งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและ จัดการพันธุ์พืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์ พืชอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและ จัดการพันธุ์พืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์ พืชอำเภอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและ จัดการพันธุ์พืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์ พืชอำเภอ

2 นโยบายส่งเสริมการใช้พืช พันธุ์ดี บทบาทของ ศบกต. บทบาทของ ศบกต. โครงการ 1 ฟาร์ม 1 ตำบล โครงการ 1 ฟาร์ม 1 ตำบล ศูนย์ เรียนรู้ เศษฐกิจ พอเพียง ศูนย์ เรียนรู้ เศษฐกิจ พอเพียง ศูนย์เรียนรู้ พันธุ์พืช อำเภอ ศูนย์เรียนรู้ คัดเลือก ศูนย์หลัก - เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงพันธุ์ พืชอำเภอ และศบ. กต. ความ เป็นมา

3 สนับสนุนให้ชุมชนสร้าง แหล่งรวบรวมพันธุ์ดี ( พืชประจำถิ่นเพื่อการ อนุรักษ์ พืชเศรษฐกิจ ( พืชประจำถิ่นเพื่อการ อนุรักษ์ พืชเศรษฐกิจ และพืชอาหาร ) และพืชอาหาร ) ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านการจัดการ ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านการจัดการ พันธุ์พืช ผลิต ขยาย และ กระจายพันธุ์ พันธุ์พืช ผลิต ขยาย และ กระจายพันธุ์ วัตถุประส งค์

4 เป้าหมาย จัดตั้งศูนย์ฯ จำนวน 223 ศูนย์ ใน 72 จังหวัด ถ่ายทอดความรู้การผลิตพืช แก่เกษตรกร ถ่ายทอดความรู้การผลิตพืช แก่เกษตรกร - จำนวน 82,810 ราย สนับสนุนพืชพันธุ์ดี สนับสนุนพืชพันธุ์ดี - เพื่อการเรียนรู้ 1,000 ต้น / ศูนย์ฯ - เพื่อการเรียนรู้ 1,000 ต้น / ศูนย์ฯ - เพื่อการยังชีพ 30,400 ต้น / ศูนย์ฯ - เพื่อการยังชีพ 30,400 ต้น / ศูนย์ฯ

5 กิจกรรม / งบประมาณ โครงการศูนย์ เรียนรู้พันธุ์พืชอำเภอ 1. คัดเลือก และฝึกอบรมเกษตรกรแกนนำ ( อบรมแกนนำ 2 วัน ๆ ละ 200 บาท ) ( อบรมแกนนำ 2 วัน ๆ ละ 200 บาท ) 2. ผลิตเอกสาร คำแนะนำ ( เอกสารเล่มละ 15 บาท ) ( เอกสารเล่มละ 15 บาท ) 3. สนับสนุนพันธ์พืช เพื่อการเรียนรู้ (223 ศูนย์ ๆ ละ 1,000 ต้น ๆ ละ 10 บาท ) เพื่อการเรียนรู้ (223 ศูนย์ ๆ ละ 1,000 ต้น ๆ ละ 10 บาท ) เพื่อการยังชีพ (223 ศูนย์ ๆ ละ 30,400 ต้น ๆ ละ 3 บาท = 20,337,600 บาท ) เพื่อการยังชีพ (223 ศูนย์ ๆ ละ 30,400 ต้น ๆ ละ 3 บาท = 20,337,600 บาท ) 4. สนับสนุนวิทยากร ให้ความรู้ ( วิทยากรพืชสวน 24 คน เพาะเลี้ยง 20 คน รวม 44 คน ๆ ละ 7 วัน ๆ ละ 1,100 บาท ) ( วิทยากรพืชสวน 24 คน เพาะเลี้ยง 20 คน รวม 44 คน ๆ ละ 7 วัน ๆ ละ 1,100 บาท ) 5. สรุป และประเมินโครงการ

6 1. คัดเลือกศูนย์ฯ และ เครือข่าย วิธี ดำเนินง าน

7 ศูนย์ฯ ( หลัก ) - เกษตรกรแกน นำ 3 - 5 ราย - เกษตรกร 90 ราย ศูนย์ฯ ( หลัก ) - เกษตรกรแกน นำ 3 - 5 ราย - เกษตรกร 90 ราย เครือข่าย - เกษตรกรแกน นำ 3 - 5 ราย - เกษตรกร 90 ราย เครือข่าย - เกษตรกรแกน นำ 3 - 5 ราย - เกษตรกร 90 ราย เครือข่าย - เกษตรกรแกน นำ 3 - 5 ราย - เกษตรกร 90 ราย เครือข่าย - เกษตรกรแกน นำ 3 - 5 ราย - เกษตรกร 90 ราย เครือข่าย - เกษตรกรแกน นำ 3 - 5 ราย - เกษตรกร 90 ราย เครือข่าย - เกษตรกรแกน นำ 3 - 5 ราย - เกษตรกร 90 ราย

