเป็นชนเผ่าลั๊วทั้งหมด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. สภาพทั่วไป บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ( แม่สะนาน ) หมู่ 11 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน มี ครัวเรือนทั้งหมด 164 ครัวเรือน ประชากร 715 คน ประชากรเป็นชนเผ่าลั๊วทั้งหมด มี อาชีพทำไร่ข้าวโพดและรับจ้างทั่วไป ราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน การทำนา เป็นการทำนาข้าวไร่พื้นเมือง เพื่อการ บริโภคสลับกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเกษตรกรในบ้านราษฎร์รัฐพัฒนามีข้าว บริโภคไม่เพียงพอและใช้พื้นที่ปลูกข้าวไร่ จำนวนมากอันเนื่องมาจากผลผลิตต่อไร่ ค่อนข้างต่ำ 100-200 กก./ ไร่ จึงต้อง รับจ้างทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯและเมืองใหญ่ ในการนำปัจจัยมาซื้อข้าวบริโภคให้ เพียงพอ

3 2. วิธีการดำเนินงาน การจัดการคนเข้ามามีส่วนร่วม การจัดการองค์ความรู้โดยใช้ swot matrix วิธีการนำความรู้สู่การปฏิบัติ

4

5

6

7 เกษตรกรร่วมแรง ขุดนา

8 3. ผลการดำเนินงานตั้งแต่ ต้นจนถึงปัจจุบัน การขับเคลื่อนโดยกลุ่มบุคคล และคณะบุคคล การขยายผลของโครงการได้ ปริมาณงานเกินเป้าหมาย การบูรณาการโครงการร่วมกับ ทุกภาคส่วน

9

10

11

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt 1. สภาพทั่วไป บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ( แม่สะนาน ) หมู่ 11 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน มี ครัวเรือนทั้งหมด 164 ครัวเรือน ประชากร 715 คน ประชากรเป็นชนเผ่าลั๊วทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google