งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบริหารจัดการศัตรูพืช และ การเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ให้กับเกษตรกร ปี ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบริหารจัดการศัตรูพืช และ การเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ให้กับเกษตรกร ปี ๒๕๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบริหารจัดการศัตรูพืช และ การเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ให้กับเกษตรกร ปี ๒๕๕๔

2 ๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องการ จัดการศัตรูพืชแบบ ผสมผสานให้กับเกษตรกร ๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถ จัดการศัตรูพืชได้ด้วยตัวเอง อย่างยั่งยืน วัตถุประ สงค์

3 เป้าหมาย ดำเนินการใน ๗๓ จังหวัด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ๑, ๑๑๖ ศูนย์ ประกอบด้วย - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนโครงการ บริหารความเสี่ยงเดิม ๓๕๘ ศูนย์ - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนโครงการการ จัดการเพลี้ยแป้งฯ๕๗๒ ศูนย์ - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจัดตั้งใหม่ ๑๘๖ ศูนย์ เกษตรกรเป้าหมายจำนวน ๓๓, ๔๘๐ ราย แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ๑, ๑๑๖ แปลง

4 ก่อนเกิดภัย ( เตรียมความพร้อม สำรวจและติดตาม การเฝ้า ระวังศัตรูพืช และเตือนการระบาด ) ระหว่างเกิดภัย ( การจัดการ ศัตรูพืช ) หลังเกิดภัย ( การให้ความ ช่วยเหลือ ) กิจกรรม

5 กิจกรรม ๒๕๕๔ ๑ ๑ ก่อนการเกิดภัย ( การเฝ้าระวังศัตรูพืชและ เตือนภัยศัตรูพืช ) สร้างความเข้มแข็งในการจัดการศัตรูพืช โดยการอบรมเจ้าหน้าที่ ๒ หลักสูตร การจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนใน ๗๓ จังหวัด จำนวน ๑๘๖ ศูนย์ ( ศูนย์ใหม่ ) พัฒนาความรู้สมาชิก๑๘๖ ศูนย์ x ๓๐ ราย = ๕, ๕๘๐ ราย สนับสนุนงบประมาณผลิตขยาย ศัตรูธรรมชาติ ศูนย์ละ ๑๖, ๐๐๐ บาท ตั้งแปลงสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ๑๘๖ แปลงๆละ ๔, ๐๐๐ บาท สนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ และ พ่อ - แม่พันธุ์ ศัตรูธรรมชาติ พืช ) การผลิตต้นพันธุ์มันสำปะหลัง ( ส่วน พัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุ์พืช )

6 การผลิตต้นพันธุ์มัน สำปะหลัง ผลิตต้นพันธุ์โดยการ เพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ จำนวน ๑๕๐, ๐๐๐ ต้น ( กลุ่มงาน เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ) ผลิตต้นพันธุ์โดยการปักชำ ๘๕๐, ๐๐๐ ต้น ( ศูนย์พันธุ์พืช เพาะเลี้ยง ) ทำแปลงแม่พันธุ์ แปลงพันธุ์หลัก / แปลงพันธุ์ขยาย

7 กิจกรรม ๒๕๕๔ ๒. ระหว่างเกิดภัย ( การจัดการ ศัตรูพืช ) - สนับสนุนเชื้อจุลินทรีย์และศัตรู ธรรมชาติ ( ส่วนกลาง และ ศบพ )  เชื้อจุลินทรีย์ ๑๐๐, ๐๐๐ กิโลกรัม  ศัตรูธรรมชาติ ๑๐, ๐๐๐, ๐๐๐ ตัว - การติดตามสถานการณ์การ ระบาดศัตรูพืช โดย ศูนย์บริหารศัตรูพืช

8 กิจกรรม ๒๕๕๔ ๓. หลังการเกิดภัย ( การให้ความ ช่วยเหลือ ) พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โครงการบริหารความเสี่ยง ( เดิม ) พัฒนาความรู้สมาชิก ๓๕๘ ศูนย์ x ๓๐ ราย = ๑๐, ๗๔๐ ราย สนับสนุนงบประมาณผลิตขยายศัตรู ธรรมชาติ ระดับ A ๕, ๐๐๐บาท ระดับ B ๔, ๐๐๐บาท ระดับ C ๓, ๐๐๐บาท + ศึกษาดูงาน ศูนย์ละ ๖, ๐๐๐ บาท ตั้งแปลงสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ๓๕๘ แปลง

9 กิจกรรม ๒๕๕๔ ๓. หลังการเกิดภัย ( การให้ความ ช่วยเหลือ ) ( ต่อ ) พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชนโครงการการจัดการเพลี้ย แป้งฯ พัฒนาความรู้สมาชิก ๕๗๒ ศูนย์ x ๓๐ ราย = ๑๗, ๑๖๐ ราย สนับสนุนงบประมาณผลิตขยาย ศัตรูธรรมชาติ ศูนย์ละ ๔, ๐๐๐ บาท ตั้งแปลงสำรวจติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช ๕๗๒ แปลง

10 ภารกิจ ส่วนบริหารศัตรูพืช - - ผลิตหัวเชื้อบริสุทธิ์สนับสนุน ศบพ. - - ผลิตพ่อ – แม่พันธุ์ ตัวห้ำ - ตัวเบียน - - ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ / ตัวห้ำ - ตัวเบียน สนับสนุน การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ของกรมฯ - - สนับสนุนวิชาการอื่นๆ

11 ภารกิจจังหวัด / อำเภอ ตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ใหม่ ถ่ายทอดความรู้ด้านการ จัดการศัตรูพืชให้เกษตรกร ในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ในพื้นที่ สนับสนุนวัสดุในการเรียนรู้ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้ เกษตรกรตลอดฤดูการ เพาะปลูก

12 ภารกิจ / ศูนย์ บริหารศัตรูพืช - ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขยายให้ ศจช. ในพื้นที่จังหวัดที่ รับผิดชอบ - ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ / ตัวห้ำ - ตัวเบียน สนับสนุนพื้นที่ที่ ดำเนินการ - ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช - จัดทำข่าวเตือนการระบาด ศัตรูพืช

13 การรายงาน ขออนุมัติใช้เงินในระบบ e – project ขออนุมัติใช้เงินในระบบ e – project การรายงานผลการใช้ จ่ายเงิน - รายงานผลการ ปฏิบัติงาน การรายงานผลการใช้ จ่ายเงิน - รายงานผลการ ปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt โครงการบริหารจัดการศัตรูพืช และ การเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ให้กับเกษตรกร ปี ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google