8 2. คัดเลือกเกษตรกรแกนนำใน ศูนย์เรียนรู้ฯ ศูนย์ละ 10 - 15 ราย ( แล้วแต่ ขนาดของจังหวัด ) ศูนย์ละ 10 - 15 ราย ( แล้วแต่ ขนาดของจังหวัด ) 3. จังหวัดจัดเวทีหาความต้องการ ชนิดพันธุ์พืช และหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ พันธุ์พืชเพื่อการ และหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ พันธุ์พืชเพื่อการ เรียนรู้แก่เกษตรกรแกนนำใน เรื่อง เรียนรู้แก่เกษตรกรแกนนำใน เรื่อง - ด้านการจัดการพันธุ์ - ด้านการจัดการพันธุ์ - ผลิต / ขยาย และกระจาย พันธุ์ - ผลิต / ขยาย และกระจาย พันธุ์ - การบริหารจัดการศูนย์ เรียนรู้ฯ - การบริหารจัดการศูนย์ เรียนรู้ฯ วิธี ดำเนินงาน ( ต่อ )

9 4. ศูนย์ปฏิบัติการ ( พืชสวน ) สนับสนุน - พันธุ์พืชตามความต้องการ เพื่อการเรียนรู้ - พันธุ์พืชตามความต้องการ เพื่อการเรียนรู้ - วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้าน การผลิต / ขยายพันธุ์พืช - วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้าน การผลิต / ขยายพันธุ์พืช 5. เกษตรกรแกนนำของศูนย์ฯ ดำเนินการ ให้คำแนะนำในการจัดการพันธุ์ การผลิต และ ให้คำแนะนำในการจัดการพันธุ์ การผลิต และ ขยายตลอดจนการบริหาร จัดการศูนย์ฯ ให้แก่ ขยายตลอดจนการบริหาร จัดการศูนย์ฯ ให้แก่ เกษตรกรสมาชิกในแต่ละศูนย์ฯ และเครือข่าย เกษตรกรสมาชิกในแต่ละศูนย์ฯ และเครือข่าย วิธีดำเนินงาน ( ต่อ )

10 6. ศูนย์ปฏิบัติการ ( พันธุ์พืช เพาะเลี้ยง ) สนับสนุน - พันธุ์พืชเพื่อการประกอบ อาชีพแก่เกษตรกร - พันธุ์พืชเพื่อการประกอบ อาชีพแก่เกษตรกร ผู้ประสบภัย 82,810 ราย ( ยังชีพ ) ผู้ประสบภัย 82,810 ราย ( ยังชีพ ) - วิทยากรถ่ายทอดความรู้การ ผลิตพืชพร้อมมอบ - วิทยากรถ่ายทอดความรู้การ ผลิตพืชพร้อมมอบ พันธุ์พืชเพื่อการยังชีพ พันธุ์พืชเพื่อการยังชีพ วิธีดำเนินงาน ( ต่อ )

11 7. จังหวัดผลิตเอกสารคำแนะนำ การผลิตพืช ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้แก่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้แก่ เกษตรกรในขณะเดียวกับการ สนับสนุนพันธุ์พืช เกษตรกรในขณะเดียวกับการ สนับสนุนพันธุ์พืช เพื่อการยังชีพ เพื่อการยังชีพ 8. สรุป และรายงานผลการ ปฏิบัติงาน วิธีดำเนินงาน ( ต่อ )

12 แผนผังการดำเนินงานโครงการศูนย์ เรียนรู้พันธุ์พืชอำเภอ ศูนย์ฯ ( พืชสวน ) จัดหา / ผลิต ขยายพันธุ์พืช ตามต้องการ ของศูนย์ฯ สนับสนุน วิทยากร ถ่ายทอด ความรู้และฝึก ทักษะการ ผลิต / ขยาย และพัฒนา พันธุ์พืชเพื่อ การอนุรักษ์ ส่งมอบพันธุ์ พืชเพื่อ การเรียนรู้ ให้กับศูนย์ฯ สำนักงาน เกษตรจังหวัด สำนักงาน เกษตรอำเภอ คัดเลือกศูนย์ฯ / เครือข่าย / เกษตรกรแกน นำ จัดเวที คัดเลือกพันธุ์พืช หาความต้องการ ฝึกอบรม จัดทำเอกสารคำแนะนำ การผลิตพืช ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง จัดฝึกอบรมความรู้ให้แก่ เกษตรกรแกนนำ การคัดเลือกพืช / ผลิต ขยายพันธุ์พืช การบริหารจัดการ กระจายพันธุ์และจัดตั้ง กองทุนหมุนเวียนพืช ศูนย์ฯ ( พันธุ์พืช เพาะเลี้ยง ) ผลิตขยายพันธุ์ พืชผัก สมุนไพร สนับสนุนตามความ ต้องการ ของเกษตรกร วิทยากรถ่ายทอด ความรู้การผลิต / ขยายพันธุ์พืชเพื่อ การยังชีพ แก่เกษตรกรใน โครงการและ เกษตรกรผู้ประสบ อุทกภัย ส่งมอบพันธุ์พืช เพื่อการ ยังชีพ สนับสนุน เกษตรกรให้สนง. จังหวัด เกษตรก รใน โครงกา รฯ เกษตรก ร ผู้ ประสบ อุทกภัย

13


ดาวน์โหลด ppt ส่วนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและ จัดการพันธุ์พืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์ พืชอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google